| Ükle Windows Programma üpjünçiligi

| Ükle Office 365

Office 365

Internet hyzmaty bilen birleşdirilen ösen programmalar toplumy. Microsoft Office-iň esasy wersiýasyndan tapawutlylykda, paket has öndürijilikli täsirleşmek üçin gurallar bilen doldurylýar we belli bir kompýutere ýa-da noutbuga däl-de, eýsem aýratyn ulanyja bagly. Office 365 programma üpjünçiligi bukjasy resminamalar, e-poçta bilen...

| Ükle
| Ükle Windows Installer

Windows Installer

Programmalary (gurnaýjy) gurnamagy üpjün edýän Microsoft Windows kiçi ulgamy. Windows 2000-den bäri Windows komponentidir; Windows-yň öňki wersiýalarynda hem gurup bolýar. Gurmak üçin zerur maglumatlaryň hemmesi (käwagt guruljak faýllar bilen bilelikde) .msi giňeltmesi bolan gurnama paketlerinde bar....

| Ükle
| Ükle CCleaner Portable

CCleaner Portable

Hatda täze bir kompýuter ulanyjysy, operasiýa ulgamynyň işleýşini haýalladýan we netijeliligini peseldýän enjamda hapalaryň ýygnanýandygyny bilýär. Şonuň üçin CCleaner Portable-y göçürip almak möhümdir. Programma, zerur däl faýllary pozmaga we wagtal-wagtal ýatdan çykarýan registrimizi arassalamaga mümkinçilik berýär. Windows üçin...

| Ükle
| Ükle SketchUp Make

SketchUp Make

Obýektleri üç ölçegli modellemek üçin mugt programma. Içerki dizaýnda, mebellerde we gurluşyk dizaýnynda we Çeşme dwigateli üçin oýun derejelerini döretmekde ulanylýar.  Google tarapyndan Windows kompýuterleri üçin işlenip düzülen bu programma üpjünçiligi önümi hünärmenler tarapyndan üstünlikli ulanyldy. Ilki bilen kompýuterde...

| Ükle
| Ükle WinRAR

WinRAR

Maglumatlary gysmak ýa-da tersine, açmak üçin WinRAR-y göçürip almaly. Bu programma goşmaça funksiýalary ulanmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin şuňa meňzeş programmalar deňeşdirilende peýdaly däl hasaplanýar. WinRAR-yň Windows üçin artykmaçlyklary: maglumatlaryň ýokary tizlikli gysylmagy; disk ýerini tygşytlamak; Meşhur faýl...

| Ükle
| Ükle Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird

E-poçtaňyzy we habar toparyňyzy aňsatlyk bilen dolandyrmak üçin Mozilla Thunderbird” -i göçürip alyp bilersiňiz. Firefox” web brauzeriniň öndürijileriniň goýmasy platforma bolup, mugt paýlanyp bilner. Programmanyň içinde HTML redaktory we amatly salgylar kitaby bar. Mozilla Thunderbird” wizual mowzuklary goldaýar we protokollary...

| Ükle
| Ükle Action!

Action!

Hereket! Oýunlary we web ýaýlymlaryny aňsatlyk bilen ýazga almak hukugyny üpjün edýän köp sanly peýdaly funksiýalary birleşdirýän programma. Bar etmeli zadyňyz, Hereket!” -I göçürip almak we mümkin boldugyça az kompýuter çeşmelerini ulanmak we indiki faýl işlemek üçin köp wagt ýitirmezlik üçin ýokary hilli wideo taýýarlamaga mümkinçilik...

| Ükle
| Ükle Qt Creator

Qt Creator

Qt döredijisi, Trolltech (Nokia) tarapyndan işlenip düzülen Qt çarçuwasy bilen işlemek üçin platforma mugt IDE. Aýratynlyklary: - Qt ösüşi üçin ýörite ýasaldy. - Içindäki forma redaktory (Qt Designer) we kömek ulgamy (Qt Assistent). - Kontekste duýgur kömek ulgamy. - Plaginler bilen giňeldilip bilner. - GDB üçin grafiki öň tarap...

| Ükle
| Ükle Notepad++

Notepad++

Notepad ++, dürli programma dillerini, sintaksis aýratynlaşdyrmagy we bellik belliklerini goldaýan Windows üçin meşhur açyk çeşme tekst redaktory. Web sahypasynda gezelenç etmek üçin ulanylýar. Bu tekst faýl redaktory, adaty Windows paketine girizilen Notepad-dan işlemekde we ulanylyşda has ýokarydyr.  Notepad, Windows 10, 8.1, 8,...

| Ükle
| Ükle ArtMoney SE

ArtMoney SE

Kompýuter oýunlarynda parametrleri redaktirlemek üçin döredilen ýörite programma. Onuň kömegi bilen işjeň programmalarda san üýtgeýjileriniň bahalaryny üýtgedip we iň ýokary oýun tejribesini alyp bilersiňiz. Plyönekeý söz bilen aýdylanda, programma sanlarda görkezilen islendik parametrleri üýtgetmäge mümkinçilik berýär: pul mukdary,...

| Ükle
| Ükle Shadowsocks

Shadowsocks

Shadowsocks, UDP domenlerinde TCP-de müşderi-serwer aragatnaşygynyň çarçuwasy hökmünde işlenip düzülen ygtybarly jorap5 proksi. Işiň ýokary tizligi. Asynkron I / O we hadysalara esaslanýan programmirlemäni ulanýan iň täze tehnologiýalar; Çeýe şifrlemek. Senagat derejeli şifrlemek algoritmlerini ulanyp goramak. Customörite algoritmleri...

| Ükle
| Ükle Desktops

Desktops

Birnäçe iş stolunda amatly işlemek üçin, iş stollaryny göçürip almagy maslahat berýäris. Programma bir wagtyň özünde 4 iş stoluny açmaga mümkinçilik berýär. Kömekçi enjam, Microsoft-daky boşlugy obýektiň kompýuteriň ýadynda saklanmagyna we şeýlelik bilen tablisanyň we işleýän programmalaryň arasynda baglanyşygy saklamaga kömek edýär....

| Ükle
| Ükle GNS3

GNS3

Çylşyrymly kompýuter torlaryny simulirlemek üçin programma. çylşyrymly topologiýa bilen torlaryň dizaýny adaty Ethernet, bankomat we çarçuwaly röle wyklýuçatelleriniň simulýasiýasy wirtual tory hakyky birikdirmek köp dürli marşrutizatorlaryň we diwar diwarlarynyň simulýasiýasy. GNS3 bilen, mysal üçin, Cisco IOS, Juniper JunOS-yň synag...

| Ükle
| Ükle Drawboard PDF

Drawboard PDF

Kesgitli platforma we açyk PDF faýl formaty häzirki wagtda resminamalar döredilende, her dürli material çap edilende gaty meşhurdyr. Drawboard PDF, beýleki zatlar bilen bir hatarda, PDF resminamalaryny döretmek we görmek üçin ajaýyp guraldyr, teksti, grafiki we golýazma bellikleri tekst ýazmaga, şekilleri import etmäge, bellikleri we...

| Ükle
| Ükle VideoPad Video Editor

VideoPad Video Editor

Wideo taslamasyny başarnykly redaktirlemek üçin VideoPad Video Redaktor” -y göçürip almaly. Programma, ähli formatlarda diýen ýaly wideo döretmäge, optiki disklere döredijiligi ýakmaga we YouTube kanalyna ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. Windows üçin VideoPad Video Redaktor” XP, Vista, 7, 8 we 10 bilen utgaşýar. Boot faýly kompýuteriň...

| Ükle
| Ükle Far Manager

Far Manager

Uzak dolandyryjyny - ulanyjy we ulgam kataloglaryny, dürli görnüşli resminamalary dolandyrmak üçin gural. Programmanyň uzak programma üpjünçiligini göçürip almaga we maýa goýumsyz faýl dolandyryjysy hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýän mugt programma üpjünçiligi ygtyýarnamasy bar. Far Manager” Windows üçin işlenip düzüldi, ýöne DOS-da...

| Ükle
| Ükle PCRADIO

PCRADIO

Bu programma, internetde ýaýlym berýän meşhur radio ýaýlymlaryny diňlemäge mümkinçilik berýän radio pleýerdir. Programma, sanawyny özbaşdak täzeläp we dolduryp, köp sanly radio stansiýasyna girişi üpjün edýär. Işe goýberiliş wagtynda programma özüni radio serwerine birikdirýär we şeýlelik bilen iň soňky täzelenmeleri alýar. Bu, saýtda...

| Ükle
| Ükle NetBeans

NetBeans

NetBeans, Java, JavaFX, Python, PHP, JavaScript, C ++, Ada we başgalar üçin mugt integrirlenen programma ösüş gurşawy (IDE). NetBeans-yň ösüşi we NetBeans-yň üstünlikli gurulmagy we işlemegi üçin degişli wersiýanyň Sun JDK” ýa-da J2EE SDK” öňünden gurulmalydyr. NetBeans IDE, J2SE we J2EE platformalary üçin ösüşi goldaýar. Netbeans 6.0...

| Ükle
| Ükle League of Legends

League of Legends

Strategiki elementleriň garyndylary bilen mugt (mugt oýnamak) onlaýn RPG. Saýlamak üçin birnäçe oýun reesimini hödürleýär. Modhli reesimleriň maksady duşman bazasyny ele almak we şol bir wagtyň özünde bu bazany goraýan ähli binalary ýok etmekdir. Rowaýatlar ligasynda oýunçylar kiçi kartada biri-biri bilen söweşýärler. Duşuşykdan öň her...

| Ükle
| Ükle MiniTool Partition Wizard Free

MiniTool Partition Wizard Free

Gaty disk bölümleri bilen işlemek üçin MiniTool Partition Wizard Mugt göçürip almaly. Dolandyryjy size bir bölüm döretmäge ýa-da ölçegini üýtgetmäge, bar bolan HDD seslerini formatlamaga ýa-da aýyrmaga mümkinçilik berýär. Windows üçin işjeňleşdirilen MiniTool Partition Wizard Mugt, gaty disk bölekleri bilen işlemek üçin giň...

| Ükle
| Ükle Edit++

Edit++

++ Edit ++ Dürli programmirleme dillerini goldaýan çeşme kody redaktory. Goldanýan diller üçin sintaksis aýratynlaşdyrma, göni HTML deslapky syn we beýleki köp peýdaly aýratynlyklary öz içine alýar. Edit ++ ulanmak gaty aňsat redaktor. Adaty tekst ýa-da deslapky kody bilen işlemek üçin ulanylyp bilner. Redaktor aşakdaky dilleri...

| Ükle
| Ükle Counter-Strike

Counter-Strike

Counter-Strike” iň meşhur onlaýn atyş oýunlarynyň biridir. Onda, beýleki oýunçylar bilen bilelikde iki topara bölünmeli - ýörite güýçler we terroristler, soň bolsa garşydaşlaryňyzy ýok edip, toparyňyzy ýeňişe alyp barmaly. Counter-Strike” oýunynyň täze däldigine garamazdan, oýunçylaryň arasynda çynlakaý gyzyklanmany saklaýar. Onda...

| Ükle
| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN hyzmatydyr we tölegli abuna ýazylmak arkaly traffigiňizi giňeldip bilersiňiz. 63 ýurtda we 110 şäherde serwerleriň ýeterlik giň ulgamy bar. Windscribe, beýleki VPN hyzmatlary ýaly, VPN tarapyndan üpjün edilen ygtybarly tunel arkaly internete...

| Ükle
| Ükle Pixel Art

Pixel Art

Pixel Art” retro oýunlarynyň muşdaklarynyň hökman gowy görjek mugt redaktorydyr. Onda, häsiýet, obýekt we ş.m. bolsun, spreýt pikselini piksel bilen aňsatlyk bilen çyzyp bilersiňiz. Örän ýönekeý we ulanmak aňsat. Programma size surat we reňkler toplumyny hödürleýär. Düzgüne görä, kanwada gözenek görkezilýär, ýöne ony öçürip bilersiňiz....

| Ükle
| Ükle Photoscape

Photoscape

Photoscape grafiki faýllary görmek, redaktirlemek we dolandyrmak üçin köpugurly, köp wezipeli redaktor. Fotosuratda içgysgynç suratlary açyk we gyzykly etmek üçin köp peýdaly aýratynlyklar we gurallar bar. Onuň kömegi bilen suratlary görüp, redaktirläp we gaýtadan işläp bilersiňiz. Suratlary slaýdşow hökmünde görüp bilersiňiz. Suratlary...

| Ükle
| Ükle VLC Media Player

VLC Media Player

Hatda seýrek formatlary hem oýnap bilýän gowy pleýer gerek bolsa, VLC Media Player-i göçürip almagy maslahat berýäris. Programma media faýllary bilen işlemäge, oýnamaga we redaktirlemäge mümkinçilik berýär. Islenýän resminamany çalt açar, garaşmakda kynçylyk çekmez we gurallary saýlamak bilen sizi begendirer. Windows üçin VLC Media...

| Ükle
| Ükle Acronis Disk Director

Acronis Disk Director

Acronis Disk Director” gaty disk çeşmelerini dolandyrmak we maglumatlary goramak üçin güýçli gurallar toplumyny öz içine alýan programma üpjünçiligi toplumydyr. Öçürilen disk böleklerini dikeltmek, bir wagtyň özünde kompýuterde gurlan birnäçe operasiýa ulgamyny dolandyrmak we kompýuteriň işleýşini gowulandyrmak üçin gaty diskleriň we...

| Ükle
| Ükle Kodi

Kodi

Stol kompýuteriňizi öý teatry hökmünde ulanmak isleýän bolsaňyz, Kodi” -ni göçürip almaly. Paýlaýyş programma üpjünçiligi üçin açyk, multimediýa faýllaryny, onlaýn telewizory görmäge, aýdym diňlemäge we disk şekilleri bilen işlemäge mümkinçilik berýär: IMG, CUE, BIN, NRG, ISO. Mediýa merkezi mazmuny öz içine almaýar, şonuň üçin...

| Ükle
| Ükle MediaGet

MediaGet

Filmler, aýdym-saz, kompýuter oýunlary we programmalar, elektron kitaplar ýaly media mazmunyny gözlemek we göçürip almak aňsat ulanylan mugt programma. Şol bir wagtyň özünde köp sanly açyk torrent yzarlaýjylaryny goldaýar we aslynda diňe katalogy bilen torrent müşderisi. MediaGet-i gurmagyň iki ýoly bar: web gurnawçysyny ulanyp,...

| Ükle
| Ükle Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

Downloadro” hyzmaty, programmalary işe girizmek (resmi programmirleme dilleri bilen ýazylan), internet we Windows üçin programmalar döretmek üçin meşhur peýdaly Microsoft .NET Framework-i göçürip almagy teklip edýär. Sürüji umumy dil CLR, Net Framework synp kitaphanasyndan durýar. Programmalar we sahypalary açmakda kynçylyk çekmezlik...

| Ükle
| Ükle IObit Uninstaller

IObit Uninstaller

IObit Uninstaller köp funksiýaly programma üpjünçiligini aýyrmak guralydyr. Islenilmeýän we könelen programma üpjünçiligini, bukjalary we faýllary düýbünden ýok edýär, ulgamda barlygynyň taryhyny galdyrmaýar. Aýyrmak, OS-da gurnamagy talap etmeýär we ýönekeý we tertipli ulanyjy interfeýsine eýe. Programma birnäçe peýdaly aýratynlyklary...

| Ükle
| Ükle OpenVPN

OpenVPN

OpenVPN, kompýuterleriň arasynda wirtual torlary döretmek, beýleki kompýuterlere uzakdan girmek we iberilen maglumatlary goramak üçin döredilen dürli görnüşli konfigurasiýalara giň elýeterliligi üpjün edýän doly açyk açyk SSL VPN çözgüdi.  Bu programma beýleki VPN hyzmatlaryna aňsat we tygşytly alternatiwany hödürleýär we esasan...

| Ükle
| Ükle Warp VPN

Warp VPN

Jübi internetini ulanmak dürli howplar bilen baglanyşykly. Tor arkaly sizi yzarlap, maglumatlaryňyzy ulanyp we serişdeleriňizi ogurlap bilerler. Şonuň üçin özüňizi goramak islendik ulanyjynyň esasy wezipesidir. Cloudflare WARP” size bu meselede kömek eder - interneti ygtybarly we maglumatlaryňyzy beýlekiler üçin elýeterli etmeýän...

| Ükle
| Ükle Tor Browser

Tor Browser

Tor toruna birikmek üçin mugt web brauzeri, anonim we ygtybarly internete girmäge mümkinçilik berýär. Onuň kömegi bilen, traffigiň, işewür gatnaşyklaryň, birikmeleriň gizlinligini üpjün etjek ygtybarly ulgam birikmesini döretmek hakykatdanam mümkindir.   Tor brauzeri, internetde ygtybarly traffigi üpjün edýän meşhur proksi serwer...

| Ükle
| Ükle Life is life v1.01

Life is life v1.01

Durmuş durmuş v1.01 Konwaýyň Durmuş matematiki oýny üçin köne güýmenje ýadyma düşdi. Elbetde, öýjükli awtomatyň ewolýusiýasyny oýun diýip atlandyrmak kyn. Certainöne käbir organizmleriň psevopopulýasiýasynyň ösüşine syn etmek hakykatdanam tolgundyryjy. Esasy ýerine ýetiriş bellikleri: - DirectX 8.0 ýa-da has ýokary talap edýär. - Täze...

| Ükle
| Ükle Microsoft Office 2013

Microsoft Office 2013

Microsoft Office 2013 resminamalar, tekstler, tablisalar, slaýdlar, prezentasiýalar, maglumat bazalary we e-poçta bilen işlemek üçin ösen funksiýaly Microsoft-dan meşhur ofis toplumydyr. Microsoft Office 2013-i göçürip alyp, toplumda täsirli we ulanmaga aňsat programma üpjünçiligini alyp bilersiňiz: Wideo goýmaga, PDF faýllaryny...

| Ükle
| Ükle Hotspot Shield

Hotspot Shield

Üpjün edijiniň çäklendirmeleri köpleri belli bir sahypa girmek üçin iş gözlemek üçin köp wagt sarp etmäge mejbur edýär, şonuň üçin Hotspot Shield-i göçürip alsaňyz, mesele öz-özünden ýitýär. Programmanyň işleýiş ýörelgesi, senzurany we dürli çeşmelere baryp görmekdäki sebitleýin gadaganlyklary äsgermezlik etmek üçin VPN-den peýdalanmaga...

| Ükle
| Ükle Google Chrome

Google Chrome

Google Chrome-yň çalt bellikler setirine nädip bellik goşmaly Google Chrome” -y göçürip alsaňyz, internete girip bilersiňiz. Meşhur brauzer. Programma, web çeşmeleri bilen çalt we ygtybarly işlemäge mümkinçilik berýär. Google Chrome-ny dürli enjamlarda göçürip alyp bilersiňiz. Meşhur programma kompýuterler, planşetler, smartfonlar üçin...

| Ükle
| Ükle My Drivers

My Drivers

Sürüjilerim, enjamyňyzy tanap bilýän we onuň üçin draýwerleri awtomatiki tapyp, göçürip alyp, gurup ýa-da täzeläp bilýän aňsat programma. Windows-y täzeden guran bolsaňyz ýa-da kompýuteriňiziň enjamlaryny täzelän bolsaňyz, ilkinji ädim dogry draýwerleri tapmak we gurmakdyr. Muny el bilen edip bolýar, ýöne bu meseläni ýörite programma...

| Ükle
| Ükle Racer

Racer

Racer Hakyky fizika bilen mugt awtoulag simulýatory. Programmada eýýäm öz islegiňize görä täzeläp boljak köp sanly taýýar modeller we sazlar bar. Mundan başga-da, ulanyjylar öz ösüşlerini ýükläp bilerler. Mümkinçilikler: - ýollar boýunça erkin hereket - ähli awtoulaglaryň aýratynlyklary resmi tehniki resminamalardan alnan - ýokary...

| Ükle
| Ükle WinToFlash

WinToFlash

Elmydama operasiýa ulgamy bilen gurnama paketleriniň bolmagy üçin Novicorp WinToFlash” -y göçürip almaly. Programma, optiki diskleri ulanmakdan has amatly we amaly USB diskine boot faýllaryny döretmäge we geçirmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi disketasyz enjamlar üçin ýörite döredildi. 32 ýa-da 64-bit, OS Windows 7, 8, 10,...

| Ükle
| Ükle Speedtest

Speedtest

Speedtest”, Windows 7, 8, 10 işleýän kompýuterler üçin döredilen internet birikmesiniň tizligini ölçemek üçin iň meşhur hyzmatlaryň biriniň müşderisidir. Speedtest” internet birikmesiniň tizligini çalt ölçemäge kömek edýär. Şol bir wagtyň özünde brauzer açmak we ýörite sahypa girmek hökman däl. Tizligi barlamak üçin diňe bir düwmä...

| Ükle
| Ükle CCleaner

CCleaner

CCleaner ulgamdan gereksiz we ulanylmadyk faýllary arassalamak üçin kömekçi. Gaty diskdäki iş ýerini arassalamak bilen, öndürijiligi ýokarlandyrýar. Hasaba alyş kitabyny we brauzer taryhyny barlamak we arassalamak funksiýalary bar. Kompýuteriň güýjüni saýlamaň. Bu platforma programmasydyr. Bu maksatnama 2003-nji ýylda döredildi. Şondan...

| Ükle
| Ükle CrystalDiskMark

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark” gaty diskiň okamak / ýazmak tizligini barlamak we derňemek üçin döredilen mugt programma. Diskiň ortaça tizligini kesgitlemäge we işleýşine baha bermäge kömek eder. Bu maksat bilen, CrystalDiskMark” saýlamak üçin 50 MB-dan 32 GB çenli ululykdaky synag faýlyny ulanyp biler. Has takyk netijeler üçin yzygiderli birnäçe...

| Ükle
| Ükle VyprVPN

VyprVPN

VyprVPN, uzakdaky serwerleriň üsti bilen internete girmäge, şeýlelik bilen şahsy maglumatlaryňyzy goramaga we petiklenen web sahypalaryna girmäge mümkinçilik berýän peýdalydyr. Bir-iki gezek basyp birikdirip boljak dünýädäki serwerleriň uzyn sanawyny öz içine alýar. Programmada serweriň adyny we ýerleşýän ýerini, häzirki IP adresini,...

| Ükle
| Ükle Speccy

Speccy

Speccy”, Windows kompýuteriňiziň enjam we programma üpjünçiligini skanirlemäge mümkinçilik berýän kiçijik kömekçi enjamdyr. Programma başlandan soň maglumatlary seljerýär we netijäni jikme-jik hasabat görnüşinde görkezýär. Connectedhli birikdirilen enjamlar, operasiýa ulgamy we programma üpjünçiligi bölekleri barada maglumat berýär. ...

| Ükle
| Ükle AutoCAD

AutoCAD

Binalaryň, mehanizmleriň, bölekleriň we ş.m. çyzgylary döretmek üçin iň güýçli programma, dürli maksatlar üçin islendik çylşyrymlylygyň çyzgylaryny döredip, ýokary takyklyk bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Programma has çylşyrymly zatlary gurmak üçin esasy geometrik şekiller we çyzyklar bilen işleýär. Elbetde, onuň arsenalynda...

| Ükle
| Ükle XAMPP

XAMPP

Web hyzmatlary bilen meşgullanýan bolsaňyz we taýýar taslamany synap görmek isleseňiz, XAMPP-ni göçürip alyň. Bu, çeşmäniň işleýşini barlamaga, bolup biljek ýalňyşlyklary kesgitlemäge kömek edýän saýtlary döretmek üçin giňişleýin programma. Girýänleriň sany köpelende sahypaňyzyň özüni alyp barşyny çaklaň. Windows üçin XAMPP, köp...

| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi