| Ükle Android APK

| Ükle eFootball PES 2021

eFootball PES 2021

eFootball PES 2021” real grafika we fizika bilen futbol janköýerleri, şeýle hem dünýäniň meşhur futbolçylaryny goşmak bilen 8000-den gowrak animasiýa oýunçysy üçin ykjam oýun. Oýun syn Ine, Android enjamlary üçin hakyky futbol simulýatory. Programma, smartfonlar we planşetler üçin dünýä belli konsol oýnunyň uýgunlaşmasydyr. Onuň kömegi...

| Ükle
| Ükle Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2

Salam Goňşy 2 multfilm stilinde döredilýär we baş gahrymanyň goňşusy bolan ýitirim bolan jenap Petersonyň gözleginde açyk dünýäni öwrenýärsiňiz. Syýahat wagtynda gahryman baş gahryman üçin erbet bir zat isläp, geň bir jandaryň özüne eýerjekdigini görýär. Garşy çykýan, tutuş geçişiň yzyndan gidip, yzarlamak ukybyny yzygiderli...

| Ükle
| Ükle X-VPN

X-VPN

X-VPN tordaky ulanyjy maglumatlaryny goramak üçin amatly programma. Ulanyjyny internetde doly gizlinlik bilen üpjün edip bilýär we şol bir wagtyň özünde çalt we durnukly birikmä eýe. Bir hasapda 5-e çenli enjam üçin goldaw. Dünýäniň dürli künjeklerinden 50 ýurtdan we sebitlerden 5000-den gowrak serwer. Saýlamak üçin 8 teswirnama. Iň...

| Ükle
| Ükle VPN Proxy Master

VPN Proxy Master

VPN Proxy Master düýbünden mugt we çäksiz VPN müşderisi. Ulanmak gaty aňsat, ýokary tizlikli sahypa ýüklenmegini üpjün edýär, şeýle hem enjamyňyzy her dürli howplardan ygtybarly goramagy, şahsy maglumatlaryňyzy syzmakdan ýa-da ogurlamakdan we ýerleşýän ýeriňizi yzarlamazlykdan üpjün edýär. VPN Proxy Master hakda ilki bilen bellemeli...

| Ükle
| Ükle ExpressVPN

ExpressVPN

ExpressVPN, ykjam enjamdan internete gireniňizde şahsy durmuşyny goramaly adamlar üçin ygtybarly ýoldaş. ExpressVPN” bilen, ykjam enjamyňyzyň ekranynda birnäçe kran bar bolsa, IP adresiňizi 94 ýurtda teklip edilýän 160 ýeriň islendik birinde ýerleşýän IP adresiňizi üýtgedip hakyky ýeriňizi gizläp bilersiňiz. Mundan başga-da, şifrlenen...

| Ükle
| Ükle Solo VPN

Solo VPN

Solo VPN - Mugt we ygtybarly VPN müşderisi. Torda işleýän wagtyňyz diňe bir ygtybarly maglumatlary goramak bilen çäklenmän, anonim serfing hem üpjün edýär we sebitiňizde ýok hyzmatlara ýa-da sahypalara girmegi üpjün edýär. Solo VPN-iň kömegi bilen hakyky ýeriňizi gizläp bilersiňiz. Bu, programmanyň hakyky IP-ni gizlejekdigini we ýerine...

| Ükle
| Ükle VPN Master

VPN Master

VPN Master, anonim we ygtybarly torda gezmäge we sebitiňizde ýok sahypalary görmäge mümkinçilik berýän programma. VPN Master-iň esasy aýratynlygy, hasaba alynmaga, hasap açmaga ýa-da başga şahsy maglumatlary bermäge zerurlygyň ýoklugydyr. Bar etmeli zadyňyz, Öňe diýlen uly düwmä basmak we amalyň tamamlanmagyna garaşmak. Ondan soň hakyky...

| Ükle
| Ükle SuperVPN Free VPN Client

SuperVPN Free VPN Client

SuperVPN Mugt VPN Müşderi, hakyky ýeriňizi ekranyň diňe bir degmegi bilen gizlemäge we iberilen ähli maglumatlary ygtybarly şifrlemek bilen ygtybarly goramaga kömek etjek programma. Onuň esasy aýratynlygy, ony bütinleý mugt ulanmak ukybydyr. Onlaýn gizlinligi goramak. Geçirilen maglumatlaryň ygtybarly şifrlenmegi. Her dürli...

| Ükle
| Ükle Turbo VPN

Turbo VPN

Turbo VPN, smartfonyňyzda ýa-da planşetiňizde VPN-den doly peýdalanmaga mümkinçilik berýän programma. Turbo VPN-iň kömegi bilen, saýtlara girip, sebitiňizde ýok çeşmeleri ulanyp bilersiňiz, şeýle hem maglumatlaryňyzy goramagyň derejesini ep-esli ýokarlandyryp bilersiňiz. Programmanyň esasy aýratynlyklary, VPN serwerine birikmegiň ýokary...

| Ükle
| Ükle Kaspersky Fast VPN

Kaspersky Fast VPN

Mugt ygtybarly VPN kanaly Kaspersky Howpsuzlyk birikmesi, şifrlenen we ygtybarly VPN kanaly arkaly WiFi toruna iberilen ýa-da alnan ähli maglumatlary geçirmek arkaly internet birikmäňizi goraýar. Çäklendirilmedik nyrh, traffigiň çägi bolmadyk (5 enjama çenli) çäklendirilmedik VPN kanalyny üpjün edýär, bu bolsa internetde howpsuz we...

| Ükle
| Ükle FlyVPN

FlyVPN

FlyVPN onlaýn gizlinlige baha berýänler üçin çalt we mugt programma. Dürli ýurtlardan islendik VPN serwerine birikmäge mümkinçilik berýär. Bularyň her biri sebitiňizde ýok saýtlara girmäge mümkinçilik berer, şeýle hem ähli iberilen maglumatlary goramaga kömek eder. FlyVPN” programmasyny ulanyp, dünýäniň 30+ ýurdunda ýerleşýän 300-den...

| Ükle
| Ükle Thunder VPN

Thunder VPN

Thunder VPN mugt, ulanmak aňsat, çalt VPN hyzmaty. Internetde gezip ýören wagtyňyz gizlinligiňizi we şahsy maglumatlaryňyzy gorap bilýär we sebitleýin we beýleki blokirleme görnüşlerinden aýlanyp geçmäge kömek edýär. Iň esasy zat, programma hiç hili konfigurasiýa talap etmeýär we size diňe bir kranda baglanyşyk döretmäge mümkinçilik...

| Ükle
| Ükle Snap VPN

Snap VPN

Snap VPN, Android üçin mugt VPN programmasy bolup, size bir teňňe tölemezden we şahsy maglumatlaryňyzy goramazdan ygtybarly, çäklendirilmedik internet birikmesini berýär. Bir gezek basylanda mugt VPN birikmesi; Gorag diwarlaryny we gulplaryny aýlaň; Tor hereketini goramak; Torda anonimligi saklamak; Iň amatly serwere awtomatiki...

| Ükle
| Ükle Free VPN Lightsail

Free VPN Lightsail

Lightsail” mugt we çäksiz VPN programmasydyr. Android” smartfonyňyzdan ýa-da planşetiňizden ygtybarly we mugt internete girmegi üpjün edýär. Sazlamak hökman däl, diňe birikmek isleýän serweriňizi saýlaň we tamamladyňyz. Blokirlemeleri we çäklendirmeleri aýyrýar; Şahsy maglumatlary goraýar; Maglumatlaryň syzmagynyň öňüni alýar; Hakyky...

| Ükle
| Ükle PrivateVPN

PrivateVPN

PrivateVPN, Şwesiýadan ygtybarly we ygtybarly VPN programmasy. Geçirilýän maglumatlary goramagyň ýokary derejesini we torda doly anonimligi üpjün edýär. PrivateVPN hyzmaty ulanyjylara şahsy maglumatlaryň howpsuzlygy barada aladalanman, islendik, hatda petiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýär. Programma, ähli iberilen maglumatlar...

| Ükle
| Ükle AdGuard VPN

AdGuard VPN

AdGuard VPN meşhur mahabat bloklaýjysyny döredijilerden ygtybarly VPN. Güýçli onlaýn maglumatlary goramagy we dünýäniň köp sanly serwerini saýlamagy teklip edýär. AdGuard VPN-iň kömegi bilen, geobloklardan aýlanyp, şahsy maglumatlaryňyzy saklanmakdan diňe bir gezek basmak bilen halaýan sahypalaryňyza girişi açyp bilersiňiz. Munuň üçin...

| Ükle
| Ükle Easy Backup & Restore

Easy Backup & Restore

Smartfonda ulanylýan maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgasyny almak üçin Easy Backup & Restore” -ni göçürip almak peýdalydyr. Programma ätiýaçlyk nusgasyndan android enjamyna ätiýaçlyk nusgasyny alýar we maglumatlary alýar. Android 4” we ondan ýokary Easy Backup & Restore” ulanyň. Portaldaky faýllar wirusa garşy barlandy we zyýanly...

| Ükle
| Ükle Black Desert Mobile

Black Desert Mobile

Black Desert Mobile” Android” üçin tolgundyryjy MMORPG. Oýunyň esasy tapawutlandyryjy aýratynlyklary ajaýyp 3D grafika we köp sanly gahryman synplarynyň bolmagydyr. Ine, gyzykly köp oýunçy rol oýnaýan oýun. Onda, bu reanryň beýleki oýunlarynda bolşy ýaly, öz keşbiňizi döretmeli we täzelemeli. Köp synplary we dürli zatlary saýlap...

| Ükle
| Ükle Tasty Blue

Tasty Blue

Tasty Blue, Android jübi telefonlary üçin gyzykly oýun. Onda dürli deňiz durmuşyny we senden kiçi zatlary iýmeli. Näçe köp iýseňiz, şonça-da köpelýärsiňiz we şoňa görä has köp siňdirip bilersiňiz. Programmanyň amatly dolandyryşlary, owadan grafikalary we dürli suwasty ýaşaýjylary bar, olaryň hersini iýip bilersiňiz. Elýeterli üç nyşan:...

| Ükle
| Ükle Secure VPN

Secure VPN

Ygtybarly VPN, şahsy maglumatlaryňyzy onlaýn goramagyň we internetdäki petiklenen çeşmelere girişi açmagyň aňsat usulydyr. Programmany ulanmak gaty aňsat we goşmaça sazlamalary talap etmeýär. Bu programma, üçünji taraplar tarapyndan päsgel berilmezligini üpjün edýän ähli internet traffigiňizi şifrlemek üçin döredildi. Howpsuz VPN,...

| Ükle
| Ükle NoCard VPN

NoCard VPN

NoCard VPN, gizlin maglumatlary ygtybarly goramagy üpjün edýän, petiklenen çeşmelere girmäge kömek eder we munuň üçin töleg talap etmeýän Android jübi telefonlary we planşetleri üçin programma. Programmanyň adyndan aňsatlyk bilen çak edişiňiz ýaly, bu ykjam VPN müşderisi. Başga sözler bilen aýdanyňda, programma hakyky ýerleşiş...

| Ükle
| Ükle VPNhub

VPNhub

VPNhub, işiňizi we onlaýn oýnamagy has amatly we ygtybarly etmäge kömek etjek programma. Hakyky IP-ňizi gizlär we islendik sebitlere, hatda sebitiňizde petiklenen sahypalara girmäge mümkinçilik berer. Internet blokirlemesinden aýlanyp geçmek üçin bir programma gözleýän bolsaňyz we tölegli çözgütler üçin tölemäge taýyn däl bolsaňyz,...

| Ükle
| Ükle RusVPN

RusVPN

Android” gadjetiňizi goramak barada pikir ediň - maglumatlaryň gizlinligini we ulanyjy howpsuzlygyny daşarky howplardan we haker hüjümlerinden kepillendirýän RUSVPN hyzmatyny guruň. Öýjükli enjamyňyzy goramaga we internetdäki gözegçiligi aýyrmaga mümkinçilik berýän giňişleýin programma alarsyňyz. RUSVPN programmasy, Android...

| Ükle
| Ükle GeckoVPN - Free Fast Unlimited Proxy VPN

GeckoVPN - Free Fast Unlimited Proxy VPN

GeckoVPN, Android üçin erkin we anonim gezip bolýan Android üçin mugt, çäksiz VPN hyzmatydyr. Köplenç köpçülige açyk WiFi nokatlaryny ulanýan bolsaňyz, şeýle programma gaty peýdaly bolar. Trafigiňizi syzmakdan gorar we web sahypalarynda yzarlaýjylardan we beýleki islenmeýän elementlerden gizlär. Şeýle hem, programma petiklenen web...

| Ükle
| Ükle TunnelBear VPN

TunnelBear VPN

TunnelBear VPN, köpçülige açyk Wi-Fi toruna birikdirilende-de şahsy maglumatlary onlaýn goramak üçin aýrylmaz guraldyr. Programma, şifrlenen tunel döretmek arkaly şahsy maglumatlaryňyzy ygtybarly goramagy başarýar. Jemgyýetçilik Wi-Fi torlaryny howpsuz ulanmak. Sebitiňizde ýok saýtlara girmek. Girilen saýtlarda yzarlaýjylary...

| Ükle
| Ükle Astrill VPN - Free Premium Android VPN

Astrill VPN - Free Premium Android VPN

Astrill VPN - Android enjamlary üçin ýokary ygtybarly VPN birikmesini hödürleýär.  Programma, OpenVPN we OpenWeb protokollaryny ulanyp, traffigi şifrleýär, UDP we TCP-ni ýörite portlar bilen goldaýar. StealthVPN bilen islendik porty ulanmaga mümkinçilik berýär. Europeewropada we ABŞ-da ulanyjylar üçin bir enjamy birikdirmäge...

| Ükle
| Ükle VPN by Private Internet Access

VPN by Private Internet Access

Hususy internete girmek arkaly VPN hakyky IP adresiňizi gizleýär we köpçülikleýin Wi-Fi torlaryny ulananyňyzda-da toruň iň ýokary howpsuzlygyny üpjün edýär. Hususy internete girmek programmasy arkaly VPN bilen, internete gireniňizde şahsy maglumatlaryňyzyň gizlinligi barada alada etmegi bes edip bilersiňiz. VPN ulanyp, hakyky IP...

| Ükle
| Ükle Opera Free VPN

Opera Free VPN

Bu, ykjam enjamyňyzda standart VPN aýratynlyklaryny ulanmaga mümkinçilik berýän programma. Ulanyjynyň IP adresini gizlemäge kömek edýär, mahabatlardan goraýar. Programma mugt paýlanýar, rus dilini goldaýar. Internet ulanyjylary üçin çeşmäni petiklemek, haker hüjümi, içerki mahabat ýaly hadysalar adaty bir zat boldy. Internetdäki...

| Ükle
| Ükle Speed VPN Pro

Speed VPN Pro

Tizlik VPN Pro, şahsy maglumatlaryňyzy onlaýn goramak üçin ulanmak aňsat we amatly guraldyr. Hakyky ýerleşýän ýeriňizi we ipiňizi gizlemek üçin dünýäniň çar künjeginde ýerleşýän VPN serwerlerine çalt birikmäge mümkinçilik berýär we ähli iberilen maglumatlary şifrlemäge kömek edýär. Bu programmanyň kömegi bilen, köpçülige açyk Wi-Fi...

| Ükle
| Ükle Color VPN

Color VPN

Reňkli VPN, Android smartfonlary üçin VPN birikme programmasyny ulanmak aňsat. Bu programma, uzakdaky serwerleriň üsti bilen tora girmäge mümkinçilik berýär, traffige we tizlige çäklendirme girizmeýär we bir gezek degmek bilen birikýär. Web sahypalaryny we programmalary blokirlemek; IP adresini gizlemek; Wirtual ýeriň üýtgemegi;...

| Ükle
| Ükle NordVPN

NordVPN

NordVPN, 60 ýurtdaky 5000-den gowrak ynamdar VPN serwerine çalt birikmäge we şahsy maglumatlaryňyzy saklamaga, şeýle hem halaýan sahypalaryňyza anonim girmäge mümkinçilik berýär. Bu programma, onlaýn anonimligiňizi goramaga kömek eder. Ulanyjynyň işjeňligi barada hiç hili maglumat saklamaz, şeýle hem ulanyjynyň hakyky IP adresini...

| Ükle
| Ükle PureVPN

PureVPN

PureVPN, Wi-Fi we ykjam ulgamlarda ýokary tizlik bilen birleşdirilen çäksiz VPN zolakly giňligi hödürleýär. Şifrlenen tunel döretmek, hakyky ýeriňizi gizlemek we hakerleriň ulanyjy maglumatlaryna päsgel bermeginiň öňüni almak üçin dünýädäki 2000-den gowrak ygtybarly we çalt serwerlere birikmäge kömek etjek programma. Sebäbi sebitiňizde...

| Ükle
| Ükle Signal Secure VPN -Fast VPN

Signal Secure VPN -Fast VPN

Signal Howpsuz VPN-Çalt VPN programmasy, maglumatlaryňyzy goramak we bloklary aýlanyp geçmek üçin çalt VPN birikmesiniň ähli artykmaçlyklaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Ilki bilen, internetdäki islendik sahypa girmäge mümkinçilik berýär, esasanam açyk WiFi nokatlaryna birikdirilende traffigiňizi saklamakdan we derňewden goraýar....

| Ükle
| Ükle SkyVPN

SkyVPN

SkyVPN, zerur saýtlary aňsatlyk bilen açmaga, Wi-Fi çäklendirmelerinden geçmäge we tordaky ähli maglumatlaryňyzy ygtybarly goramaga mümkinçilik berýän ykjam programma. SkyVPN-iň kömegi bilen sebitiňizde bir sebäbe görä elýeterli bolmadyk sahypalara we çeşmelere derrew girip bilersiňiz. Mundan başga-da, programma işleýän Wi-Fi torlarynda...

| Ükle
| Ükle IPVanish VPN

IPVanish VPN

IPVanish VPN iň güýçli onlaýn gizlinligi goramak programma üpjünçiligidir. IPVanish VPN bilen, şahsy maglumatlaryňyzy hiç hili tagallasyz ygtybarly gorap bilersiňiz. Munuň üçin diňe size berlen IP-e eýe boljak islenýän şäheri saýlaň we maglumatlary şifrlemek üçin Birikdir düwmesine basyň. Programma, torda adaty zatlary üçünji taraplar...

| Ükle
| Ükle OD VPN

OD VPN

OD VPN, şahsy maglumatlaryňyzy torda saklanmakdan goramaga, hakyky IP-ni we ýerleşýän ýeriňizi gizlemäge kömek edýän programma. Bu programmanyň kömegi bilen indi onlaýn maglumatlaryňyzy goramak barada alada galmaň. OD VPN, hakyky ýerleşýän ýeriňiz baradaky maglumatlary çalyşmak üçin trafigiňiziň üsti bilen iberilýän dünýädäki howpsuz...

| Ükle
| Ükle Hi VPN

Hi VPN

Salam VPN (Mugt VPN) programmasy webdäki iň ýokary howpsuzlyk çözgütlerinden biridir. Hakyky IP adresiňizi gizlemäge, web sahypasyny aýlap, programma blokirlemesini aýlamaga, köpçülikleýin WiFi nokatlaryna birikdirilende howpsuzlygy üpjün etmäge we şahsy maglumatlary şifrlemäge kömek eder. Bu programma bilen bütin dünýäde arkaýyn gezip...

| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi