Mostüklemeleriň köpüsi

Programma üpjünçiligini göçürip alyň

| Ükle Nero MediaHome

Nero MediaHome

Nero MediaHome, multimediýa faýl dolandyryjysyny ulanmak üçin amatly we aňsat. Onuň kömegi bilen media mazmunyny aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz. Nero MediaHome sanly suratlar, wideo we ses faýllary bilen işläp biler. Nero MediaHome bilen öz media kitaphanany tertipläp, suratlary redaktirläp, slaýd görkezişlerini döredip we görüp,...

| Ükle
| Ükle Imo Messenger

Imo Messenger

Imo Messenger, ulanyjylaryň habarlaşyp we maglumat alyş-çalyş edip bilýän mugt programmasydyr. Jübi telefon belgisine baglandy. Habarçyny ulanmak aňsat, ykjam enjamlar we iş stoly kompýuterler ýa-da noutbuklar üçin elýeterli. Islendik operasiýa ulgamy üçin amatly (Windows-y goşmak bilen, 10.0 we ondan aşakda).   Hyzmaty...

| Ükle
| Ükle Teeworlds

Teeworlds

Teeworlds mugt 2D köp oýunçy atyjy wideo oýun. Fizikanyň aýratynlyklary sebäpli özboluşly oýun oýnaýar. Oýun Worms, Soldat we Counter-Strike 2D oýunlaryna meňzeýär. Pleýer kolobok ýaly häsiýeti dolandyrýar. Oýunçynyň maksady oýun re modeimine bagly: mysal üçin garşydaşlary ýok ediň ýa-da duşman baýdagyny bazasyna gowşuryň. Teeworlds...

| Ükle
| Ükle Tiny Event Reminder

Tiny Event Reminder

Kiçijik hadysany ýatlatmak, wakalar barada habarnamalary (habarnamalary) derrew almak üçin programma. duýduryşlary alyň: operasiýa ulgamy açylanda açylýan penjire görnüşinde, Windows Sidebar iş stoly üçin gadget, Traýdaky penjire, SMS duýduryşlary; wakalar bilen baglanyşykly alyjylara e-poçta we SMS habarlaryny ibermek; Programma...

| Ükle
| Ükle DjVuReader

DjVuReader

Djvu elektron kitap okaýjysyny ulanmak amatly we aňsat. Bir penjirede birnäçe kitaby açmaga mümkinçilik berýän içgin goýlan interfeýs bar. DjVuReader iki kitap görkeziş tertibini hem hödürleýär (bir sahypa we iki sahypa). DjVuReader ulanmak gaty aňsat we gereksiz aýratynlyklar bilen ýüklenmän, kitaby doly okamaga mümkinçilik berýär....

| Ükle
| Ükle Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3)

Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3)

Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3), Microsoft Office 2003 ofis programmalary üçin Office 2003-iň howpsuzlyk derejesini ep-esli ýokarlandyran rus wersiýasy üçin üçünji hyzmat bukjasydyr. Onuň kömegi bilen programma üpjünçiligi önümi wirus hüjümlerinden we howpsuzlygyndan goralýar. töwekgelçilikleri. SP3 ofis programmalaryny has...

| Ükle
| Ükle Wolfenstein: Enemy Territory

Wolfenstein: Enemy Territory

Wolfenşteýn: Duşman territoriýasy - bu oýun özüne çekiji bir meýilnama döredýär, strategiki pikirlenmäni ösdürýär. Ikinji jahan urşy esasynda döredildi. Programmanyň hakyky çyzgysy bar. Oýun tarapyny saýlamak ulanyjynyň islegine görä. Wolfenşteýn: Windows üçin duşman territoriýasy size ynamly söweşe girmäge mümkinçilik berýär. Oýunda 5...

| Ükle
| Ükle Need for Speed: Most Wanted

Need for Speed: Most Wanted

Tizlik zerurlygy: Iň köp islenýänler - bu açyk ýollar, dönük polisiýa, ajaýyp gymmat awtoulaglar! Tizlik zerurlygy: Iň köp islenýänler tizlik, töwekgelçilik, kaşaňlyk we jenaýat dünýäsi. Seýrek duş gelýän şäherde, gaty owadan gyzlar bilen gurşalan zarýadly awtoulaglary we olaryň ýaş eýelerini görmersiňiz. Gijelerine motorlar şaýollarda...

| Ükle
| Ükle oCam Screen Recorder

oCam Screen Recorder

oCam Ekran Diktofony - bu programma ýazgy penjiresiniň ölçegini saýlamak hukugyny bermek bilen bir hatarda ses bilen wideo düşürmäge mümkinçilik berýär. Ulanyjylar wideony biraz duruzyp bilerler we maglumatlary islendik wagt okamagy dowam etdirip bilerler. Windows üçin oCam ekran ýazgysy, seriýalar üçin amatly: XP, Vista, Windows 7, 8...

| Ükle
| Ükle VKontakteDJ

VKontakteDJ

VKontakteDJ, VKontakte sosial ulgamyndan aýdym-saz we wideo göçürip almak üçin iň oňat programma - bu Vkontakte.DJ programmasy. Indi Kontaktdan (VK) aýdym-saz we wideo göçürip almak hakykatdanam amatly boldy! Syçanjyga bir gezek basmak bilen aýdym-saz we aýratyn mp3 faýllary bilen ähli albomlary göçürip alyp bilersiňiz; Aýdym diňlemek....

| Ükle
| Ükle Internet Explorer

Internet Explorer

Internet Explorer iň soňky 11, çalt we ýokary hilli internetde gezelenç etmek üçin döredilen programma. Brauzeriň täze wersiýasy öndürijiligiň ýokarlanmagy bilen öňki wersiýalaryndan tapawutlanýar we tizliginden öňe geçýär. Firefox, Chrome we Opera ýaly belli programmalar bilen bäsleşip bilýär.  Internet Explorer iňlis dilinde...

| Ükle
| Ükle Plants vs. Zombies

Plants vs. Zombies

Ösümlikler vs. Zombies diňiň gorag wideo oýny. Oýunçy, öýüni gapdalyndaky gazonda dürli ösümlikleri goýup, zombi hüjümlerinden goraýar. Ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek üçin ýörite ösümlikleriň öndürýän we gündizine asmandan düşýän gün çeşmesiniň belli bir mukdary talap edilýär. Beýleki ösümlikler käbir zombi görnüşlerine garşy hüjüm...

| Ükle
| Ükle Bluetooth Driver Installer

Bluetooth Driver Installer

Bluetooth Driver Installer” umumy Bluetooth draýwerini gurmaga mümkinçilik berýän kiçijik mugt kömekçi enjamdyr. PCI, USB we gurlan bluetooth adapterleriniň köpüsi bilen işleýär. Ulgam faýllaryny üýtgetmezden ozal, Bluetooth Driver Installer ähli üýtgeşmeleri yzyna gaýtarmaga mümkinçilik berýän ulgam dikeldiş nokadyny awtomatiki usulda...

| Ükle
| Ükle Scratch

Scratch

Scratch başlangyç we orta mekdep okuwçylaryny okatmak üçin wizual obýekte gönükdirilen programma gurşawydyr. Dyrnalan programmanyň esasy düzüm bölekleri sprit zatlardyr. Sprite çarçuwaly kostýumlar toplumynyň we skript-skriptiň grafiki şekillendirişinden ybarat. Spritleriň eşiklerini redaktirlemek üçin grafiki redaktor çyzylýar. Dyzamak...

| Ükle
| Ükle Google Earth

Google Earth

Google Earth” Google-dan mugt programma bolup, onuň üsti bilen satelliteeriň ýüzüni hemra suratlarynda oňat çözgüt bilen synlap bilersiňiz, şeýle hem geodatany gaýtadan işläp we analiz edip bilersiňiz. Google Earth”, kompýuteriňizde otyrkaňyz, obeer şarynyň islendik künjegine syýahat etmäge mümkinçilik berýän wirtual üç ölçegli obeer...

| Ükle
| Ükle Mail.Ru

Mail.Ru

Mail.Ru, dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän amatly tekst habarlaşma we wideo çagyryş programmasydyr. Mail.Ru çäklendirilmedik we mugt onlaýn aragatnaşyk üçin amatly çözgütdir. Mail.Ru” arkaly dostlaryňyz we garyndaşlaryňyz bilen şahsy ýa-da toparlaýyn söhbetdeşliklerde SMS iberip bilersiňiz....

| Ükle
| Ükle VKMusic

VKMusic

VKMusic, VKontakte, YouTube, RuTube, Mail.ru we beýleki şuňa meňzeş saýtlardan aýdym-saz we wideo göçürip almak üçin mugt programma. Windows operasiýa ulgamy bolan kompýuterlerde işleýär. Programma, beýleki faýl göçürip alyjylar ýaly, iş wagtynda internete girmegi talap edýär. Bu girişiň petiklenmeginiň öňüni almak üçin, gurnawçy...

| Ükle
| Ükle AIMP

AIMP

Saz materiallary bilen işlemek üçin pleýer gerek bolsa, AIMP-ni göçürip almagy maslahat berýäris, Windows 7, 8, 10 üçin amatly.  ses oýnaýar; mikrofondan ses ýazgylary; faýllary bir formatdan beýlekisine geçirmek; aýdym-saz resminamalarynyň adyny üýtgetmek; radio stansiýalaryna birikmek; belligi redaktirlemek - wma, ogg, mp3....

| Ükle
| Ükle Adobe Flash Player

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player” web sahypalarynyň interaktiw elementlerini görkezýän mugt pleýerdir. Fleş pleýer wideo oýnaýar, amaly programmalary we fleş oýunlaryny işleýär. Adobe Flash Player” yzygiderli täzelenmeler bilen 1,3 milliard enjamda gurnalýar. Adobe Flash Player” Windows-daky kompýuterler we noutbuklar üçin niýetlenendir. Kömekçi...

| Ükle
| Ükle K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack ses we wideo faýllaryny gysmak we dekompressiýa etmek üçin maglumatlary öwrüjileriň (kodekleriň) özboluşly bukjasydyr. K-Lite Codec Pack wiruslaryň barlanandygyny we düýbünden howpsuzdygyny aýtdy.  32 we 64 bitli Windows OS-da K-Lite Codec Pack gurmak, media faýllary ulanylanda kynçylyklary aradan aýyrýar....

| Ükle
| Ükle Image Uploader

Image Uploader

Surat ýükleýjisi, wideolardan suratlary, suratlary, ramkalary internete ýüklemek üçin döredilen Windows üçin mugt programma. Tutuş ekrany ýa-da işjeň penjire ýa-da syçanjyk bilen saýlanan ekran meýdançasyny ele alyň (Çalt atmak düwmesi);  AVI, MPG, VOB, WMV, MKV we ş.m. formatlarynda wideo faýllaryndan belli bir mukdarda ramka...

| Ükle
| Ükle Torch Browser

Torch Browser

Fakel brauzeri ygtybarly we mugt brauzer almak isleýänler üçin programma, mahabat programmasy ýok Torch brauzerini göçürip almaly. Şeýle hem ulanyjylardan şahsy maglumatlary ýygnamaýar. Programma, interneti arkaýyn ulanmaga mümkinçilik berýär we hüjümçiniň şahsy maglumatlary almak üçin şahsy maglumatlara girmeginden gorkmaň. Geçiriş...

| Ükle
| Ükle Opera Neon

Opera Neon

Opera Neon, Opera-dan özboluşly web brauzeri bolup, döredijiler geljekdäki brauzer baradaky düşünjelerini özleşdirmäge synanyşdylar. Onda, adaty funksiýalar toplumy bilen birlikde, web mazmunyna göz aýlamagy has amatly we lezzetli etmek üçin döredilen birnäçe täzeler bar. Brauzer, tanyş zatlara täze görnüş hödürleýän täze dizaýn bilen...

| Ükle
| Ükle Web Dumper

Web Dumper

Web Dumper, bütin web sahypasyny kompýuteriňize göçürip alyp, ony internet birikdirmesiz görüp bilýän programma. Asyl bukjanyň gurluşyny saklap, ähli mazmuny göçürip alýar, şeýle hem ýokary derejede düzülip bilinýän faýl süzgüçini we göçürilen bukjalaryň çuňlugyny saýlamak ukybyny hödürleýär. Programmanyň çeýe sazlamalary we...

| Ükle
| Ükle Puffin Browser

Puffin Browser

Puffin brauzeri, sahypany ýüklemegiň tizligini üpjün edýän Windows üçin mugt anonim brauzerdir. Puffin brauzeri rewolýusiýaly JavaScript hereketlendirijisini we çäksiz bulut hasaplaýyş güýjüni ulanýar. Bu, ýerli kompýuteriň mümkinçilikleri bilen çäklenmän, görlüp-eşidilmedik ýokary sahypa ýükleme tizligini gazanmaga mümkinçilik berýär. ...

| Ükle
| Ükle VKSaver

VKSaver

VKSaver, VKontakte sosial ulgamyndan aýdym-sazlary we wideolary çalt we aňsatlyk bilen göçürip almaga mümkinçilik berýän brauzer pluginidir. Şol bir wagtyň özünde, VKSaver düýbünden mugt. VKSaver brauzeriňize gurlup, VKontakte sosial ulgamynyň sahypalarynda, her ses we wideo pleýeriň aşagynda SAVE düwmesi (DOWNLOAD) peýda bolýar....

| Ükle
| Ükle Internet Accelerator

Internet Accelerator

Internet Accelerator, tor birikmesini optimizirlemäge we bir gezek basmak bilen birikmegiň tizligini ýokarlandyrmaga kömek etjek aňsat programma.  Bir gezek basmak bilen tor birikmesini optimizasiýa etmekden başga-da, Internet tizlendiriji has ösen ulanyjylar üçin ösen birikme sazlamalaryny we iberilen we alnan traffigiň mukdaryny...

| Ükle
| Ükle SAM Broadcaster Lite

SAM Broadcaster Lite

SAM Broadcaster Lite, öz radio stansiýaňyzy döredip we internetde ýaýlyma berip biljek programma. Birnäçe maglumat bazasyny goldaýar we köp sanly ösen warianty bar. Ilkinji başlangyçda, programma gurmak ussasy bilen ulanyjy bilen duşuşýar. Maglumat bazasynyň görnüşini (FireBird, MySQL, PostgreSQL ýa-da MS SQL) saýlamagy, tor birikdiriş...

| Ükle
| Ükle Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Windows üçin Mozilla Firefox”, köp sanly sazlamalar we giňeltmeler bilen açyk çeşme brauzeri bolup, dörediji Mozilla Corporation tarapyndan mugt paýlanýar. Programma, Windows OS bilen gabat gelýän rus dilini goldaýar. Analitik saýty StatCounter-iň habaryna görä, 2018-nji ýylyň aprel aýyna çenli Mozilla Firefox” dünýäde iň meşhur brauzer...

| Ükle
| Ükle Orbitum

Orbitum

Orbitum”, Yandex Safe Browsing” tehnologiýasy we Adblock” mahabat blokirlemesi bilen goralýan täze, döwrebap we çalt brauzer, şeýle hem VKontakte, Facebook we Odnoklassniki söhbetdeşlikleri üçin içerki goldaw. Speedokary tizlik. Orbitum, Hrom motorynda işleýär we sahypalary gaty çalt ýükleýär; Yandex Safe Browsing” tehnologiýasy,...

| Ükle
| Ükle ACID Pro

ACID Pro

ACID Pro öz garyndylaryňyzy we sazyňyzy döretmek üçin professional ses redaktorydyr. Sony Acid Pro” işinde aýlawlary ulanýan sazandalar üçin amatlydyr. Köp formatlary goldaýar, 1000 deslapky aýlaw, 20 sany taýýar ýol we köp sazlama bar. Sony Acid Pro” bilen özboluşly sazlary, remiksleri, 5.1 ses, wideo örtüklerini we başgalary döredip...

| Ükle
| Ükle Corel PaintShop Pro X9

Corel PaintShop Pro X9

Corel® PaintShop ™ Pro X9, aňsat redaktirleme gurallaryny, ýönekeýleşdirilen iş ýerini we ajaýyp proýekt effektlerini hödürleýär ... Bu surat redaktirleme programmasy bilen her gezek islän suratyňyzy alyň! Suratlary sekuntda yzyna alyp bolýar. Ora-da haýran galdyryjy kompozisiýalary döretmek üçin has jikme-jik çeperçilik wariantlaryny...

| Ükle
| Ükle Panorama Maker Pro

Panorama Maker Pro

Panorama Maker Pro” 3 ýa-da has köp suratdan panoramik suratlar döretmek üçin döredilen programma. Oňa 5 sany tikiş rejimi, sanly suratlary awtomatiki derňemek üçin ösen ulgam girýär, şonuň netijesinde üznüksiz panoramalar alynýar. Programma amallaryň köpüsini özbaşdak ýerine ýetirýär we ulanyjynyň suratlary gaýtadan işlemek babatynda...

| Ükle
| Ükle VirtualDJ 2018

VirtualDJ 2018

VirtualDJ 2018 ussat DJ programma üpjünçiligi. Sazy alyp barmaga mümkinçilik berýär we dürli funksiýalaryň we aýratynlyklaryň ägirt uly toplumyny üpjün edýär. VirtualDJ” interfeýsi iki gatly DJ konsoly hökmünde döredildi. Programma daşarky gözegçilik edijiler bilen ýa-da bolmazdan ulanylyp bilner. Çylşyrymly interfeýsine garamazdan,...

| Ükle
| Ükle Ashampoo Internet Accelerator

Ashampoo Internet Accelerator

Ashampoo Internet Accelerator”, internet birikmäňizi optimizirlemäge we tizligini we durnuklylygyny ýokarlandyrmaga kömek etjek programma. Programmany ulanmak gaty aňsat we ähli hereketleri awtomatiki ýerine ýetirýär. Ashampoo Internet Accelerator” bilen bir gezek basyp baglanyşygyňyzy optimizirläp bilersiňiz. Ashampoo Internet...

| Ükle
| Ükle TwinkiePaste

TwinkiePaste

Bu ýygy-ýygydan ulanylýan teksti, gollary, seneleri, salamlary, şablon jogaplaryny, internet salgylaryny, giriş we parollary çalt girizmek üçin programma. TwinkiePaste, islendik programmada diýen ýaly teksti çalt girizmäge kömek edýär we şeýlelik bilen köp wagt tygşytlaýar we gündelik işden dynýar. Esasy aýratynlyk: şablon tekstiniň...

| Ükle
| Ükle Hex Editor Neo

Hex Editor Neo

Hex Editor Neo, Windows üçin professional hex, onluk we ikilik faýl redaktory. Programma maglumatlary saýlamak, görmek, redaktirlemek, çalyşmak, düzetmek we seljermek ukybyna eýedir. Çäklendirilmedik faýl wizuallaşdyrma we göçürip almagy tygşytlamak bilen taryhy üýtgedýär. Iki gezek basylanda üýtgeşmelerden bir patch dörediň. Hex Editor”...

| Ükle
| Ükle DriverUpdate

DriverUpdate

DriverUpdate” gurnalan draýwerleri awtomatiki täzelemek üçin ýönekeý we ulanmak aňsat programma. Elmydama täzelenýän we islendik enjam üçin goldaw berýän sürüjileriň bulut maglumat bazasyny ulanýar. Programma ulgamy awtomatiki gözden geçirýär we täzelenmeli draýwerleri tapýar. Gözlemegiň netijeleri sürüjileri saýlap ýa-da birbada...

| Ükle
| Ükle LanGame ++

LanGame ++

LanGame ++ - bu kömek, bu opsiýanyň özünde ýok bolsa, adamlara dürli torlarda, şeýle hem dürli setlerde ýerli torlarda tor oýunlaryny oýnamaga mümkinçilik berýär. LanGame ++ internet birikmesini talap etmeýär. Ulgam talaplary Windows XP ýa-da soňraky gurnalan kompýuter. Disk giňişliginde 3 MB. Bu wersiýada näme täzelik bar? Işiň tizligi...

| Ükle
| Ükle Banner Effect

Banner Effect

Banner Effect, Flash ýa-da HTML5 esasly professional animasiýa bannerlerini döretmek üçin programma. Sahypaňyz üçin aňsat we çalt banner döredip bilersiňiz. Programma ýörite hünärleri talap etmeýär we ulanmak gaty aňsat. Banner effekti, birnäçe minutda web sahypalary üçin ajaýyp animasiýa bannerlerini döretmäge mümkinçilik berýär....

| Ükle
| Ükle Adobe Dreamweaver CC

Adobe Dreamweaver CC

Adobe® Dreamweaver® CS5.5, iş stoly, smartfon, planşet we beýleki enjamlar üçin wizual we kod arkaly dizaýn döretmäge mümkinçilik berýän ösen, pudaklaýyn web awtorlaşdyryş we redaktirleme guralydyr....

| Ükle
| Ükle Psiphon

Psiphon

Psiphon, ýeňil programma bolup, web sahypalaryna gireniňizde onlaýn ýagdaýda gizlin galmagyňyzy üpjün eder, şeýle hem käbir sebäplere görä elýeterli bolmadyk çeşmelere mugt girip bilersiňiz. Psiphon 3-i Windows 7, 8, 10 kompýuterinde göçürip alyp bilersiňiz. Programmany gurmak aňsat. Aslynda, onuň bilen işleşip başlamak üçin,...

| Ükle
| Ükle LanAgent

LanAgent

LanAgent ýerli ulgamda işgärleriň kompýuterlerine gözegçilik etmek üçin programma. Guramaňyzyň toruna birikdirilen islendik kompýuterdäki işjeňlige gözegçilik edýär. düwmelerini basýar, programmalary başlamagy we ýapmagy ýada salýar, ekran suratlaryny alýar (ekran suratlary), giren sahypalary hasaba alýar, çap etmek üçin resminamalaryň...

| Ükle
| Ükle NeoSpy

NeoSpy

NeoSpy, kompýuteriň ulanylyşyna gizlin gözegçilik etmek üçin programma. Kompýuterde işleýän programmalar hakda maglumatlary ýygnaýar; Klawiaturada ýazylan zatlaryň hemmesini, hat alyşmalary we parollary tygşytlaýar; Wagtal-wagtal ekran suratlaryny alýar (ekran suratlary); Web kameradan suratlary ýatda saklaýar; Faýl ulgamyndaky...

| Ükle
| Ükle GCompris

GCompris

GCompris - bu programma, 2 ýaşdan 10 ýaşa çenli çagalar üçin dürli öwredişlerden we bilim häsiýetli oýunlardan ybarat bilim programmalarynyň toplumydyr. kompýuter sowatlylygynyň esaslary: klawiaturany we syçany ulanmak; düşýän harplar; arifmetika: sanamagyň esaslary; köpeltmek tablisasy; goşmak we aýyrmak; fizikanyň esaslary: elektrik;...

| Ükle
| Ükle Vit Registry Fix

Vit Registry Fix

Vit Registry Fix” ýalňyşlyklar we könelişen maglumatlar üçin güýçli registr arassalaýjydyr. Programmada dürli görnüşdäki ýalňyşlyklary skanirlemek we aýyrmak üçin güýçli awtomatiki gural bar. Hasaba alyş sanawynda ýalňyşlyklar üçin güýçli awtomatiki gözleg; Disklerde gereksiz faýllary tapmak we ýok etmek we taryh sanawlaryny...

| Ükle
| Ükle CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW Graphics Suite, aýratynlykly grafiki dizaýn programma üpjünçiligi bukjasydyr. Kompozisiýasyna girizilen hünär gurallary, kompýuterde alamatlary, logotipleri, has çylşyrymly marketing materiallaryny we internet grafikalaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Toplum üç programmany öz içine alýar: Corel Photo-Paint, Connect and Draw,...

| Ükle
| Ükle Nero 2020

Nero 2020

Nero 2020 CD we DVD diskleri ýakmak we öýdäki filmler, aýdym-saz we suratlar ýygyndysyny dolandyrmak üçin güýçli multimediýa toplumydyr. Nero (Nero) diskleri göçürmek, redaktirlemek, ses we wideo oýnamak, suratlary görmek üçin ulanylyp bilner. Nero 10 gural bilen gelýär, hersi belli bir işi ýerine ýetirmek üçin döredildi. Toolshli...

| Ükle