Mostüklemeleriň köpüsi

Programma üpjünçiligini göçürip alyň

| Ükle PasswordSpy

PasswordSpy

Ulgamda saklanan parollary gözlemek we dikeltmek üçin programma. Mysal üçin, sahypa üçin paroly ýatdan çykardyňyz, ýöne brauzerde saklandy. PasswordSpy” -iň kömegi bilen kompýuteriňizi bir gezek basyp saklanan parollary skanirläp we zerur programmalar we sahypalar üçin parollary görüp bilersiňiz. ParolSpy möhüm forumdan, vkontakte...

| Ükle
| Ükle WirelessKeyView

WirelessKeyView

WirelessKeyView, WLAN AutoConfig hyzmatynda saklanýan Wi-Fi nokatlaryndan (WEP / WPA) parollary görüp bilýän kiçijik kömekçi enjam. Onuň kömegi bilen diňe bir noutbukyň ýa-da kompýuteriň birikdirilen nokatlaryndan parollary görmek bilen çäklenmän, tekst, HTML, CVS ýa-da XML faýllaryna hem eksport edip, açar paneli açyp bilersiňiz. ...

| Ükle
| Ükle RoboForm2Go

RoboForm2Go

Loghli loginleriňizi we parollaryňyzy web sahypalaryndan, belliklerden we belliklerden ýada saljak we gorajak amatly we peýdaly programma. Sahypalarda blankalary el bilen doldurmak zerurlygyny aradan aýyrar (mysal üçin, hasabyňyzy bellige alanyňyzda) we giriş / parollary ýatda saklaň. RoboForm2Go” aýratynlyklary: - Web brauzeriňize...

| Ükle
| Ükle Secret Disk

Secret Disk

Gizlin disk, kompýuteriňizde parol bilen goralýan wirtual disk döretmäge mümkinçilik berýär. Bu diskde möhüm ýa-da şahsy resminamalary kimdir birini görmeginden gorkman saklap bilersiňiz. Gizlin disk tarapyndan döredilen diskdäki islendik faýly saklap bilersiňiz. Wirtual disk fiziki diskden tapawudy ýok, islendik programma onuň bilen...

| Ükle
| Ükle Keylogger Lite

Keylogger Lite

Keylogger Lite Keylogger Lite, klawiaturadan girizilen maglumatlary gizlin saklamak üçin SCM Systems-dan açar programma üpjünçiligi: ulanyjylaryň kompýuterdäki hereketlerine gözegçilik edýär, açar düwmelerini, parollaryny, web salgylaryny we ş.m. hasaba alnan maglumatlaryň amatly Logurnaly bilen ýatda saklaýar. Uly we kiçi çagalara...

| Ükle
| Ükle CCleaner

CCleaner

CCleaner ulgamdan gereksiz we ulanylmadyk faýllary arassalamak üçin kömekçi. Gaty diskdäki iş ýerini arassalamak bilen, öndürijiligi ýokarlandyrýar. Hasaba alyş kitabyny we brauzer taryhyny barlamak we arassalamak funksiýalary bar. Kompýuteriň güýjüni saýlamaň. Bu platforma programmasydyr. Bu maksatnama 2003-nji ýylda döredildi. Şondan...

| Ükle
| Ükle Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++

Gurlan komponentleriň kömegi bilen Visual C kitaphanalary üçin iş wagtynyň şertlerini emele getirýän programma üpjünçiligi önümi, şeýlelik bilen, bu gurşawy kompýuterde gurmazdan işlenip düzülen programmalary işe girizmek we işletmek mümkin bolýar. Microsoft Visual C ++ iň meşhur programmalaryň, draýwerleriň gurulmagyna we işlemegine...

| Ükle
| Ükle Skype

Skype

Skype size habar alyşmaga, kompýuteriňizi ulanyp, arzan bahadan telefonlara we jübi telefonlaryna jaň etmek we SMS ibermek üçin mümkinçilik berýär. Skype-ny Windows 7, 8, 10 üçin iňlis dilinde mugt göçürip alyp bilersiňiz. Skype dünýäniň islendik ýerinde ýerleşýän abonentler bilen aragatnaşygy goldaýar. Gepleşmek üçin size mikrofon we...

| Ükle
| Ükle AnyDesk

AnyDesk

AnyDesk” beýleki kompýuterleri internet arkaly uzakdan dolandyrmak üçin döredilen güýçli programma üpjünçiligi. Uzakdaky kompýuter bilen yza çekilmän işlemäge mümkinçilik berýän ajaýyp birikme hilini üpjün edýär. Möhüm resminamalary we beýleki zerur faýllary elmydama ýanyňyz bilen alyp gitmek zerurlygyny aradan aýyrýar. Onuň kömegi...

| Ükle
| Ükle WinToFlash

WinToFlash

Elmydama operasiýa ulgamy bilen gurnama paketleriniň bolmagy üçin Novicorp WinToFlash” -y göçürip almaly. Programma, optiki diskleri ulanmakdan has amatly we amaly USB diskine boot faýllaryny döretmäge we geçirmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi disketasyz enjamlar üçin ýörite döredildi. 32 ýa-da 64-bit, OS Windows 7, 8, 10,...

| Ükle
| Ükle Android Studio

Android Studio

Ygtybarly durnukly programma ösüş gurşawy gerek bolsa, Android” studiýasyny göçürip almagy maslahat berýäris. Android programmalary bilen işlemek üçin amatly Windows esasly integral gurşaw. 2013-nji ýyldan bäri täzeden gözden geçirmek umydy bilen halk köpçüliginiň dykgatyna 0.1 wersiýasynda çykandan bäri giňden tanalýar. Iki ýylda...

| Ükle
| Ükle Telegram

Telegram

Telegram, dürli formatda stikerleri, habarlary, media faýllaryny ygtybarly we çalt alyş-çalyş etmäge mümkinçilik berýän kompýuter üçin meşhur habarçydyr. Bu, Windows XP, Vista ýaly iş stoly operasiýa ulgamlary üçin işlenip düzülen resmi Telegram programmasy. Interfeýs dilleri: Iňlis we Rus. Gurmak gutaransoň, iş stolunda programma üçin...

| Ükle
| Ükle Visual Studio 2013

Visual Studio 2013

Visual Studio 2013” ​​kompýuteriňizde her dürli programma döredeniňizde ygtybarly kömekçiňiz bolar. Köp programmirleme dilleriniň goldawy sebäpli, ähli operasiýa ulgamlary üçin dürli taslamalary döretmek üçin ulanylyp bilner. Visual Studio 2013 programma üpjünçiligini ösdürmek üçin amatly dilimdir. Düşünýän interfeýsiň, amatly kod...

| Ükle
| Ükle TeamViewer

TeamViewer

TeamViewer, ýerli ulgam ýa-da internet arkaly uzakdaky kompýutere giriş açýan mugt programma. Faýllary geçirmäge, başga bir ulanyjynyň kompýuterini uzakdan dolandyrmaga ýa-da iş stoluňyzy görkezmäge kömek edýär. Bu ýagdaýda uzakdaky kompýuteriň IP-sini bilmek hökman däl, diňe şunuň ýaly programma bolmaly. TimViewer, OS we programmalary...

| Ükle
| Ükle PhotoRec

PhotoRec

Maglumatlaryňyzy dikeltmek isleseňiz, PhotoRec-i göçürip almaly. Programma, ýitginiň sebäplerine garamazdan daşarky disklerden, gaty disklerden we CD-lerden ýitirilen resminamalaryň köpüsini janlandyrmaga mümkinçilik berýär. Windows üçin PhotoRec” faýl ulgamlary üçin bölümleri tapyp we dikeldip biler: DOS, FAT12-16-32, Linux, BSD, Mac,...

| Ükle
| Ükle Android SDK Tools

Android SDK Tools

Android SDK” gurallary Android SDK” -yň mugt bölegi. Ine, Windows kompýuterleri üçin Android SDK programmasy üçin mugt komponent. Google-dan meşhur mobil operasiýa ulgamy üçin täze programmalar ýa-da oýunlar döredip ýa-da bar bolanlaryny düzedip boljak ähli zerur gurallary öz içine alýar. Mundan başga-da, Android SDK Gurallary,...

| Ükle
| Ükle Discord

Discord

Diskord, platforma ses habarçysyny we tekst söhbetdeşligini birleşdirýän professional oýunçylar üçin meşhur mugt programma. Kompýuter çeşmeleriniň az sarp edilmegi sebäpli, oýun wagtynda topar bilen onlaýn konferensiýalary geçirmek üçin aragatnaşyk üçin amatlydyr. Diskord ulanyjylara gowy ses bilen ýokary hilli baglanyşyk hödürleýär....

| Ükle
| Ükle My WIFI Router

My WIFI Router

Windows-da WIFI Router 3.0-i göçürip alsaňyz, noutbukyňyz ýa-da WiFi adapterli kompýuteriňiz simsiz giriş nokadyna öwrüler. Şeýlelik bilen, internedi ykjam enjamlara paýlap, olary bir tora birleşdirip bilersiňiz. WIFI marşrutizatorym bilen, Wi-Fi marşrutizatoryňyz bolmasa-da, ykjam ýa-da beýleki kompýuterler / noutbuklar üçin internete...

| Ükle
| Ükle ESET NOD32 Antivirus

ESET NOD32 Antivirus

Kompýuteriňizi, noutbukyňyzy we netbukyňyzy goramak üçin ulanyjy ESET NOD32 Antivirusyny göçürip almaly bolar. Programma, şahsy resminamalaryň we maglumatlaryň ogurlanmagynyň, wiruslar bilen programmalaryň gurulmagynyň öňüni alýar we içerki mahabatlary bloklaýar. ESET NOD32 Antivirus Windows we Linux üçin ýazyldy. Tor hüjümlerini, spama...

| Ükle
| Ükle DAEMON Tools Lite

DAEMON Tools Lite

CD / DVD we BluRay disklerini optiki disklere öýkünmek üçin döredilen DAEMON Tools emulýatorynyň ýeňil mugt wersiýasy. Programma, islendik göçüriş programmasy tarapyndan döredilen disk şekilini birikdirmäge we hakyky optiki diskiň mümkinçiliklerini doly öýkünmäge mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen göçürme goragyny ulanýan programmalary...

| Ükle
| Ükle Microsoft Visual Studio Community

Microsoft Visual Studio Community

Microsoft Visual Studio Community, Windows platformasy üçin häzirki zaman programmalaryny programmirlemek üçin döredilen köp wezipeli toplumlaýyn ösüş gurşawydyr. Önümçilik aýratynlyklary, platforma ykjam ösüş gurallary we Visual Studio Galereýasyndan giňeltmeler toplumy bar. Meşhur ösüş gurşawy Microsoft Visual Studio-yň jemgyýetçilik...

| Ükle
| Ükle UltraISO

UltraISO

UltraISO, disk şekilleri bilen işlemek üçin ulanylýan köp wezipeli programma. Işleriň toplumyny çözýär: maglumatlary suratlardan işleýär we aýyrýar, CD / DVD diskleriň şekil formatlaryny öwürýär, şekilleri gysýar we böleklere bölýär. Ultra Iso-ny gurnamak kyn däl we iňlis dilinde maslahat berilýär. Goşmaça programma üpjünçiligi talap...

| Ükle
| Ükle AutoCAD

AutoCAD

Binalaryň, mehanizmleriň, bölekleriň we ş.m. çyzgylary döretmek üçin iň güýçli programma, dürli maksatlar üçin islendik çylşyrymlylygyň çyzgylaryny döredip, ýokary takyklyk bilen işlemäge mümkinçilik berýär. Programma has çylşyrymly zatlary gurmak üçin esasy geometrik şekiller we çyzyklar bilen işleýär. Elbetde, onuň arsenalynda...

| Ükle
| Ükle VLC Media Player

VLC Media Player

Hatda seýrek formatlary hem oýnap bilýän gowy pleýer gerek bolsa, VLC Media Player-i göçürip almagy maslahat berýäris. Programma media faýllary bilen işlemäge, oýnamaga we redaktirlemäge mümkinçilik berýär. Islenýän resminamany çalt açar, garaşmakda kynçylyk çekmez we gurallary saýlamak bilen sizi begendirer. Windows üçin VLC Media...

| Ükle
| Ükle OpenVPN

OpenVPN

OpenVPN, kompýuterleriň arasynda wirtual torlary döretmek, beýleki kompýuterlere uzakdan girmek we iberilen maglumatlary goramak üçin döredilen dürli görnüşli konfigurasiýalara giň elýeterliligi üpjün edýän doly açyk açyk SSL VPN çözgüdi.  Bu programma beýleki VPN hyzmatlaryna aňsat we tygşytly alternatiwany hödürleýär we esasan...

| Ükle
| Ükle Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

Downloadro” hyzmaty, programmalary işe girizmek (resmi programmirleme dilleri bilen ýazylan), internet we Windows üçin programmalar döretmek üçin meşhur peýdaly Microsoft .NET Framework-i göçürip almagy teklip edýär. Sürüji umumy dil CLR, Net Framework synp kitaphanasyndan durýar. Programmalar we sahypalary açmakda kynçylyk çekmezlik...

| Ükle
| Ükle Samsung USB Driver

Samsung USB Driver

Samsung USB Driver, Samsung ykjam enjamlaryny kompýuteriňize birikdirmek üçin aýrylmaz guraldyr. Enjamlaryň arasynda maglumat geçirilende ygtybarly kömekçiňiz bolar. Ilki bilen, Samsung USB Driver” -ni beýle ulanyp bilmejekdigiňizi bellemelidiris. Programma kompýuterde gurnalyp, soňra USB kabeli arkaly kompýutere birikdirilende Samsung...

| Ükle
| Ükle WinRAR

WinRAR

Maglumatlary gysmak ýa-da tersine, açmak üçin WinRAR-y göçürip almaly. Bu programma goşmaça funksiýalary ulanmaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin şuňa meňzeş programmalar deňeşdirilende peýdaly däl hasaplanýar. WinRAR-yň Windows üçin artykmaçlyklary: maglumatlaryň ýokary tizlikli gysylmagy; disk ýerini tygşytlamak; Meşhur faýl...

| Ükle
| Ükle Python

Python

Dinamiki sintaksis we aňsat okalýan çeşme kody bilen interaktiw programmirleme diline eliňizi çekmek isleseňiz, Python-y göçürip almaly. Programma, modullary, kadadan çykmalary, ýokary derejeli maglumat görnüşlerini ulanmaga mümkinçilik berýär. Dil awtomatiki ýady dolandyrmak, gözden geçirmek ukyby we köp okalýan hasaplamalar üçin goldaw...

| Ükle
| Ükle Google Chrome

Google Chrome

Google Chrome-yň çalt bellikler setirine nädip bellik goşmaly Google Chrome” -y göçürip alsaňyz, internete girip bilersiňiz. Meşhur brauzer. Programma, web çeşmeleri bilen çalt we ygtybarly işlemäge mümkinçilik berýär. Google Chrome-ny dürli enjamlarda göçürip alyp bilersiňiz. Meşhur programma kompýuterler, planşetler, smartfonlar üçin...

| Ükle
| Ükle 7-Zip

7-Zip

Buluda ýa-da fiziki ammarlara ykjam we çalt geçirmek üçin faýllary gysyp bilýän funksional arhiw. Programma üpjünçiligi şahsy kompýuterde ýa-da täjirçilik maksatly kärhanalarda we guramalarda mugt ulanmagy göz öňünde tutýan açyk ygtyýarnama bilen paýlanýar. Downloadro” portalynda programmanyň iň soňky wersiýasy hasaba alynmazdan we...

| Ükle
| Ükle uTorrent

uTorrent

BitTorrent faýl paýlaşma ulgamynyň çeşmelerini ulanmak üçin uTorrent-i göçürip almaly bolarsyňyz. Programma göwrümi kiçi, ýöne bir wagtyň özünde birnäçe uly faýly göçürip almaga mümkinçilik berýär. Windows üçin uTorrent tarapyndan işlenip düzüldi. Ygtybarly we aňsat gurnama. UTorrent” -i göçürip alyp, torrent yzarlaýjylaryndan maglumaty...

| Ükle
| Ükle Opera

Opera

Çalt, rahat internetde gezmegi we doly gizlinligi üpjün edýän meşhur mugt brauzer. Opera Programma üpjünçiligi tarapyndan işlenip düzülen Windows üçin Opera brauzeri ösmegini dowam etdirýär we täze aýratynlyklar we mümkinçilikler bilen täzelenýär. Iň soňky wersiýalaryň esasy täzelikleriniň arasynda gyzykly fon suratlary bilen...

| Ükle
| Ükle FL Studio

FL Studio

Kompýuteriňizde ýokary hilli aýdym-saz sazlaryny döretmek üçin döredilen meşhur programma. Tertiplemek, ýazga almak, redaktirlemek, garyşdyrmak we özleşdirmek üçin zerur bolan ähli gurallar, şeýle hem köp sanly sintezator we wirtual plugin bilen enjamlaşdyrylan. FL Studio” islendik stiliň taýyn ýoluny düzmek üçin iň meşhur programma...

| Ükle
| Ükle Adobe Photoshop

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop”, Adobe Systems” tarapyndan sanly şekili gaýtadan işlemek üçin döredilen güýçli, aýratynlyga baý grafika redaktorydyr. Döwrebap gurallaryň kömegi bilen programma üpjünçiligi bukjasy üç ölçegli grafikany, filmleri, fotorealistik şekilleri, iki ölçegli taslamalary döretmek üçin täze mümkinçilikleri açýar. Suraty gaýtadan...

| Ükle
| Ükle LightyearVPN

LightyearVPN

LightyearVPN, onlaýn barlygyňyzy görünmeýän, gözegçilikden we maglumatlaryň syzmagyndan goraýan we petiklenen web sahypalaryna girişi açýan VPN hyzmatydyr. Bu hyzmat gytaklaýyn birikme we trafik marşruty üçin birnäçe serwere girmegi üpjün edýär. Serwer ýerleriniň geografiýasy örän giňdir: ABŞ, Gonkong, Hytaý, Awstraliýa, Germaniýa,...

| Ükle
| Ükle Kaspersky Fast VPN

Kaspersky Fast VPN

Mugt ygtybarly VPN kanaly Kaspersky Howpsuzlyk birikmesi, şifrlenen we ygtybarly VPN kanaly arkaly WiFi toruna iberilen ýa-da alnan ähli maglumatlary geçirmek arkaly internet birikmäňizi goraýar. Çäklendirilmedik nyrh, traffigiň çägi bolmadyk (5 enjama çenli) çäklendirilmedik VPN kanalyny üpjün edýär, bu bolsa internetde howpsuz we...

| Ükle
| Ükle Mullvad VPN

Mullvad VPN

Mullvad VPN, internetde howpsuz we erkin gezmäge, IP adresiňizi maskalamaga we nätanyş adamlardan gizlin maglumatlary goramaga mümkinçilik berýän aňsat programma. Onda birnäçe ýönekeý sazlamalar bar, şonuň ýaly hyzmatlarda tejribesi bolmadyk ulanyjylar hem programmany ulanyp bilerler. Kömekçi enjam başga bir ýurtda ýerleşýän uzakdaky...

| Ükle
| Ükle Avira Phantom VPN

Avira Phantom VPN

Bir sebäbe görä petiklenen ýa-da käbir ýurtlarda elýeterli bolmadyk web sahypalaryna we hyzmatlaryna girmäge kömek etjek köplere mälim bolan bir wirusy dörediji tarapyndan döredilen programma. Mundan başga-da, internet birikmäňizi has ygtybarly edýär. Bularyň hemmesi diňe birnäçe gezek basylýar. Programmany gurmak aňsat we sazlamak has...

| Ükle
| Ükle RusVPN для Windows

RusVPN для Windows

RusVPN, hakyky IP adresiňizi gizlär, Internetdäki gizlinligiňizi gorar we internede päsgelçiliksiz girmäge kömek etjek ýönekeý we ulanmaga aňsat VPN hyzmatydyr. Internetde doly anonimlik; Islendik web sahypasyna girmek; Çalt we durnukly tor birikmesi; IP maskalaşdyrmak; Trafik şifrlemek; Internetde yzarlamak; Multiplatform. Windows...

| Ükle
| Ükle PrivateTunnel

PrivateTunnel

PrivateTunnel, Windows kompýuterleri üçin VPN müşderisi. Diňe jemgyýetçilik ulgamlarynda ygtybarly goragy üpjün etmek bilen çäklenmän, sebitiňizde ýok hyzmatlara girmek üçin hem döredildi. Ine, halaýan sahypalaryňyza we hyzmatlaryňyza ýerleşýän ýeriňizde bolmasa-da girmäge kömek etjek programma. Bu esasanam ýygy-ýygydan syýahat edýänler...

| Ükle
| Ükle Snap VPN

Snap VPN

Snap VPN, Android üçin mugt VPN programmasy bolup, size bir teňňe tölemezden we şahsy maglumatlaryňyzy goramazdan ygtybarly, çäklendirilmedik internet birikmesini berýär. Bir gezek basylanda mugt VPN birikmesi; Gorag diwarlaryny we gulplaryny aýlaň; Tor hereketini goramak; Torda anonimligi saklamak; Iň amatly serwere awtomatiki...

| Ükle
| Ükle Amnezia VPN

Amnezia VPN

Amnezia VPN, wirtual serwerde öz VPN düwüniňizi işletmek üçin programma. Gurmak we işlemek aňsatlygyna köp üns berildi, şonuň üçin köp ulanyjy üçin elýeterlidir. Programmanyň özi gaty ýönekeý we içgin interfeýsi bar. Ulanyş aňsatlygy. IP adresi, SSH giriş we paroly giriziň we programma doker konteýnerlerini awtomatiki usulda serwerde...

| Ükle
| Ükle VuzeVPN

VuzeVPN

VuzeVPN, hakyky ýerleşýän ýeriňizi we şahsyýetiňizi gizlemek üçin baglanyşygyňyzy anonimleşdirmek üçin uzakdaky serwere birikmäge mümkinçilik berýän VPN programmasydyr. Programmany ulanmak gaty aňsat. Ilki bilen etmeli işiňiz, hasap açmak. Ondan soň, programmany işe girizip, derrew baglanyşyk gurup bilersiňiz. Serweriň ýerleşýän...

| Ükle
| Ükle IP-TV Player

IP-TV Player

DVB IPTV Player, telewizion programmalary TeleVision ulanyp, kompýuterde ýa-da noutbuk ekranynda açyk çeşmelerden (ýa-da internet üpjün edijisi tarapyndan ýaýlyma berilýän kanallardan) telewizion programmalary görmek üçin niýetlenendir. Şifrlenmedik akymlary diýen ýaly görmäge mümkinçilik berýär. Programmanyň aýratynlyklary: kanal...

| Ükle
| Ükle Format Factory

Format Factory

Format zawody, köp ses, wideo we şekil formatlaryny goldaýan güýçli, işleýän media öwrüji. Iň ýokary hilini üpjün edip, faýllary bir formatdan beýlekisine aňsatlyk bilen öwürmäge mümkinçilik berýär. Format zawodynda ajaýyp çykyş faýl hilini almaga mümkinçilik berýän örän çeýe sazlamalar bar. Wideony öwüreniňizde, wideo kodekini,...

| Ükle
| Ükle ABBYY FineReader

ABBYY FineReader

ABBYY FineReader resminamany tanamak üçin döredilen ähliumumy programma. Islendik teksti, suratlary, skanerleri, PDF faýllaryny tanamaga we olary redaktirläp boljak elektron formatlara ýa-da tekst faýllaryna öwürmäge kömek edýär. ABBYY FineReader işleýärkä: Resminamany gözden geçirýär, ony tanadýar we elektron görnüşine öwürýär....

| Ükle
| Ükle Thunder VPN

Thunder VPN

Thunder VPN mugt, ulanmak aňsat, çalt VPN hyzmaty. Internetde gezip ýören wagtyňyz gizlinligiňizi we şahsy maglumatlaryňyzy gorap bilýär we sebitleýin we beýleki blokirleme görnüşlerinden aýlanyp geçmäge kömek edýär. Iň esasy zat, programma hiç hili konfigurasiýa talap etmeýär we size diňe bir kranda baglanyşyk döretmäge mümkinçilik...

| Ükle