Mostüklemeleriň köpüsi

Programma üpjünçiligini göçürip alyň

| Ükle Steam

Steam

Bug, Valve” -den mugt oýun paýlamak we göçürip almak programmasydyr. Oýunçylaryň kömegi bilen, ygtyýarly oýunlary elektron görnüşinde satyn almak, dostlary bilen onlaýn oýnamak mümkinçiligi bar. Bug” ulanyp başlamak üçin programmanyň resmi web sahypasynda öz hasabyňyzy ýönekeý bellige almak teklip edilýär. Hasabyňyza baglanyşyk size...

| Ükle
| Ükle Driver Booster

Driver Booster

Bu ýerde kompýuteriňiziň we noutbukyňyzyň enjam bölekleri üçin täze draýwerleri gurmak üçin Driver Booster” programmasyny göçürip alyp bilersiňiz. Programma ulgamy awtomatiki gözden geçirýär, draýwerleri göçürip alýar we gurýar. Ses we tor birikmeleri bilen baglanyşykly meseleleri nädip kesgitlemelidigini we düzedilmegini bilýär.Sürüji...

| Ükle
| Ükle ACDSee

ACDSee

Dürli formatda köp sanly suraty gaýtadan işlemek, redaktirlemek we dolandyrmak üçin köp gurallar bilen işleýän şekil faýly görüjidir. ACDSee ulanyjylaryna iki sany surat görmek reesimini hödürleýär: çalt, onda diňe şekilleri aýlap we ulaldyp bilersiňiz we ähli işleýiş gurallary ýüklenen doly. ACDSee ýönekeý tomaşaçydan köp wagt geçdi...

| Ükle
| Ükle HobbyLine

HobbyLine

HobbyLine”, islendik suratyňyzdan we suratlaryňyzdan sanlar boýunça doly reňk shemalaryny (we suratlaryny) döredýän programma. Diňe asyl suraty programma ýükläň, reňkleýiş shemasyny dörediň, çap ediň, dükanda zerur boýaglary satyn alyň we çotga gidiň! Isleseňiz, programmaňyza bar bolan boýaglaryňyzy goşup bilersiňiz we Reňklemegiň özi,...

| Ükle
| Ükle World of Tanks

World of Tanks

Meselelerden gutulyp, fantastiki wirtual dünýäsine çümmek isleseňiz, Tanklar dünýäsini” göçürip alanyňyz gowudyr. Tanklar dünýäsi, ýaşyna we sosial ýagdaýyna garamazdan millionlarça adamy basyp aldy. Programmanyň söweş grafikasyna çümmegine kömek etmek üçin aýdyň grafika we ýakymly saz ýoldaşlygy bar. Windows üçin tanklar dünýäsi...

| Ükle
| Ükle WhatsApp

WhatsApp

Meşhur habarçyda kompýuterde hat alyşmak üçin Windows üçin WhatsApp-ny göçürip almagy maslahat berýäris. Programma, ulanyjynyň enjamlarynyň arasynda habar alyşmak üçin programmanyň işini birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Gurlandan soň hat alyşmak, resminamalary, suratlary, wideo faýllary, aýdym-sazlary çäklendirmesiz alyşmak mümkin...

| Ükle
| Ükle Tor Browser

Tor Browser

Tor toruna birikmek üçin mugt web brauzeri, anonim we ygtybarly internete girmäge mümkinçilik berýär. Onuň kömegi bilen, traffigiň, işewür gatnaşyklaryň, birikmeleriň gizlinligini üpjün etjek ygtybarly ulgam birikmesini döretmek hakykatdanam mümkindir.   Tor brauzeri, internetde ygtybarly traffigi üpjün edýän meşhur proksi serwer...

| Ükle
| Ükle Zona

Zona

Zona filmleri we teleýaýlym görkezişlerini çalt göçürip almaga mümkinçilik berýän million ulanyjy bilen meşhur torrent müşderisidir. Programmanyň kömegi bilen onlaýn akymlary görüp, aýdym diňläp, oýun oýnap, sport we teleýaýlymlaryň göni ýaýlymlaryna tomaşa edip bilersiňiz. Zonanyň iňlis dilinde aýdyň interfeýsi we ulanyjy üçin amatly...

| Ükle
| Ükle iTunes

iTunes

iTunes” Apple” tarapyndan işlenip düzülen multimediýa oýnamak programmasydyr. Onuň kömegi bilen aýdym-saz we filmler kitaphanasyny gurnap, onlaýn dükanyň üsti bilen media mazmunyny satyn alyp we Apple” enjamlaryny şahsy kompýuter bilen sinhronlap bilersiňiz. iTunes”, ilkinji nobatda, alma elektronikasynyň eýeleri üçin peýdaly bolar: ...

| Ükle
| Ükle DirectX

DirectX

DirectX 11, grafiki obýektleri gaýtadan işlemek we wideo adapter draýwerleri bilen operasiýa ulgamynyň arasynda birleşdiriji element hökmünde işleýän programma üpjünçiliginiň modullarynyň we kitaphanalarynyň ýygyndysydyr. DirectX, biri-biri bilen gönüden-göni işleşip bilmeýän bolsa, kompýuter komponentleriniň, programma üpjünçiliginiň...

| Ükle
| Ükle Yandex Browser

Yandex Browser

Yandex” brauzeri, Google Chrome platformasynda köp sanly täzelikler bilen döredilen meşhur internet brauzeri. Birkemsiz optimizasiýa, iň az ýat sarp etmegi we Windows-yň häzirki wersiýalaryna goldaw (7, 8, 8.1, 10) bu brauzeri rus dilli ulanyjylaryň arasynda TOP-3 etdi. Downloadro” portaly häzirki wersiýany çalt we mugt göçürip almak...

| Ükle
| Ükle Java

Java

Internet programmalaryny ulanmak üçin Java-y göçürip almaly. Tehnologiýa ulanyjylara onlaýn oýnamaga mümkinçilik berýär, söhbet etmek, surat we wideo ýüklemek mümkin. Şeýle hem, brauzerden çykýan we işe girizilen onlaýn programmalar bar. Elektron enjamlar we serwer hyzmaty üçin uýgunlaşdyrylan obýekte gönükdirilen programmirleme dili....

| Ükle
| Ükle Tales of Wind Na PK

Tales of Wind Na PK

Windel ertekileri ýakymly gahrymanlar bilen gyzykly we dinamiki MMO RPG. Dürli oýun reesimlerinde ullakan dünýäni öwreniň, beýleki oýunçylar bilen birleşiň we Laplace şäherini ölümden halas ediň. Bu, anime stilinde ýasalan dinamiki we endikli onlaýn multiplikator RPG.  Bu oýun barada ilki bilen bellemeli zat, häsiýetiňiziň daşky...

| Ükle
| Ükle Kaspersky Security Scan

Kaspersky Security Scan

kompýuteriňize howp abanýan we ulgamyň näderejede goralýandygyny kesgitleýän wirusa garşy skanerdir. Programma çeşmelerden talap etmeýär, Windows OS-y goldaýar (7, 8, 10) we hatda gowşak enjamlarda-da işleýär. Öndüriji tarapyndan önümiň resmi goldawy, täze wiruslaryň kompýutere ýokaşmak howpuny azaldýar. Kaspersky Security Scan” ulgamy...

| Ükle
| Ükle SafeIP

SafeIP

Howpsuzlyk, häzirki IP adresiňizi çalt üýtgetmäge we internete gireniňizde şahsy maglumatlaryňyz üçin goşmaça howpsuzlygy üpjün etmäge kömek etjek kiçijik, ýönekeý we ulanmaga aňsat bir peýdaly zat. Açyk ulanyjy interfeýsi bar we rus dilini goşmak bilen köp dile terjime edilýär. Howpsuzlyk, saýlap boljak ýerleriň sanawyny hödürleýär....

| Ükle
| Ükle Avira Internet Security Suite

Avira Internet Security Suite

Antiwirus, fişinge garşy, spama garşy. Antiwirus, fişinge garşy, spama garşy. Faýllaryň ätiýaçlyk nusgasy. Çagalaryň girýän web sahypalaryny yzarlaň. Näme üçin bu funksiýalaryň hemmesini birleşdirmeli däl? Bir howpsuzlyk programmasy üstünlik gazandy - muny şeýle çalt ýerine ýetirýär welin, işleýändigini duýman galýarsyňyz....

| Ükle
| Ükle AdwCleaner

AdwCleaner

Mahabat programma üpjünçiligini we beýleki islenilmeýän programma üpjünçiligini aýyrmak üçin peýdalylyk. AdwCleaner” -iň kömegi bilen kompýuteriňiziň işleýşini aňsatlyk bilen dikeldip we her dürli mahabat programmasyny aýryp bilersiňiz. Munuň üçin diňe bir düwmä basmaly we barlagyň ahyryna garaşmaly, soň bolsa ulgamyň ýüze çykarylan...

| Ükle
| Ükle BCArchive

BCArchive

Faýllary we bukjalary rugsatsyz adamlardan goramak üçin döredilen programma. Şifrlenen gapda goralmaly faýllary we bukjalary ýerleşdirmek bilen öz wezipesini ýerine ýetirýär. Şeýle konteýneriň içindäki maglumatlary diňe paroly bilýän bolsaňyz alyp bilersiňiz. BCArchive bilen işlemek prinsipi gaty ýönekeý. Ilki bilen konteýner faýly...

| Ükle
| Ükle KeyLock

KeyLock

Simpleönekeý USB fleş diskini ulanyp, kompýuteriňize girişi blokirläp bilersiňiz. KeyLock” ygtybarly, ulanmaga aňsat peýdalydyr. Uzakda bolanyňyzda kompýuteriňize rugsatsyz girmegiň öňüni alar. Kömekçi enjam, Windows Task Manager-i bloklaýar we iş stoluna girmegi bökdäp, syçanjygy öçürýär. Diňe zerur USB düwmesini salsaňyz,...

| Ükle
| Ükle KeePass Professional Edition

KeePass Professional Edition

KeePass Professional Edition web sahypalary we beýleki hyzmatlar üçin girişleri we parollary saklamak üçin mugt programma. Mastereke baş parol we açar faýl bilen goralýan gurluşly maglumat bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär. KeePass, çäksiz ýazgylary döretmäge we saklamaga mümkinçilik berýär. Triesazgylary kategoriýalara bölmek...

| Ükle
| Ükle Hamachi

Hamachi

Hamachi, internet arkaly birikdirilen kompýuterleriň ygtybarly ulgamyny gurnaýan programma üpjünçiligi. Ulanmak aňsat, rus dilini goldaýar. Windows XP (SP3), Server 2003, Vista, 7, 8, 10 bilen gabat gelýär. Hamachi, ygtybarly wirtual torlaryň gurnalan ulgamy. Biri-biriniň arasynda baglanyşyk gurmak üçin iki kompýuter uzakdaky tor...

| Ükle
| Ükle Folder Lock

Folder Lock

Papka gulpy, şahsy we möhüm faýllaryňyzy goramak üçin täsirli programma. Faýllaryňyzy gulplaýar we şifrleýär we buluda awtomatiki faýl ätiýaçlyk nusgasyny hödürleýär. Şeýle hem, USB taýaklaryny we CD / DVD disklerini goramaga mümkinçilik berýär. Papka gulpy bilen faýllary, bukjalary we maglumat göterijileri gulplap bilersiňiz. Şeýle...

| Ükle
| Ükle ExpressVPN

ExpressVPN

ExpressVPN Windows üçin VPN müşderisi. Internetdäki erkinligiňizi we gizlinligiňizi üpjün eder. Gurnamak aňsat, iki gezek basmaga taýyn. Hyzmaty ulanmak üçin tölegli abuna ýazylmaly. Bütin dünýäde serwerleriň uly seçimi; Baglanyşygyň ýokary tizligi; Connectionokary baglanyşyk ygtybarlylygy; Birikdirmek üçin iň amatly serweri saýlamak;...

| Ükle
| Ükle USB Blocker

USB Blocker

USB bloklaýjy USB bloklaýjy, kompýuteriňizi aýrylýan media we diskleriň rugsatsyz birikmesinden goraýan kömekçi enjam. Islendik Media birikdirilende, programma programmanyň ilkinji açylyşynda ulanyjy tarapyndan kesgitlenen paroly soraýar we kompýuteriň wagtlaýyn gulplanmagyny (dogry parol girizilýänçä ýa-da Media aýrylýança), parol dogry...

| Ükle
| Ükle Wise Folder Hider

Wise Folder Hider

Möhüm faýllary, bukjalary we kompýuteriňize birikdirilen USB diskdäki maglumatlary gözüňizden gizlemäge kömek etjek mugt programma. Kompýuterinde şahsy maglumatlary gizlemegiň ýönekeý we amatly usulyny gözleýän ulanyjylar üçin ajaýyp çözgüt bolup biler. Bu programma iki derejeli parol goragyny üpjün edýär. Birinji parol programma girmek...

| Ükle
| Ükle COMODO Internet Security

COMODO Internet Security

Kompýuteriňizi goramak üçin mugt doly aýratynlykly antiwirus programma üpjünçiligi bukjasy. Paketde wirusa, haker hüjümlerinden, Troýanlardan, içaly programma üpjünçiliginden, kök böleklerinden we beýleki howplardan goramaga mümkinçilik berýän wirusa garşy gorag diwary, işjeň gorag we sandbox bar. Mundan başga-da, toplumda howpsuzlyk we...

| Ükle
| Ükle Avast Internet Security

Avast Internet Security

Awast! Internet Howpsuzlygy, wiruslardan, içaly programma üpjünçiliginden, kök böleklerinden we beýleki howplardan ygtybarly goraýan uniwersal antiwirus toplumydyr. Internet howpsuzlygy, öý kompýuterleri üçin işlenip düzülen Avast antivirusynyň wersiýalarynyň biridir. Bar bolan Free we Pro wersiýalarynyň aýratynlyklaryna firewall,...

| Ükle
| Ükle Kerio Control

Kerio Control

Networkerli tora internete birikmek üçin güýçli programma. Diňe giňişleýin goragy üpjün etmän, eýsem doly gözegçiligi hem üpjün edýär. Dürli süzgüçleri, proksi, meýilnama, ulanyjyny doly dolandyrmak, VoIP we UPnP goldawy, uzakdan dolandyrmak. Öň kerio WinRoute Firewall diýilýärdi....

| Ükle
| Ükle Avira Free Antivirus

Avira Free Antivirus

Öýde ulanmak üçin mugt antiwirus. Kompýuteriňizi dürli zyýanly programma üpjünçiliginden ygtybarly goraýar we ulgamyň ähli şübheli elementleri tutmagyna yzygiderli gözegçilik edýär. Beýleki wirusa garşy çözgütleriň köpüsinden tapawutlylykda, bu wirusa gurnamak we ulanmak aňsat, bu tötänleýin ulanyjylar üçin ajaýyp saýlaw. Tejribeli...

| Ükle
| Ükle Dr.Web CureIt!

Dr.Web CureIt!

Dr.Web Scanning Motor modulyna esaslanýan wirusa garşy skaner we kompýuter dezinfeksiýa üçin meşhur kömekçi. Peýdaly interfeýs 34-den gowrak dilde işleýär. Ulanylýan operasiýa ulgamynyň ýerli dili awtomatiki usulda tapylýar we goldanylmasa iňlis dili gurulýar. Dr.Web CureIt! gurnamagy talap etmeýär we Microsoft Windows XP we Microsoft...

| Ükle
| Ükle Avast Free Antivirus

Avast Free Antivirus

Programma üpjünçiliginiň täzelenmelerine gözegçilik edýän we üçünji tarap hüjümlerinden gorajak amatly antiwirus gerek bolsa, Avast Free Antivirus” -y göçürip almagy maslahat berýäris. Öý kompýuteriňizi wiruslardan, içaly programma üpjünçiliginden, kök böleklerinden we beýleki howply zatlardan goramak üçin döredilen meşhur wirusa garşy...

| Ükle
| Ükle PasswordSpy

PasswordSpy

Ulgamda saklanan parollary gözlemek we dikeltmek üçin programma. Mysal üçin, sahypa üçin paroly ýatdan çykardyňyz, ýöne brauzerde saklandy. PasswordSpy” -iň kömegi bilen kompýuteriňizi bir gezek basyp saklanan parollary skanirläp we zerur programmalar we sahypalar üçin parollary görüp bilersiňiz. ParolSpy möhüm forumdan, vkontakte...

| Ükle
| Ükle WirelessKeyView

WirelessKeyView

WirelessKeyView, WLAN AutoConfig hyzmatynda saklanýan Wi-Fi nokatlaryndan (WEP / WPA) parollary görüp bilýän kiçijik kömekçi enjam. Onuň kömegi bilen diňe bir noutbukyň ýa-da kompýuteriň birikdirilen nokatlaryndan parollary görmek bilen çäklenmän, tekst, HTML, CVS ýa-da XML faýllaryna hem eksport edip, açar paneli açyp bilersiňiz. ...

| Ükle
| Ükle RoboForm2Go

RoboForm2Go

Loghli loginleriňizi we parollaryňyzy web sahypalaryndan, belliklerden we belliklerden ýada saljak we gorajak amatly we peýdaly programma. Sahypalarda blankalary el bilen doldurmak zerurlygyny aradan aýyrar (mysal üçin, hasabyňyzy bellige alanyňyzda) we giriş / parollary ýatda saklaň. RoboForm2Go” aýratynlyklary: - Web brauzeriňize...

| Ükle
| Ükle Secret Disk

Secret Disk

Gizlin disk, kompýuteriňizde parol bilen goralýan wirtual disk döretmäge mümkinçilik berýär. Bu diskde möhüm ýa-da şahsy resminamalary kimdir birini görmeginden gorkman saklap bilersiňiz. Gizlin disk tarapyndan döredilen diskdäki islendik faýly saklap bilersiňiz. Wirtual disk fiziki diskden tapawudy ýok, islendik programma onuň bilen...

| Ükle
| Ükle Keylogger Lite

Keylogger Lite

Keylogger Lite Keylogger Lite, klawiaturadan girizilen maglumatlary gizlin saklamak üçin SCM Systems-dan açar programma üpjünçiligi: ulanyjylaryň kompýuterdäki hereketlerine gözegçilik edýär, açar düwmelerini, parollaryny, web salgylaryny we ş.m. hasaba alnan maglumatlaryň amatly Logurnaly bilen ýatda saklaýar. Uly we kiçi çagalara...

| Ükle
| Ükle CCleaner

CCleaner

CCleaner ulgamdan gereksiz we ulanylmadyk faýllary arassalamak üçin kömekçi. Gaty diskdäki iş ýerini arassalamak bilen, öndürijiligi ýokarlandyrýar. Hasaba alyş kitabyny we brauzer taryhyny barlamak we arassalamak funksiýalary bar. Kompýuteriň güýjüni saýlamaň. Bu platforma programmasydyr. Bu maksatnama 2003-nji ýylda döredildi. Şondan...

| Ükle
| Ükle Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++

Gurlan komponentleriň kömegi bilen Visual C kitaphanalary üçin iş wagtynyň şertlerini emele getirýän programma üpjünçiligi önümi, şeýlelik bilen, bu gurşawy kompýuterde gurmazdan işlenip düzülen programmalary işe girizmek we işletmek mümkin bolýar. Microsoft Visual C ++ iň meşhur programmalaryň, draýwerleriň gurulmagyna we işlemegine...

| Ükle
| Ükle Skype

Skype

Skype size habar alyşmaga, kompýuteriňizi ulanyp, arzan bahadan telefonlara we jübi telefonlaryna jaň etmek we SMS ibermek üçin mümkinçilik berýär. Skype-ny Windows 7, 8, 10 üçin iňlis dilinde mugt göçürip alyp bilersiňiz. Skype dünýäniň islendik ýerinde ýerleşýän abonentler bilen aragatnaşygy goldaýar. Gepleşmek üçin size mikrofon we...

| Ükle
| Ükle AnyDesk

AnyDesk

AnyDesk” beýleki kompýuterleri internet arkaly uzakdan dolandyrmak üçin döredilen güýçli programma üpjünçiligi. Uzakdaky kompýuter bilen yza çekilmän işlemäge mümkinçilik berýän ajaýyp birikme hilini üpjün edýär. Möhüm resminamalary we beýleki zerur faýllary elmydama ýanyňyz bilen alyp gitmek zerurlygyny aradan aýyrýar. Onuň kömegi...

| Ükle
| Ükle WinToFlash

WinToFlash

Elmydama operasiýa ulgamy bilen gurnama paketleriniň bolmagy üçin Novicorp WinToFlash” -y göçürip almaly. Programma, optiki diskleri ulanmakdan has amatly we amaly USB diskine boot faýllaryny döretmäge we geçirmäge mümkinçilik berýär. Programma üpjünçiligi disketasyz enjamlar üçin ýörite döredildi. 32 ýa-da 64-bit, OS Windows 7, 8, 10,...

| Ükle
| Ükle Android Studio

Android Studio

Ygtybarly durnukly programma ösüş gurşawy gerek bolsa, Android” studiýasyny göçürip almagy maslahat berýäris. Android programmalary bilen işlemek üçin amatly Windows esasly integral gurşaw. 2013-nji ýyldan bäri täzeden gözden geçirmek umydy bilen halk köpçüliginiň dykgatyna 0.1 wersiýasynda çykandan bäri giňden tanalýar. Iki ýylda...

| Ükle
| Ükle Telegram

Telegram

Telegram, dürli formatda stikerleri, habarlary, media faýllaryny ygtybarly we çalt alyş-çalyş etmäge mümkinçilik berýän kompýuter üçin meşhur habarçydyr. Bu, Windows XP, Vista ýaly iş stoly operasiýa ulgamlary üçin işlenip düzülen resmi Telegram programmasy. Interfeýs dilleri: Iňlis we Rus. Gurmak gutaransoň, iş stolunda programma üçin...

| Ükle
| Ükle Visual Studio 2013

Visual Studio 2013

Visual Studio 2013” ​​kompýuteriňizde her dürli programma döredeniňizde ygtybarly kömekçiňiz bolar. Köp programmirleme dilleriniň goldawy sebäpli, ähli operasiýa ulgamlary üçin dürli taslamalary döretmek üçin ulanylyp bilner. Visual Studio 2013 programma üpjünçiligini ösdürmek üçin amatly dilimdir. Düşünýän interfeýsiň, amatly kod...

| Ükle
| Ükle TeamViewer

TeamViewer

TeamViewer, ýerli ulgam ýa-da internet arkaly uzakdaky kompýutere giriş açýan mugt programma. Faýllary geçirmäge, başga bir ulanyjynyň kompýuterini uzakdan dolandyrmaga ýa-da iş stoluňyzy görkezmäge kömek edýär. Bu ýagdaýda uzakdaky kompýuteriň IP-sini bilmek hökman däl, diňe şunuň ýaly programma bolmaly. TimViewer, OS we programmalary...

| Ükle
| Ükle PhotoRec

PhotoRec

Maglumatlaryňyzy dikeltmek isleseňiz, PhotoRec-i göçürip almaly. Programma, ýitginiň sebäplerine garamazdan daşarky disklerden, gaty disklerden we CD-lerden ýitirilen resminamalaryň köpüsini janlandyrmaga mümkinçilik berýär. Windows üçin PhotoRec” faýl ulgamlary üçin bölümleri tapyp we dikeldip biler: DOS, FAT12-16-32, Linux, BSD, Mac,...

| Ükle
| Ükle Android SDK Tools

Android SDK Tools

Android SDK” gurallary Android SDK” -yň mugt bölegi. Ine, Windows kompýuterleri üçin Android SDK programmasy üçin mugt komponent. Google-dan meşhur mobil operasiýa ulgamy üçin täze programmalar ýa-da oýunlar döredip ýa-da bar bolanlaryny düzedip boljak ähli zerur gurallary öz içine alýar. Mundan başga-da, Android SDK Gurallary,...

| Ükle
| Ükle Discord

Discord

Diskord, platforma ses habarçysyny we tekst söhbetdeşligini birleşdirýän professional oýunçylar üçin meşhur mugt programma. Kompýuter çeşmeleriniň az sarp edilmegi sebäpli, oýun wagtynda topar bilen onlaýn konferensiýalary geçirmek üçin aragatnaşyk üçin amatlydyr. Diskord ulanyjylara gowy ses bilen ýokary hilli baglanyşyk hödürleýär....

| Ükle