| Ükle Windscribe

| Ükle Windscribe

Platforma: Windows Wersiýa: 2.02.10 Dil: IňlisFaýlyň ölçegi: 19.8 MB
Mugt | Ükle üçin Windows (19.8 MB)
 • | Ükle Windscribe
 • | Ükle Windscribe

| Ükle Windscribe

Windscribe | Ükle WindscribeVPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN hyzmatydyr we tölegli abuna ýazylmak arkaly traffigiňizi giňeldip bilersiňiz. 63 ýurtda we 110 şäherde serwerleriň ýeterlik giň ulgamy bar.

| Ükle Windscribe

Windscribe, beýleki VPN hyzmatlary ýaly, VPN tarapyndan üpjün edilen ygtybarly tunel arkaly internete girmek talap edilýär. Bu, anonimligi artdyrmaga we ulanyjynyň hakyky salgysyny girilýän çeşmelerden gizlemäge, yzarlamagy kynlaşdyrýar we maglumat geçirişiniň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar. Mundan başga-da, bu ýerleşýän ýeriňizi islenýän sebite üýtgetmäge we sebitleýin çäklendirmeleri bolan we käbir ýurtlarda hyzmatlary bermeýän bloklanan saýtlara we çeşmelere girmäge mümkinçilik berýär (mysal üçin Netflix ýa-da Spotify ýaly dürli akym hyzmatlary).

Windscribe VPN-iň gaty ýönekeý we ýeňil müşderisi bar. Kiçijik penjirede birikme düwmesi, serweriň ýerleşýän ýerini saýlamak, şeýle hem VPN birikmesi ýitirilse internetden aýyrmak funksiýasy bar. Umuman aýdanyňda, programma ýönekeý we täze bir ulanyjy üçinem hiç hili kynçylyk döretmez we goşmaça sazlamalar tejribeli ulanyjylary özüne çeker. Mundan başga-da, üçünji tarap müşderileri (taýýar konfigurasiýalar bar) ýa-da VPN arkaly işlemegiň beýleki usullary arkaly hyzmata birikmekde hiç hili kynçylyk ýok.

Mugt | Ükle Windscribe 2.02.10 üçin Windows platforma.

Windscribe üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Security and Privacy
 • Dil: Iňlis
 • Faýlyň ölçegi: 19.8 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 2.02.10
 • Öndüriji: Windscribe Limited
 • Iň soňky täzelenme: 28-11-2021
 • | Ükle: 2,802

Degişli programmalar

| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN...
| Ükle
| Ükle Warp VPN

Warp VPN

Jübi internetini ulanmak dürli howplar bilen baglanyşykly. Tor arkaly sizi yzarlap,...
| Ükle
| Ükle Hotspot Shield

Hotspot Shield

Üpjün edijiniň çäklendirmeleri köpleri belli bir sahypa girmek üçin iş gözlemek üçin köp wagt sarp...
| Ükle
| Ükle ProtonVPN

ProtonVPN

ProtonVPN, internetdäki gizlinligiňizi üpjün edýän, ähli çeşmeleri blokirlemegi we şahsy...
| Ükle
| Ükle NordVPN

NordVPN

NordVPN, internet trafigiňiziň ýaýramagy üçin ygtybarly we ygtybarly tunel döredip, ulgamdaky...
| Ükle
| Ükle AVG VPN

AVG VPN

Bu programma, kompýuteriňiziň hakyky ip adresini we häzirki ýerleşýän ýeriňizi gizläp, girýän web...
| Ükle
| Ükle Betternet

Betternet

Hakyky IP adresiňizi üýtgetmek üçin programma gözleýän bolsaňyz, Betternet” -i göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle VuzeVPN

VuzeVPN

VuzeVPN, hakyky ýerleşýän ýeriňizi we şahsyýetiňizi gizlemek üçin baglanyşygyňyzy anonimleşdirmek...
| Ükle
| Ükle PureVPN

PureVPN

PureVPN, torda işleýän wagtyňyz maglumatlaryňyzy ygtybarly goramagy üpjün edýän VPN müşderisidir. ...
| Ükle
| Ükle HMA VPN

HMA VPN

HMA! Pro VPN, internetdäki iň meşhur VPN hyzmatlarynyň biri üçin platforma müşderisi. Ulanyjylara...
| Ükle
| Ükle Hamachi

Hamachi

Hamachi, internet arkaly birikdirilen kompýuterleriň ygtybarly ulgamyny gurnaýan programma...
| Ükle
| Ükle ExpressVPN

ExpressVPN

ExpressVPN Windows üçin VPN müşderisi. Internetdäki erkinligiňizi we gizlinligiňizi üpjün eder....
| Ükle
| Ükle IPVanish VPN

IPVanish VPN

IPVanish, şahsyýetiňizi gizlemek we beýlekiler bilen çalyşmak arkaly onlaýn anonimligi goramagy...
| Ükle
| Ükle PrivateTunnel

PrivateTunnel

PrivateTunnel, Windows kompýuterleri üçin VPN müşderisi. Diňe jemgyýetçilik ulgamlarynda ygtybarly...
| Ükle
| Ükle WireGuard

WireGuard

WireGuard, erkin we aç-açan VPN çözgüdini hödürleýän we çalt we ygtybarly onlaýn goragy üpjün etmek...
| Ükle
| Ükle Mullvad VPN

Mullvad VPN

Mullvad VPN, internetde howpsuz we erkin gezmäge, IP adresiňizi maskalamaga we nätanyş adamlardan...
| Ükle
| Ükle Turbo VPN

Turbo VPN

Windows üçin Turbo VPN mugt VPN hyzmatyna birikmek üçin müşderi. Göçme manyda Hiç zady sazlamazdan...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi