| Ükle Warp VPN

| Ükle Warp VPN

Platforma: Windows Wersiýa: 2.4.521 Dil: IňlisFaýlyň ölçegi: 47.24 MB
Mugt | Ükle üçin Windows (47.24 MB)
 • | Ükle Warp VPN
 • | Ükle Warp VPN

| Ükle Warp VPN

Jübi | Ükle Warp VPNinternetini ulanmak dürli howplar bilen baglanyşykly. Tor arkaly sizi yzarlap, maglumatlaryňyzy ulanyp we serişdeleriňizi ogurlap bilerler. Şonuň üçin özüňizi goramak islendik ulanyjynyň esasy wezipesidir. Cloudflare WARP” size bu meselede kömek eder - interneti ygtybarly we maglumatlaryňyzy beýlekiler üçin elýeterli etmeýän programma. Bu programmanyň kömegi bilen hiç kim tordaky işleriňizi yzarlap bilmez. Programma, Android ýa-da iPhone esasly smartfonda ygtybarly tertipde işlemäge mümkinçilik berýär.

| Ükle Warp VPN

Bu programmanyň birnäçe funksional aýratynlyklary bar. Optimallaşdyrylan protokolyň üstünde işleýär. Cloudflare DNS” telefonyňyz bilen internetiň arasyndaky baglanyşygy çalyşýar we ygtybarly edýär. Onuň kömegi bilen maglumatlaryň gizlinligi ýokarlanýar. Programma, daşary ýurtlylaryň telefondan traffigi kesmeginiň öňüni alýar. Munuň üçin traffigiň bir bölegi şifrlenen, çykýan maglumatlary goramaga mümkinçilik berýär.

Işläp düzüjiler her bir ulanyjynyň şahsy durmuşyň eldegrilmesizligine hukugynyň bardygyna ynanýarlar, şonuň üçin programmany amatly we gurmak we ulanmak aňsatlaşdyrdylar. Korporatiw müşderi we tejribeli ulanyjy üçin maglumat howpsuzlygy ýaly möhüm ähmiýete eýe bolan tejribesiz ulanyjy.

Programma ýokary birikme tizligini üpjün edýär. Munuň üçin Cloudflare” müňlerçe marşruty yzygiderli synagdan geçirýär we ulgam tejribäňiz üçin ýokary öndürijilik berýän ýollary saýlaýar. Döredijileriň wadalaryna görä, tölegli wersiýanyň eýeleri sahypalary açmagyň tizligini 30 göterim ýokarlandyryp bilerler.

Cloudflare” yzygiderli täzelenýär. Täze wersiýalarda birnäçe gyzykly aýratynlyk goşuldy. Belli bir wagtdan soň tunelleri awtomatiki çalyşmagy üpjün edip boljak iki bellik gutusy bardy. Toparlar üçin Cloudflare” ýerleşdirmek üçin ulanylýan tuneli öçürmek üçin ulanylýan goşmaça kod girizmek üçin goldaw bar.

Mundan başga-da, işläp düzüjiler syn tabşyrmak işini ýönekeýleşdirdiler we kämilleşdirdiler. Programmany gurýan enjama baglylykda onuň goşmaça aýratynlyklarynyň hem üýtgemegi bellärliklidir.

Cloudflare DNS” ilkibaşda diňe ykjam enjamlar üçin döredildi. Emma uzakda däl, stasionar kompýuterleriň wersiýasy. Windows OS-da gurnalan programmalarda dolandyryjylar üçin täze aýratynlyklaryň peýda bolmagyna garaşylýar. Tunelleri host ady bilen bölüp bilerler, domen birikmesini, firewall we ş.m. tassyklap bilerler Enjamy hasaba almagyň ygtybarlylygy ýokarlandy.

Mugt | Ükle Warp VPN 2.4.521 üçin Windows platforma.

Warp VPN üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Security and Privacy
 • Dil: Iňlis
 • Faýlyň ölçegi: 47.24 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 2.4.521
 • Öndüriji: Warp Limited
 • Iň soňky täzelenme: 07-12-2021
 • | Ükle: 2,671

Degişli programmalar

| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN...
| Ükle
| Ükle Warp VPN

Warp VPN

Jübi internetini ulanmak dürli howplar bilen baglanyşykly. Tor arkaly sizi yzarlap,...
| Ükle
| Ükle Hotspot Shield

Hotspot Shield

Üpjün edijiniň çäklendirmeleri köpleri belli bir sahypa girmek üçin iş gözlemek üçin köp wagt sarp...
| Ükle
| Ükle ProtonVPN

ProtonVPN

ProtonVPN, internetdäki gizlinligiňizi üpjün edýän, ähli çeşmeleri blokirlemegi we şahsy...
| Ükle
| Ükle NordVPN

NordVPN

NordVPN, internet trafigiňiziň ýaýramagy üçin ygtybarly we ygtybarly tunel döredip, ulgamdaky...
| Ükle
| Ükle AVG VPN

AVG VPN

Bu programma, kompýuteriňiziň hakyky ip adresini we häzirki ýerleşýän ýeriňizi gizläp, girýän web...
| Ükle
| Ükle Betternet

Betternet

Hakyky IP adresiňizi üýtgetmek üçin programma gözleýän bolsaňyz, Betternet” -i göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle VuzeVPN

VuzeVPN

VuzeVPN, hakyky ýerleşýän ýeriňizi we şahsyýetiňizi gizlemek üçin baglanyşygyňyzy anonimleşdirmek...
| Ükle
| Ükle PureVPN

PureVPN

PureVPN, torda işleýän wagtyňyz maglumatlaryňyzy ygtybarly goramagy üpjün edýän VPN müşderisidir. ...
| Ükle
| Ükle HMA VPN

HMA VPN

HMA! Pro VPN, internetdäki iň meşhur VPN hyzmatlarynyň biri üçin platforma müşderisi. Ulanyjylara...
| Ükle
| Ükle Hamachi

Hamachi

Hamachi, internet arkaly birikdirilen kompýuterleriň ygtybarly ulgamyny gurnaýan programma...
| Ükle
| Ükle ExpressVPN

ExpressVPN

ExpressVPN Windows üçin VPN müşderisi. Internetdäki erkinligiňizi we gizlinligiňizi üpjün eder....
| Ükle
| Ükle IPVanish VPN

IPVanish VPN

IPVanish, şahsyýetiňizi gizlemek we beýlekiler bilen çalyşmak arkaly onlaýn anonimligi goramagy...
| Ükle
| Ükle PrivateTunnel

PrivateTunnel

PrivateTunnel, Windows kompýuterleri üçin VPN müşderisi. Diňe jemgyýetçilik ulgamlarynda ygtybarly...
| Ükle
| Ükle WireGuard

WireGuard

WireGuard, erkin we aç-açan VPN çözgüdini hödürleýän we çalt we ygtybarly onlaýn goragy üpjün etmek...
| Ükle
| Ükle Mullvad VPN

Mullvad VPN

Mullvad VPN, internetde howpsuz we erkin gezmäge, IP adresiňizi maskalamaga we nätanyş adamlardan...
| Ükle
| Ükle Turbo VPN

Turbo VPN

Windows üçin Turbo VPN mugt VPN hyzmatyna birikmek üçin müşderi. Göçme manyda Hiç zady sazlamazdan...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi