| Ükle VPNhub

| Ükle VPNhub

Platforma: Android Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Android
 • | Ükle VPNhub
 • | Ükle VPNhub
 • | Ükle VPNhub
 • | Ükle VPNhub
 • | Ükle VPNhub

| Ükle VPNhub

VPNhub, | Ükle VPNhubişiňizi we onlaýn oýnamagy has amatly we ygtybarly etmäge kömek etjek programma. Hakyky IP-ňizi gizlär we islendik sebitlere, hatda sebitiňizde petiklenen sahypalara girmäge mümkinçilik berer.

| Ükle VPNhub

Internet blokirlemesinden aýlanyp geçmek üçin bir programma gözleýän bolsaňyz we tölegli çözgütler üçin tölemäge taýyn däl bolsaňyz, VPNhub-ny göçürip almagy maslahat berýäris. Bu programma size zerur ähli aýratynlyklary berer. Üstesine, hasaby hasaba almak hökman däl. Programma awtomatiki usulda siziň üçin iň oňat serweri saýlar we jübi telefonynyň ekranynda diňe bir düwmä basyp, oňa birikmäge mümkinçilik berer. Başga bir ýurtda uzakdaky serwer arkaly aragatnaşyk gurmak, geo-bloklardan aýlanmaga kömek eder, başgaça aýdylanda, islendik petiklenen çeşmelere girmäge mümkinçilik berer. Şeýle hem hakyky ýeriňizi we ip adresiňizi gizlemäge kömek eder.

Serwerler bilen baglanyşyk, şahsy maglumatlaryňyzy çozýanlar tarapyndan saklanmaga we üçünji taraplaryň ulanmagyna goramaga mümkinçilik berýän ygtybarly şifrlenen tuneller arkaly amala aşyrylýar. Şeýle hem, VPNhub-da iň ýokary howpsuzlygy we toruň ýokary tizligini üpjün etmek üçin ILEv2, OpenVPN (TCP we UD), L2TP, IPsec, SSTP, PPTP we beýleki protokollary ulanýandygyny goşmak gerek. Theeri gelende aýtsak, tölegli ygtyýarnamaňyz bar bolsa, programma birikme ýazgylaryny ýazdyrmaýar we birikme tizligini minimal kesýär.

VPNhub aýratynlyklary we mümkinçilikleri

 • optimal serweri awtomatiki saýlamak;
 • ABŞ-da 500-den gowrak serwer mugt wersiýasynda;
 • premium eýeleri üçin dünýäde müňlerçe serwer;
 • harby derejeli şifrlemek:
 • aýlanyp geçmek;
 • hakyky ýeri we IP-ni gizlemek;
 • akym hyzmatlary bilen işlemek üçin ajaýyp;
 • ýokary birikme tizligini goldaýar;
 • Tölegli wersiýada bir hasaby 10-a çenli enjam birikdirip bilersiňiz;
 • mugt we hasaba alynmazdan ulanmak ukyby;
 • goşmaça sazlamalar talap edilmeýär;
 • jemgyýetçilik ulgamlarynda-da iň ýokary gorag;
 • duýgur interfeýs.

Çäklendirmeler

Android üçin VPNhub-yň mugt wersiýasyny ulanyjylar diňe ABŞ-da ýerleşýän serwerlere birigip bilýärler. Mundan başga-da, 2 GB trafik sarp edilende, tora girmegiň tizligi çäkli bolup biler. Gynansagam, programma interfeýsi rus diline terjime edilmedi.

Mugt | Ükle VPNhub üçin Android platforma.

VPNhub üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: Utilities and Tools
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle X-VPN

X-VPN

X-VPN tordaky ulanyjy maglumatlaryny goramak üçin amatly programma. Ulanyjyny internetde doly...
| Ükle
| Ükle VPN Master

VPN Master

VPN Master, anonim we ygtybarly torda gezmäge we sebitiňizde ýok sahypalary görmäge mümkinçilik...
| Ükle
| Ükle VPNhub

VPNhub

VPNhub, işiňizi we onlaýn oýnamagy has amatly we ygtybarly etmäge kömek etjek programma. Hakyky...
| Ükle
| Ükle Secure VPN

Secure VPN

Ygtybarly VPN, şahsy maglumatlaryňyzy onlaýn goramagyň we internetdäki petiklenen çeşmelere girişi...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi