| Ükle UEFA Euro 2008

| Ükle UEFA Euro 2008

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle UEFA Euro 2008
 • | Ükle UEFA Euro 2008
 • | Ükle UEFA Euro 2008
 • | Ükle UEFA Euro 2008
 • | Ükle UEFA Euro 2008
 • | Ükle UEFA Euro 2008
 • | Ükle UEFA Euro 2008
 • | Ükle UEFA Euro 2008
 • | Ükle UEFA Euro 2008
 • | Ükle UEFA Euro 2008

| Ükle UEFA Euro 2008

UEFA | Ükle UEFA Euro 2008Euroewro 2008 diýseň tolgundyryjy tomaşa. Janköýerler uly ýaryşa dynç alyş hökmünde garaşýarlar, sebäbi bu ak gyzgyn höwesleriň, ýeňişleriň we lapykeçlikleriň wagty! Indi oýnamagyň wagty hem geldi. UEFA EURO 2008 bilen 52 milli ýygyndydan haýsydyr birini ýeňişe alyp barmak mümkinçiligiňiz bar.

| Ükle UEFA Euro 2008

Awstriýada we Şweýsariýada geçiriljek çempionat gönüden-göni gatnaşmagyňyz bilen dowam edýär. Indi diňe halaýanlar üçin begenip bilmän, kärden finala çenli ähli basgançaklary ýeňip geçmek üçin onuň bilen egin-egne berip bilersiňiz. Islenýän käse eýýäm gaty ýakyn!

Emma ýeňiş ýoly aňsat bolmaz: Europeanewropa çempionatynda diňe iň gowulary görkezilýär, garşydaşlary gaharly möjekler ýaly söweşýärler! Hatda howa garaşylmadyk garaşylmadyk ýagdaýlary hem getirýär, sebäbi ýagyş ýa-da duman oýnuň netijesine ep-esli derejede täsir edip biler. Islenýän sylaga ýetmek üçin ähli nuanslary göz öňünde tutmaly bolarsyňyz. Milli ýygyndy size garaşýar, şonuň üçin hakyky kapitan bolmagyň nämäni aňladýandygyny hemmelere görkeziň!

Çempionlara geçişiňiz.

Footballewropa Futbol çempionatynda ýeňiji bolup, 52 toparyň birini ýeňişe alyp bilersiňiz.

Hakyky kapitan boluň. Üç adam bir topar üçin bir wagtyň özünde oýnap biler. Hersiniň özboluşly häsiýetleri we hereketleri utgaşdyrmak ukyby ýeňiş ýoludyr! Theöne şol bir wagtyň özünde kapitan derejesi üçin biri-biriňiz bilen söweşmeli. Sekiz status başlaýjyny lider diýmek hukugyndan aýyrýar: özüňiz işläň we toparyň ykbaly siziň eliňizde bolar!

Oýna geçiň! Siziň häsiýetiňiz takyk göçürmäňize aňsatlyk bilen üýtgedilýär: öz adyňyzy formada goýuň, soň gazanan ballaryňyzy futbolçydan hakyky çempion etmek üçin ulanyň.

Uly ýaryş. Iň gowusy diýlip atlandyrylmak hukugyny gazanmak üçin dünýä ligasynda öz ýurduňyza wekilçilik ediň. Tournaryşlarda gazanan şahsy we topar ballaryňyz, arzuwlaryňyzyň futbol klubyny gurmaga kömek eder. Toparyňyz iň gowusy diýip pikir edýärsiňizmi? Indi subut edip bilersiňiz!

Sungat hökmünde jeza. Jeza atmak tutuş bir ylym. Ussatlygyňy we nerwiň güýjüni barla, ýagdaýyň dramasy iň ownuk jikme-jikliklere köpeldilýär!

Şatlyk tansy. Her bir pökgi hakyky şatlyk üçin pursatdyr. Pleýeri dolandyrmak bilen, duýgularyňyzy yşaratlar bilen stendlere görkezip, märekäni açyp bilersiňiz.

Howany öňünden aýdyp bolmaýar. Europeanewropanyň ajaýyp howasy ähli takyklyk bilen döredilýär. Garaşylmadyk güýçli ýagyş meýdançany palçyk howza öwürýär we oýnamak has kynlaşýar. Aagyş aerobatikasynda ýeňiş.

Täsin strategiýa. Her toparyň öz strategiýasy bar. Öýde ýa-da daşarda garşydaşlaryňyzyň haýsy oýny saýlajakdygyny hiç wagt anyk bilmersiňiz. Öz instinktiňize we giň bilimleriňize bil baglamaly.

Hakyky stadionlar. Duşuşyklar 2008-nji ýyldaky Europeanewropa çempionatyna ýörite taýýarlanan 8 resmi we wepalylyk bilen döredilen stadionlarda oýnalýar.

Hiç ýerde dolandyryjy ýok. Agersolbaşçylar klubyň dolandyryşynda möhüm baglanyşykdyr. Indi oýnuňyza baglylykda olaryň keýpiniň üýtgemegine tomaşa edip bilersiňiz. Diňe bir maksada boýun bolmaly, sebäbi skameýkadaky adamlar ýüregi ýitirer, ýöne ýeňiş derrew ylham berer.

Durmuşdaky ýaly. EA Sport Futbol Motor grafika tehnologiýalarynyň ulanylmagy, emeli intellekt döretmekde döredijiler üçin täze mümkinçilikler açdy. Derwezeçi edil diri adam ýaly wakalara reaksiýa bildirýär, umytsyz topy çykaryp, kemsidiji ýönekeý bir pökgini sypdyryp bilýär. Galyberse-de, adamlar ýalňyşýarlar!

Hünär derejesinden ýeňişe çenli. Her klub kwalifikasiýa bilen islenýän kuboga başlaýar we soňra Europeanewropanyň esasy baýragyna geçýär. Şol bir wagtyň özünde milli ýygyndynyň kapitany aýratyn we toparlaýyn wezipeleri ýerine ýetirmeli.

Liderlik ýaryşy. Iň oňat oýunçylaryň yzygiderli täzelenýän reýtingi, hakyky futbolda ulanylýan şol bir baha beriş ýörelgelerine esaslanýar. Birinji orny almak aňsat bolmaz.

Mugt | Ükle UEFA Euro 2008 üçin Windows platforma.

UEFA Euro 2008 üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: | Ükle
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 11-08-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Office 365

Office 365

Internet hyzmaty bilen birleşdirilen ösen programmalar toplumy. Microsoft Office-iň esasy...
| Ükle
| Ükle Windows Installer

Windows Installer

Programmalary (gurnaýjy) gurnamagy üpjün edýän Microsoft Windows kiçi ulgamy. Windows 2000-den bäri...
| Ükle
| Ükle CCleaner Portable

CCleaner Portable

Hatda täze bir kompýuter ulanyjysy, operasiýa ulgamynyň işleýşini haýalladýan we netijeliligini...
| Ükle
| Ükle SketchUp Make

SketchUp Make

Obýektleri üç ölçegli modellemek üçin mugt programma. Içerki dizaýnda, mebellerde we gurluşyk...
| Ükle
| Ükle WinRAR

WinRAR

Maglumatlary gysmak ýa-da tersine, açmak üçin WinRAR-y göçürip almaly. Bu programma goşmaça...
| Ükle
| Ükle Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird

E-poçtaňyzy we habar toparyňyzy aňsatlyk bilen dolandyrmak üçin Mozilla Thunderbird” -i göçürip...
| Ükle
| Ükle Action!

Action!

Hereket! Oýunlary we web ýaýlymlaryny aňsatlyk bilen ýazga almak hukugyny üpjün edýän köp sanly...
| Ükle
| Ükle Qt Creator

Qt Creator

Qt döredijisi, Trolltech (Nokia) tarapyndan işlenip düzülen Qt çarçuwasy bilen işlemek üçin...
| Ükle
| Ükle Notepad++

Notepad++

Notepad ++, dürli programma dillerini, sintaksis aýratynlaşdyrmagy we bellik belliklerini goldaýan...
| Ükle
| Ükle ArtMoney SE

ArtMoney SE

Kompýuter oýunlarynda parametrleri redaktirlemek üçin döredilen ýörite programma. Onuň kömegi bilen...
| Ükle
| Ükle Shadowsocks

Shadowsocks

Shadowsocks, UDP domenlerinde TCP-de müşderi-serwer aragatnaşygynyň çarçuwasy hökmünde işlenip...
| Ükle
| Ükle Desktops

Desktops

Birnäçe iş stolunda amatly işlemek üçin, iş stollaryny göçürip almagy maslahat berýäris. Programma...
| Ükle
| Ükle GNS3

GNS3

Çylşyrymly kompýuter torlaryny simulirlemek üçin programma. çylşyrymly topologiýa bilen torlaryň...
| Ükle
| Ükle Drawboard PDF

Drawboard PDF

Kesgitli platforma we açyk PDF faýl formaty häzirki wagtda resminamalar döredilende, her dürli...
| Ükle
| Ükle VideoPad Video Editor

VideoPad Video Editor

Wideo taslamasyny başarnykly redaktirlemek üçin VideoPad Video Redaktor” -y göçürip almaly....
| Ükle
| Ükle Far Manager

Far Manager

Uzak dolandyryjyny - ulanyjy we ulgam kataloglaryny, dürli görnüşli resminamalary dolandyrmak üçin...
| Ükle
| Ükle PCRADIO

PCRADIO

Bu programma, internetde ýaýlym berýän meşhur radio ýaýlymlaryny diňlemäge mümkinçilik berýän radio...
| Ükle
| Ükle NetBeans

NetBeans

NetBeans, Java, JavaFX, Python, PHP, JavaScript, C ++, Ada we başgalar üçin mugt integrirlenen...
| Ükle
| Ükle League of Legends

League of Legends

Strategiki elementleriň garyndylary bilen mugt (mugt oýnamak) onlaýn RPG. Saýlamak üçin birnäçe...
| Ükle
| Ükle MiniTool Partition Wizard Free

MiniTool Partition Wizard Free

Gaty disk bölümleri bilen işlemek üçin MiniTool Partition Wizard Mugt göçürip almaly. Dolandyryjy...
| Ükle
| Ükle Edit++

Edit++

++ Edit ++ Dürli programmirleme dillerini goldaýan çeşme kody redaktory. Goldanýan diller üçin...
| Ükle
| Ükle Counter-Strike

Counter-Strike

Counter-Strike” iň meşhur onlaýn atyş oýunlarynyň biridir. Onda, beýleki oýunçylar bilen bilelikde...
| Ükle
| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN...
| Ükle
| Ükle Pixel Art

Pixel Art

Pixel Art” retro oýunlarynyň muşdaklarynyň hökman gowy görjek mugt redaktorydyr. Onda, häsiýet,...
| Ükle
| Ükle Photoscape

Photoscape

Photoscape grafiki faýllary görmek, redaktirlemek we dolandyrmak üçin köpugurly, köp wezipeli...
| Ükle
| Ükle VLC Media Player

VLC Media Player

Hatda seýrek formatlary hem oýnap bilýän gowy pleýer gerek bolsa, VLC Media Player-i göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle Acronis Disk Director

Acronis Disk Director

Acronis Disk Director” gaty disk çeşmelerini dolandyrmak we maglumatlary goramak üçin güýçli...
| Ükle
| Ükle Kodi

Kodi

Stol kompýuteriňizi öý teatry hökmünde ulanmak isleýän bolsaňyz, Kodi” -ni göçürip almaly. Paýlaýyş...
| Ükle
| Ükle MediaGet

MediaGet

Filmler, aýdym-saz, kompýuter oýunlary we programmalar, elektron kitaplar ýaly media mazmunyny...
| Ükle
| Ükle Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

Downloadro” hyzmaty, programmalary işe girizmek (resmi programmirleme dilleri bilen ýazylan),...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi