| Ükle Secure VPN

| Ükle Secure VPN

Platforma: Android Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Android
 • | Ükle Secure VPN
 • | Ükle Secure VPN
 • | Ükle Secure VPN
 • | Ükle Secure VPN
 • | Ükle Secure VPN

| Ükle Secure VPN

Ygtybarly | Ükle Secure VPNVPN, şahsy maglumatlaryňyzy onlaýn goramagyň we internetdäki petiklenen çeşmelere girişi açmagyň aňsat usulydyr. Programmany ulanmak gaty aňsat we goşmaça sazlamalary talap etmeýär.

| Ükle Secure VPN

Bu programma, üçünji taraplar tarapyndan päsgel berilmezligini üpjün edýän ähli internet traffigiňizi şifrlemek üçin döredildi. Howpsuz VPN, hakyky ýerleşýän ýeriňiz baradaky maglumatlary çalyşmak üçin dünýäniň dürli ýurtlarynda ýerleşýän serwerleri goramak üçin ygtybarly tunel döreder. Başga bir söz bilen aýdylanda, diňe iki düwmä bassaňyz, geo-bloklardan aýlanyp geçmek we zerur çeşmelere girmek üçin wirtual ýerleşişiňizi islendik ýurda diýen ýaly üýtgedip bilersiňiz.

Gorag, ykjam torlarda-da, Wi-Fi-a birikdirilende, şol sanda ygtybarly jemgyýetçilik ulgamlarynda-da goraglylygyň ajaýyp işleýändigini bellemelidiris. Howpsuz VPN doly anonimligi üpjün eder we hakerlerden, yzarlaýjylardan we beýleki howplardan doly mugt gorar. Programmanyň käbir aýratynlyklarynyň tölegli abuna ýazylmagyny talap edýändigini goşmak gerek. Premium ulanyjylar programmany mahabatsyz ulanyp bilerler, doly serwer maglumatlar bazasyna girip bilerler, şeýle hem has çalt birikme tizligini alyp bilerler.

Howpsuz VPN näme üçin siziň üçin peýdaly bolar:

 • bütin dünýäde çalt, ygtybarly serwerler;
 • internetde anonimligi ygtybarly goramak;
 • ykjam torlarda-da, Wi-Fi-a birikdirilende hem işleýär;
 • Işlemek üçin optimallaşdyrylan VIP serwerleriň elýeterliligi:
 • Netflix;
 • Amazon Prime Video;
 • BBC iPlayer;
 • HBO Maks;
 • Hulu
 • Disneý +;
 • Apple TV +.
 • konfigurasiýa gerek däl;
 • optimal serweri awtomatiki saýlamak;
 • programma gündelikleri saklamaýar;
 • hasaba alynmagyny talap etmeýär;
 • gowy birikme tizligini we durnuklylygyny saklamak;
 • ulanylyş wagtyna ýa-da traffigiň mukdaryna hiç hili çäklendirmeler ýok.

Android” üçin Howpsuz VPN” programmasyny Downloadro” -dan göçürip almak düýbünden mugt. Programma rus diline terjime edildi we jübi telefonlarynda gaty az ýer tutýar.

Mugt | Ükle Secure VPN üçin Android platforma.

Secure VPN üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: Utilities and Tools
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle X-VPN

X-VPN

X-VPN tordaky ulanyjy maglumatlaryny goramak üçin amatly programma. Ulanyjyny internetde doly...
| Ükle
| Ükle VPN Master

VPN Master

VPN Master, anonim we ygtybarly torda gezmäge we sebitiňizde ýok sahypalary görmäge mümkinçilik...
| Ükle
| Ükle VPNhub

VPNhub

VPNhub, işiňizi we onlaýn oýnamagy has amatly we ygtybarly etmäge kömek etjek programma. Hakyky...
| Ükle
| Ükle Secure VPN

Secure VPN

Ygtybarly VPN, şahsy maglumatlaryňyzy onlaýn goramagyň we internetdäki petiklenen çeşmelere girişi...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi