| Ükle PrivateVPN

| Ükle PrivateVPN

Platforma: Android Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Android
 • | Ükle PrivateVPN
 • | Ükle PrivateVPN
 • | Ükle PrivateVPN
 • | Ükle PrivateVPN
 • | Ükle PrivateVPN
 • | Ükle PrivateVPN

| Ükle PrivateVPN

PrivateVPN, | Ükle PrivateVPNŞwesiýadan ygtybarly we ygtybarly VPN programmasy. Geçirilýän maglumatlary goramagyň ýokary derejesini we torda doly anonimligi üpjün edýär.

| Ükle PrivateVPN

PrivateVPN hyzmaty ulanyjylara şahsy maglumatlaryň howpsuzlygy barada aladalanman, islendik, hatda petiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýär. Programma, ähli iberilen maglumatlar üçin 2048 bitlik harby derejeli şifrlemäni üpjün eder, bu hakerlere we beýleki howplara elýeterli bolmaz. Gowy howpsuzlyk öndürijiliginiň pes birikme tizligini aňlatmazlygy möhümdir. Munuň tersine, programmanyň kanalyň giňligine hiç hili çäklendirmesi ýok we hatda klip buferini bizar etmezden akymly wideo tomaşa etmäge mümkinçilik berýär. Onlaýn wideo muşdaklary üçin ýene bir ýakymly garaşylma, hatda BBC iPlayer we Netflix ýaly hyzmatlar üçin geobloklardan aýlanyp geçmek bolar.

Möhümi, bu hyzmat Şwesiýada ýerleşýändigi sebäpli, ulanyjy maglumatlary ýygnamak kanun tarapyndan talap edilmeýär. Başgaça aýdylanda, onlaýn işiňizi hiç kim, hatda PrivateVPN wekilleri hem bilmez. Gerekli çeşmelere iň amatly elýeterliligi üpjün etmek üçin bu programma dünýäniň 63 ýurdunda 200 serwere girmegi teklip edýär.

Programmanyň esasy aýratynlyklary:

 • 63 ýurtda 200-den gowrak serwer;
 • jemgyýetçilik ulgamlarynda-da berk gizlinligi goramak;
 • AES-256 algoritmini ulanyp 2048 bitli şifrlemek;
 • internetdäki blokirlemäni aýlanyp geçmek:
 • halanýanlar sanawynda serwerleri tygşytlamak;
 • jübi telefonlarynda we planşetlerinde durnukly işlemek.

Bellik! Android” üçin PrivateVPN” -iň iň soňky wersiýasyny göçürip almak düýbünden mugt, ýöne programmanyň artykmaçlyklaryndan peýdalanmak üçin derrew tölegli abuna satyn almaly. Onuň bahasy aýda 36 dollar tölenende, aýda 2 dollardan başlaýar we saýlanan ygtyýarnamanyň möhleti azaldygyça ýokarlanýar. Tölegden soň satyn almany doly yzyna gaýtaryp bermek üçin 30 günüňiziň bolmagy möhümdir.

Mugt | Ükle PrivateVPN üçin Android platforma.

PrivateVPN üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: | Ükle
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Office 365

Office 365

Internet hyzmaty bilen birleşdirilen ösen programmalar toplumy. Microsoft Office-iň esasy...
| Ükle
| Ükle Windows Installer

Windows Installer

Programmalary (gurnaýjy) gurnamagy üpjün edýän Microsoft Windows kiçi ulgamy. Windows 2000-den bäri...
| Ükle
| Ükle CCleaner Portable

CCleaner Portable

Hatda täze bir kompýuter ulanyjysy, operasiýa ulgamynyň işleýşini haýalladýan we netijeliligini...
| Ükle
| Ükle SketchUp Make

SketchUp Make

Obýektleri üç ölçegli modellemek üçin mugt programma. Içerki dizaýnda, mebellerde we gurluşyk...
| Ükle
| Ükle WinRAR

WinRAR

Maglumatlary gysmak ýa-da tersine, açmak üçin WinRAR-y göçürip almaly. Bu programma goşmaça...
| Ükle
| Ükle Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird

E-poçtaňyzy we habar toparyňyzy aňsatlyk bilen dolandyrmak üçin Mozilla Thunderbird” -i göçürip...
| Ükle
| Ükle Action!

Action!

Hereket! Oýunlary we web ýaýlymlaryny aňsatlyk bilen ýazga almak hukugyny üpjün edýän köp sanly...
| Ükle
| Ükle Qt Creator

Qt Creator

Qt döredijisi, Trolltech (Nokia) tarapyndan işlenip düzülen Qt çarçuwasy bilen işlemek üçin...
| Ükle
| Ükle Notepad++

Notepad++

Notepad ++, dürli programma dillerini, sintaksis aýratynlaşdyrmagy we bellik belliklerini goldaýan...
| Ükle
| Ükle ArtMoney SE

ArtMoney SE

Kompýuter oýunlarynda parametrleri redaktirlemek üçin döredilen ýörite programma. Onuň kömegi bilen...
| Ükle
| Ükle Shadowsocks

Shadowsocks

Shadowsocks, UDP domenlerinde TCP-de müşderi-serwer aragatnaşygynyň çarçuwasy hökmünde işlenip...
| Ükle
| Ükle Desktops

Desktops

Birnäçe iş stolunda amatly işlemek üçin, iş stollaryny göçürip almagy maslahat berýäris. Programma...
| Ükle
| Ükle GNS3

GNS3

Çylşyrymly kompýuter torlaryny simulirlemek üçin programma. çylşyrymly topologiýa bilen torlaryň...
| Ükle
| Ükle Drawboard PDF

Drawboard PDF

Kesgitli platforma we açyk PDF faýl formaty häzirki wagtda resminamalar döredilende, her dürli...
| Ükle
| Ükle VideoPad Video Editor

VideoPad Video Editor

Wideo taslamasyny başarnykly redaktirlemek üçin VideoPad Video Redaktor” -y göçürip almaly....
| Ükle
| Ükle Far Manager

Far Manager

Uzak dolandyryjyny - ulanyjy we ulgam kataloglaryny, dürli görnüşli resminamalary dolandyrmak üçin...
| Ükle
| Ükle PCRADIO

PCRADIO

Bu programma, internetde ýaýlym berýän meşhur radio ýaýlymlaryny diňlemäge mümkinçilik berýän radio...
| Ükle
| Ükle NetBeans

NetBeans

NetBeans, Java, JavaFX, Python, PHP, JavaScript, C ++, Ada we başgalar üçin mugt integrirlenen...
| Ükle
| Ükle League of Legends

League of Legends

Strategiki elementleriň garyndylary bilen mugt (mugt oýnamak) onlaýn RPG. Saýlamak üçin birnäçe...
| Ükle
| Ükle MiniTool Partition Wizard Free

MiniTool Partition Wizard Free

Gaty disk bölümleri bilen işlemek üçin MiniTool Partition Wizard Mugt göçürip almaly. Dolandyryjy...
| Ükle
| Ükle Edit++

Edit++

++ Edit ++ Dürli programmirleme dillerini goldaýan çeşme kody redaktory. Goldanýan diller üçin...
| Ükle
| Ükle Counter-Strike

Counter-Strike

Counter-Strike” iň meşhur onlaýn atyş oýunlarynyň biridir. Onda, beýleki oýunçylar bilen bilelikde...
| Ükle
| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN...
| Ükle
| Ükle Pixel Art

Pixel Art

Pixel Art” retro oýunlarynyň muşdaklarynyň hökman gowy görjek mugt redaktorydyr. Onda, häsiýet,...
| Ükle
| Ükle Photoscape

Photoscape

Photoscape grafiki faýllary görmek, redaktirlemek we dolandyrmak üçin köpugurly, köp wezipeli...
| Ükle
| Ükle VLC Media Player

VLC Media Player

Hatda seýrek formatlary hem oýnap bilýän gowy pleýer gerek bolsa, VLC Media Player-i göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle Acronis Disk Director

Acronis Disk Director

Acronis Disk Director” gaty disk çeşmelerini dolandyrmak we maglumatlary goramak üçin güýçli...
| Ükle
| Ükle Kodi

Kodi

Stol kompýuteriňizi öý teatry hökmünde ulanmak isleýän bolsaňyz, Kodi” -ni göçürip almaly. Paýlaýyş...
| Ükle
| Ükle MediaGet

MediaGet

Filmler, aýdym-saz, kompýuter oýunlary we programmalar, elektron kitaplar ýaly media mazmunyny...
| Ükle
| Ükle Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

Downloadro” hyzmaty, programmalary işe girizmek (resmi programmirleme dilleri bilen ýazylan),...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi