| Ükle NoCard VPN

| Ükle NoCard VPN

Platforma: Android Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Android
 • | Ükle NoCard VPN
 • | Ükle NoCard VPN
 • | Ükle NoCard VPN
 • | Ükle NoCard VPN
 • | Ükle NoCard VPN

| Ükle NoCard VPN

NoCard | Ükle NoCard VPNVPN, gizlin maglumatlary ygtybarly goramagy üpjün edýän, petiklenen çeşmelere girmäge kömek eder we munuň üçin töleg talap etmeýän Android jübi telefonlary we planşetleri üçin programma.

| Ükle NoCard VPN

Programmanyň adyndan aňsatlyk bilen çak edişiňiz ýaly, bu ykjam VPN müşderisi. Başga sözler bilen aýdanyňda, programma hakyky ýerleşiş maglumatlaryňyzy bulaşdyrmak üçin başga bir ýurtdaky ygtybarly serwer arkaly ähli traffigiňizi gönükdirmäge mümkinçilik berýär. Bu gözegçilikden gaça durmaga kömek edýär we bir sebäbe görä ulanyjynyň sebitinde elýeterli bolmadyk çeşmelere elýeterliligi üpjün edýär. NoCard VPN meşhur sosial ulgamlara, şeýle hem daşary ýurt akym hyzmatlaryna girişi açyp bilýär. Elbetde, maglumatlary geçirmek ygtybarly şifrlenen tuneliň üsti bilen amala aşyrylýar, bu bolsa üçünji taraplaryň olara päsgel bermegini üpjün etmeýär.

Programmany nädip ulanmaly

Programmanyň esasy aýratynlyklaryndan biri, abuna ýazylmak üçin tölegiň ýoklugydyr. Mundan başga-da, hatda bank kartasyny birikdirmegi hem talap etmeýär. Onlaýn gorag almak üçin etmeli zadyňyz, jübi telefonyňyzda ýa-da planşetiňizde Android” üçin NoCard VPN-iň iň soňky wersiýasyny göçürip almak, programmany işe girizmek we birikdiriş düwmesine basmakdyr. Serweri el bilen saýlap bilersiňiz, ýöne programma adaty ýagdaýda iň amatly serweri awtomatiki saýlamagy hödürleýär.

Programmada sessiýanyň dowamlylygynyň 45 minut bilen çäklenmegi möhümdir. Her gezek taýmer nola ýetende täzeden birikmezlik üçin goşmaça wagt goşup bilersiňiz. Wagt goşmak düwmesine basyň, şondan soň wirtual rulet tigiriniň kömegi bilen goşmaça minutlaryň sany saýlanar. Gysga täjirçilige tomaşa ediň we taýmer uzaldylýar.

Programmanyň esasy aýratynlyklary we peýdalary:

 • anonim internetde gezelenç etmek;
 • ygtybarly ulag şifrlemek;
 • sosial ulgamlara we akym hyzmatlaryna girişi açmak;
 • çylşyrymly sazlamalaryň bolmazlygy;
 • ulag çäklendirmeleri ýok;
 • VPN-den aýlanyp geçjek programmalary saýlamak ukyby;
 • gurlan şahsy brauzer;
 • duýgur interfeýs;
 • rus diline bölekleýin terjime.

Mugt | Ükle NoCard VPN üçin Android platforma.

NoCard VPN üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: | Ükle
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Office 365

Office 365

Internet hyzmaty bilen birleşdirilen ösen programmalar toplumy. Microsoft Office-iň esasy...
| Ükle
| Ükle Windows Installer

Windows Installer

Programmalary (gurnaýjy) gurnamagy üpjün edýän Microsoft Windows kiçi ulgamy. Windows 2000-den bäri...
| Ükle
| Ükle CCleaner Portable

CCleaner Portable

Hatda täze bir kompýuter ulanyjysy, operasiýa ulgamynyň işleýşini haýalladýan we netijeliligini...
| Ükle
| Ükle SketchUp Make

SketchUp Make

Obýektleri üç ölçegli modellemek üçin mugt programma. Içerki dizaýnda, mebellerde we gurluşyk...
| Ükle
| Ükle WinRAR

WinRAR

Maglumatlary gysmak ýa-da tersine, açmak üçin WinRAR-y göçürip almaly. Bu programma goşmaça...
| Ükle
| Ükle Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird

E-poçtaňyzy we habar toparyňyzy aňsatlyk bilen dolandyrmak üçin Mozilla Thunderbird” -i göçürip...
| Ükle
| Ükle Action!

Action!

Hereket! Oýunlary we web ýaýlymlaryny aňsatlyk bilen ýazga almak hukugyny üpjün edýän köp sanly...
| Ükle
| Ükle Qt Creator

Qt Creator

Qt döredijisi, Trolltech (Nokia) tarapyndan işlenip düzülen Qt çarçuwasy bilen işlemek üçin...
| Ükle
| Ükle Notepad++

Notepad++

Notepad ++, dürli programma dillerini, sintaksis aýratynlaşdyrmagy we bellik belliklerini goldaýan...
| Ükle
| Ükle ArtMoney SE

ArtMoney SE

Kompýuter oýunlarynda parametrleri redaktirlemek üçin döredilen ýörite programma. Onuň kömegi bilen...
| Ükle
| Ükle Shadowsocks

Shadowsocks

Shadowsocks, UDP domenlerinde TCP-de müşderi-serwer aragatnaşygynyň çarçuwasy hökmünde işlenip...
| Ükle
| Ükle Desktops

Desktops

Birnäçe iş stolunda amatly işlemek üçin, iş stollaryny göçürip almagy maslahat berýäris. Programma...
| Ükle
| Ükle GNS3

GNS3

Çylşyrymly kompýuter torlaryny simulirlemek üçin programma. çylşyrymly topologiýa bilen torlaryň...
| Ükle
| Ükle Drawboard PDF

Drawboard PDF

Kesgitli platforma we açyk PDF faýl formaty häzirki wagtda resminamalar döredilende, her dürli...
| Ükle
| Ükle VideoPad Video Editor

VideoPad Video Editor

Wideo taslamasyny başarnykly redaktirlemek üçin VideoPad Video Redaktor” -y göçürip almaly....
| Ükle
| Ükle Far Manager

Far Manager

Uzak dolandyryjyny - ulanyjy we ulgam kataloglaryny, dürli görnüşli resminamalary dolandyrmak üçin...
| Ükle
| Ükle PCRADIO

PCRADIO

Bu programma, internetde ýaýlym berýän meşhur radio ýaýlymlaryny diňlemäge mümkinçilik berýän radio...
| Ükle
| Ükle NetBeans

NetBeans

NetBeans, Java, JavaFX, Python, PHP, JavaScript, C ++, Ada we başgalar üçin mugt integrirlenen...
| Ükle
| Ükle League of Legends

League of Legends

Strategiki elementleriň garyndylary bilen mugt (mugt oýnamak) onlaýn RPG. Saýlamak üçin birnäçe...
| Ükle
| Ükle MiniTool Partition Wizard Free

MiniTool Partition Wizard Free

Gaty disk bölümleri bilen işlemek üçin MiniTool Partition Wizard Mugt göçürip almaly. Dolandyryjy...
| Ükle
| Ükle Edit++

Edit++

++ Edit ++ Dürli programmirleme dillerini goldaýan çeşme kody redaktory. Goldanýan diller üçin...
| Ükle
| Ükle Counter-Strike

Counter-Strike

Counter-Strike” iň meşhur onlaýn atyş oýunlarynyň biridir. Onda, beýleki oýunçylar bilen bilelikde...
| Ükle
| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN...
| Ükle
| Ükle Pixel Art

Pixel Art

Pixel Art” retro oýunlarynyň muşdaklarynyň hökman gowy görjek mugt redaktorydyr. Onda, häsiýet,...
| Ükle
| Ükle Photoscape

Photoscape

Photoscape grafiki faýllary görmek, redaktirlemek we dolandyrmak üçin köpugurly, köp wezipeli...
| Ükle
| Ükle VLC Media Player

VLC Media Player

Hatda seýrek formatlary hem oýnap bilýän gowy pleýer gerek bolsa, VLC Media Player-i göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle Acronis Disk Director

Acronis Disk Director

Acronis Disk Director” gaty disk çeşmelerini dolandyrmak we maglumatlary goramak üçin güýçli...
| Ükle
| Ükle Kodi

Kodi

Stol kompýuteriňizi öý teatry hökmünde ulanmak isleýän bolsaňyz, Kodi” -ni göçürip almaly. Paýlaýyş...
| Ükle
| Ükle MediaGet

MediaGet

Filmler, aýdym-saz, kompýuter oýunlary we programmalar, elektron kitaplar ýaly media mazmunyny...
| Ükle
| Ükle Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

Downloadro” hyzmaty, programmalary işe girizmek (resmi programmirleme dilleri bilen ýazylan),...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi