| Ükle LanAgent

| Ükle LanAgent

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle LanAgent

| Ükle LanAgent

LanAgent | Ükle LanAgentýerli ulgamda işgärleriň kompýuterlerine gözegçilik etmek üçin programma. Guramaňyzyň toruna birikdirilen islendik kompýuterdäki işjeňlige gözegçilik edýär.

| Ükle LanAgent

 • düwmelerini basýar,
 • programmalary başlamagy we ýapmagy ýada salýar,
 • ekran suratlaryny alýar (ekran suratlary),
 • giren sahypalary hasaba alýar,
 • çap etmek üçin resminamalaryň iberilmegine gözegçilik edýär we suratlaryny ýatda saklaýar,
 • daşarky saklaýjy mediýanyň baglanyşygyny kesgitleýär we faýllary göçürýär,
 • sosial ulgamlarda iberilen habarlary (Vkontakte, synpdaşlary, facebook, ...), gyssagly habarçylaryň hat alyşmalary: ICQ, Mail.ru Agent, Skype;
 • gelýän we gidýän e-poçta, şol sanda brauzeriň üsti bilen iberilenleri ýada salýar,
 • web kameralaryndan surata düşürmäge we olardan wideo ýazmaga mümkinçilik berýär.

LanAgent” size iş bilen baglanyşykly bolmadyk çäreleri kesgitlemäge, işgärleriňiziň iş wagtyny näderejede tygşytly ulanýandygyny görkezmäge mümkinçilik berer. LanAgent maglumat howpsuzlygynyň esasy meselelerinden biri - içerki söwdanyň garşysyna göreşmekde kömek eder. LanAgent maglumatlaryň syzmagynyň öňüni alar.

Mugt | Ükle LanAgent üçin Windows platforma.

LanAgent üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Development and IT
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 13-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Shadowsocks

Shadowsocks

Shadowsocks, UDP domenlerinde TCP-de müşderi-serwer aragatnaşygynyň çarçuwasy hökmünde işlenip...
| Ükle
| Ükle NetBeans

NetBeans

NetBeans, Java, JavaFX, Python, PHP, JavaScript, C ++, Ada we başgalar üçin mugt integrirlenen...
| Ükle
| Ükle Speedtest

Speedtest

Speedtest”, Windows 7, 8, 10 işleýän kompýuterler üçin döredilen internet birikmesiniň tizligini...
| Ükle
| Ükle XAMPP

XAMPP

Web hyzmatlary bilen meşgullanýan bolsaňyz we taýýar taslamany synap görmek isleseňiz, XAMPP-ni...
| Ükle
| Ükle AnyDesk

AnyDesk

AnyDesk” beýleki kompýuterleri internet arkaly uzakdan dolandyrmak üçin döredilen güýçli programma...
| Ükle
| Ükle Game Maker

Game Maker

Oýun ýasaýjy Iň meşhur oýun gurluşykçylaryndan biri. Ulgam esasan islendik reanryň iki ölçegli (2D)...
| Ükle
| Ükle Aircrack-ng

Aircrack-ng

Ulanyjy simsiz birikmeleri tapmaly, traffigi saklamaly we toruň howpsuzlygyny seljermeli bolsa,...
| Ükle
| Ükle TCPView

TCPView

Internet birikmelerine mümkin boldugyça amatly we çalt gözegçilik etmek üçin TCPView-i göçürip...
| Ükle
| Ükle Visual Studio Code

Visual Studio Code

Visual Studio Code, Microsoft-dan amatly we işleýän çeşme kody redaktory. Köp goşmaça funksiýalaryň...
| Ükle
| Ükle Android Studio

Android Studio

Ygtybarly durnukly programma ösüş gurşawy gerek bolsa, Android” studiýasyny göçürip almagy maslahat...
| Ükle
| Ükle Visual Studio 2013

Visual Studio 2013

Visual Studio 2013” ​​kompýuteriňizde her dürli programma döredeniňizde ygtybarly kömekçiňiz bolar....
| Ükle
| Ükle Atom

Atom

Güýçli, köptaraply çeşme kody redaktory. Döredijini ähli zerur gurallar we belli bir iş üçin...
| Ükle
| Ükle Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++

Gurlan komponentleriň kömegi bilen Visual C kitaphanalary üçin iş wagtynyň şertlerini emele...
| Ükle
| Ükle My WIFI Router

My WIFI Router

Windows-da WIFI Router 3.0-i göçürip alsaňyz, noutbukyňyz ýa-da WiFi adapterli kompýuteriňiz simsiz...
| Ükle
| Ükle TeamViewer

TeamViewer

TeamViewer, ýerli ulgam ýa-da internet arkaly uzakdaky kompýutere giriş açýan mugt programma....
| Ükle
| Ükle Studio

Studio

Höwesjeň suratçylaryň meşhur haýyşy boýunça, Studiýa programmasynyň mugt wersiýasy çykdy,...
| Ükle
| Ükle Python

Python

Dinamiki sintaksis we aňsat okalýan çeşme kody bilen interaktiw programmirleme diline eliňizi...
| Ükle
| Ükle Java

Java

Internet programmalaryny ulanmak üçin Java-y göçürip almaly. Tehnologiýa ulanyjylara onlaýn...
| Ükle
| Ükle PHP

PHP

Web sahypalaryny döretmek üçin işlenip düzülen serwer tarapyndaky programma dilini öwrenmek we...
| Ükle
| Ükle Sublime Text

Sublime Text

Ulanyja köp funksiýaly çeşme kody redaktory gerek bolsa, Sublime Text-i göçürip almagy maslahat...
| Ükle
| Ükle Pygame

Pygame

Pygame, Python programmirleme dil kitaphanalarynyň mugt, açyk çeşmesi. SDL multimediýa...
| Ükle
| Ükle Git

Git

Git paýlanan faýl wersiýasy dolandyryş ulgamy. Ulgam, skriptlerde ulanylyşyny göz öňünde tutup,...
| Ükle
| Ükle InSSIDer

InSSIDer

Torlaryň parametr derňewini we diagnostikasyny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän InSSIDer WiFi...
| Ükle
| Ükle Angry IP Scanner

Angry IP Scanner

Ulanylyşy aňsat LAN porty we IP adresi skaneri. Görkezilen aralykda salgylary skanirlemäge...
| Ükle
| Ükle Firebird

Firebird

Maglumat bazasyny dolandyrmak ulgamy gerek bolsa, Firebird-i göçürip alyň. Taslama wagt synagdan...
| Ükle
| Ükle Ammyy Admin

Ammyy Admin

PCerli torda ýa-da internetde uzakdan kompýuter dolandyryşy we ulgam dolandyryşy üçin mugt gural....
| Ükle
| Ükle MonoDevelop

MonoDevelop

C #, Java, Boo, Nemerle, Visual Basic .NET, Vala, CIL, C we C ++ programmalaryny gurmak üçin mugt...
| Ükle
| Ükle FileZilla

FileZilla

Mugt FTP müşderisi gerek bolsa, FileZilla-ny göçürip almagy maslahat berýäris. Programma bir ýa-da...
| Ükle
| Ükle Aptana Studio

Aptana Studio

Web programmalaryny başarnykly döretmek üçin Aptana” studiýasyny göçürip almagy maslahat berýäris....
| Ükle
| Ükle Easy Hide IP

Easy Hide IP

Easy Hide IP” hakyky IP adresiňizi üýtgetmäge kömek etjek ykjam we ýönekeý programma. Programma,...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi