| Ükle HMA Hotspot VPN & Proxy

| Ükle HMA Hotspot VPN & Proxy

Platforma: iOS Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin iOS
 • | Ükle HMA Hotspot VPN & Proxy
 • | Ükle HMA Hotspot VPN & Proxy
 • | Ükle HMA Hotspot VPN & Proxy
 • | Ükle HMA Hotspot VPN & Proxy
 • | Ükle HMA Hotspot VPN & Proxy

| Ükle HMA Hotspot VPN & Proxy

HMA | Ükle HMA Hotspot VPN & ProxyVPN, internetde köp wagt geçirýänler üçin ygtybarly kömekçi we goragçy. Programma maglumatlaryň syzmagynyň öňüni almaga we jübi telefonyňyzy toruň dürli howplaryndan goramaga ukyplydyr.

| Ükle HMA Hotspot VPN & Proxy

Bu, ygtybarly we ygtybarly VPN hyzmatynyň resmi ykjam programmasy, HideMyAss! Onuň kömegi bilen, şahsy Wi-Fi torlaryna birikdirilende-de şahsy maglumatlaryňyzy internetden dürli howplardan gorarsyňyz. Munuň üçin programma iň ösen şifrlemek protokollaryny ulanýar we dünýäniň çar künjeginde ýerleşýän ygtybarly serwerlerden trafigi geçirip, ulanyjynyň hakyky ýerleşýän ýeri baradaky maglumatlary gizleýär. Umuman alanyňda, ulanyjy 280-den gowrak ýerleşiş opsiýasyny saýlap biler ýa-da optimal serweriň awtomatiki görnüşini saýlap biler.

Programmanyň esasy aýratynlyklaryndan biri, akymly wideolary görmek üçin optimallaşdyrylan ýörite serwerleriň bolmagydyr. Bu, daşary ýurt akym hyzmatlarynyň muşdaklaryna wideo buferlenmezden we esassyz uzak göçürip almazdan halaýan filmlerine we seriýalaryna tomaşa etmäge lezzet berer. Şeýle serwerlere programma sazlamalaryndan birigip bilersiňiz. Şeýle hem, goşmaçany kesmek zerurlygyny aradan aýyrýan, saýlanan programmalardan gelýän traffige VPN-den aýlanyp bilmek üçin bölünen tunnel funksiýasy bolar.

Programmanyň aýratynlyklary we artykmaçlyklary:

 • Dünýäniň 280+ ýerinde ýerleşýän serwerleriň baý görnüşi;
 • güýçli harby derejeli şifrlemek;
 • birikme tizligini diýen ýaly kesmeýär;
 • akymly wideo görmek üçin optimallaşdyrylan ýörite hyzmatlar bar;
 • akymlary göçürip almaga mümkinçilik berýär;
 • iPhone” -da, iPad” -da we iPod Touch” -da ajaýyp işleýär;
 • Iňlis dilinde ýönekeý we düşnükli interfeýs;
 • goldaw hyzmaty bilen gündiziň ýa-da gijäniň islendik wagty aragatnaşyk.

IOS üçin HMA Hotspot VPN & Proxy programmasynyň Russiýanyň Apple App Store” dükanynda ýokdugyny ýadyňyzdan çykarmaň, sebiti göçürip almak üçin sebiti üýtgedip bilersiňiz. VPN ulanmak üçin tölegli abunalygy satyn almaly bolarsyňyz.

Mugt | Ükle HMA Hotspot VPN & Proxy üçin iOS platforma.

HMA Hotspot VPN & Proxy üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: iOS
 • Kategoriýa: | Ükle
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Office 365

Office 365

Internet hyzmaty bilen birleşdirilen ösen programmalar toplumy. Microsoft Office-iň esasy...
| Ükle
| Ükle Windows Installer

Windows Installer

Programmalary (gurnaýjy) gurnamagy üpjün edýän Microsoft Windows kiçi ulgamy. Windows 2000-den bäri...
| Ükle
| Ükle CCleaner Portable

CCleaner Portable

Hatda täze bir kompýuter ulanyjysy, operasiýa ulgamynyň işleýşini haýalladýan we netijeliligini...
| Ükle
| Ükle SketchUp Make

SketchUp Make

Obýektleri üç ölçegli modellemek üçin mugt programma. Içerki dizaýnda, mebellerde we gurluşyk...
| Ükle
| Ükle WinRAR

WinRAR

Maglumatlary gysmak ýa-da tersine, açmak üçin WinRAR-y göçürip almaly. Bu programma goşmaça...
| Ükle
| Ükle Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird

E-poçtaňyzy we habar toparyňyzy aňsatlyk bilen dolandyrmak üçin Mozilla Thunderbird” -i göçürip...
| Ükle
| Ükle Action!

Action!

Hereket! Oýunlary we web ýaýlymlaryny aňsatlyk bilen ýazga almak hukugyny üpjün edýän köp sanly...
| Ükle
| Ükle Qt Creator

Qt Creator

Qt döredijisi, Trolltech (Nokia) tarapyndan işlenip düzülen Qt çarçuwasy bilen işlemek üçin...
| Ükle
| Ükle Notepad++

Notepad++

Notepad ++, dürli programma dillerini, sintaksis aýratynlaşdyrmagy we bellik belliklerini goldaýan...
| Ükle
| Ükle ArtMoney SE

ArtMoney SE

Kompýuter oýunlarynda parametrleri redaktirlemek üçin döredilen ýörite programma. Onuň kömegi bilen...
| Ükle
| Ükle Shadowsocks

Shadowsocks

Shadowsocks, UDP domenlerinde TCP-de müşderi-serwer aragatnaşygynyň çarçuwasy hökmünde işlenip...
| Ükle
| Ükle Desktops

Desktops

Birnäçe iş stolunda amatly işlemek üçin, iş stollaryny göçürip almagy maslahat berýäris. Programma...
| Ükle
| Ükle GNS3

GNS3

Çylşyrymly kompýuter torlaryny simulirlemek üçin programma. çylşyrymly topologiýa bilen torlaryň...
| Ükle
| Ükle Drawboard PDF

Drawboard PDF

Kesgitli platforma we açyk PDF faýl formaty häzirki wagtda resminamalar döredilende, her dürli...
| Ükle
| Ükle VideoPad Video Editor

VideoPad Video Editor

Wideo taslamasyny başarnykly redaktirlemek üçin VideoPad Video Redaktor” -y göçürip almaly....
| Ükle
| Ükle Far Manager

Far Manager

Uzak dolandyryjyny - ulanyjy we ulgam kataloglaryny, dürli görnüşli resminamalary dolandyrmak üçin...
| Ükle
| Ükle PCRADIO

PCRADIO

Bu programma, internetde ýaýlym berýän meşhur radio ýaýlymlaryny diňlemäge mümkinçilik berýän radio...
| Ükle
| Ükle NetBeans

NetBeans

NetBeans, Java, JavaFX, Python, PHP, JavaScript, C ++, Ada we başgalar üçin mugt integrirlenen...
| Ükle
| Ükle League of Legends

League of Legends

Strategiki elementleriň garyndylary bilen mugt (mugt oýnamak) onlaýn RPG. Saýlamak üçin birnäçe...
| Ükle
| Ükle MiniTool Partition Wizard Free

MiniTool Partition Wizard Free

Gaty disk bölümleri bilen işlemek üçin MiniTool Partition Wizard Mugt göçürip almaly. Dolandyryjy...
| Ükle
| Ükle Edit++

Edit++

++ Edit ++ Dürli programmirleme dillerini goldaýan çeşme kody redaktory. Goldanýan diller üçin...
| Ükle
| Ükle Counter-Strike

Counter-Strike

Counter-Strike” iň meşhur onlaýn atyş oýunlarynyň biridir. Onda, beýleki oýunçylar bilen bilelikde...
| Ükle
| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN...
| Ükle
| Ükle Pixel Art

Pixel Art

Pixel Art” retro oýunlarynyň muşdaklarynyň hökman gowy görjek mugt redaktorydyr. Onda, häsiýet,...
| Ükle
| Ükle Photoscape

Photoscape

Photoscape grafiki faýllary görmek, redaktirlemek we dolandyrmak üçin köpugurly, köp wezipeli...
| Ükle
| Ükle VLC Media Player

VLC Media Player

Hatda seýrek formatlary hem oýnap bilýän gowy pleýer gerek bolsa, VLC Media Player-i göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle Acronis Disk Director

Acronis Disk Director

Acronis Disk Director” gaty disk çeşmelerini dolandyrmak we maglumatlary goramak üçin güýçli...
| Ükle
| Ükle Kodi

Kodi

Stol kompýuteriňizi öý teatry hökmünde ulanmak isleýän bolsaňyz, Kodi” -ni göçürip almaly. Paýlaýyş...
| Ükle
| Ükle MediaGet

MediaGet

Filmler, aýdym-saz, kompýuter oýunlary we programmalar, elektron kitaplar ýaly media mazmunyny...
| Ükle
| Ükle Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

Downloadro” hyzmaty, programmalary işe girizmek (resmi programmirleme dilleri bilen ýazylan),...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi