| Ükle Hello Neighbor 2

| Ükle Hello Neighbor 2

Platforma: Android Wersiýa: 2.0 Dil: IňlisFaýlyň ölçegi: 1.23 MB
Mugt | Ükle üçin Android (1.23 MB)
 • | Ükle Hello Neighbor 2
 • | Ükle Hello Neighbor 2
 • | Ükle Hello Neighbor 2
 • | Ükle Hello Neighbor 2
 • | Ükle Hello Neighbor 2
 • | Ükle Hello Neighbor 2

| Ükle Hello Neighbor 2

Salam | Ükle Hello Neighbor 2Goňşy 2 multfilm stilinde döredilýär we baş gahrymanyň goňşusy bolan ýitirim bolan jenap Petersonyň gözleginde açyk dünýäni öwrenýärsiňiz. Syýahat wagtynda gahryman baş gahryman üçin erbet bir zat isläp, geň bir jandaryň özüne eýerjekdigini görýär. Garşy çykýan, tutuş geçişiň yzyndan gidip, yzarlamak ukybyny yzygiderli ýokarlandyrýar we iki gezek şol bir duzaga düşmeýär. Duşmanyň emeli intellekti her hereketiňizi öwrenýär we öwrenýär.

| Ükle Hello Neighbor 2

Garşy çykýan adam hüjüm etmek üçin wagtyny sarp edýär. Jaýy gözläp ýörkäňiz, garşydaşyňyz durup, penjireden seredýär, ýöne hiç haçan içeri girmez, sebäbi ol ýerde şowsuz boljakdygyny bilýär. Şonuň üçinem merkezi gahryman öýden çykýança garaşýar. Duşman, şeýle hem ussatlyk arsenalyna täsirli çäreleri görýär. Aönekeý adam ýaly AI-iň gündelik işi bar: belli bir wagt uklaýar, nahar taýýarlaýar we dynç alýar, şondan soň ýene awlaýar.

Oýun dünýäsi fizikanyň kanunlaryna doly tabyn däldir. Baş gahryman ýangyn söndürijide uçup bilýär, eger garşydaş muny duýsa, ony gulluga alar we mümkin bolsa ýerine ýetirer. Garşydaş, baş gahrymanyň ulanýan gorky duýgusy ýaly howply ýere ýa-da garaňky tokaýa girmez.

Garga akymlaryna erkin syýahat ediň, duşman uklaýança sähelçe garaşyň we asuda ýolda gidiň. Locationeriň bir ýerinde duşmanyň öýi oturdylýar, ýöne şol ýere girjek bolsaň ony goraýar. Şeýle-de bolsa, bu mümkin.

Mugt | Ükle Hello Neighbor 2 2.0 üçin Android platforma.

Hello Neighbor 2 üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Android
 • Kategoriýa: Games
 • Dil: Iňlis
 • Faýlyň ölçegi: 1.23 MB
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Wersiýa: 2.0
 • Öndüriji: tinyBuild
 • Iň soňky täzelenme: 28-11-2021
 • | Ükle: 2,294

Degişli programmalar

| Ükle Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2

Salam Goňşy 2 multfilm stilinde döredilýär we baş gahrymanyň goňşusy bolan ýitirim bolan jenap...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi