| Ükle FIFA 10

| Ükle FIFA 10

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle FIFA 10
 • | Ükle FIFA 10
 • | Ükle FIFA 10
 • | Ükle FIFA 10
 • | Ükle FIFA 10
 • | Ükle FIFA 10
 • | Ükle FIFA 10
 • | Ükle FIFA 10
 • | Ükle FIFA 10
 • | Ükle FIFA 10

| Ükle FIFA 10

FIFA | Ükle FIFA 1010 meşhurlyk ugrunda hiç wagt durmaýan meşhur FIFA futbol seriýasydyr. FIFA jemgyýetinde 250 milliondan gowrak onlaýn oýun oýnady, FIFA 10 janköýerleriň köpüsini göz öňünde tutup guruldy. Tapgyryň täze bölümi, reanrda realizm üçin täze standartlary kesgitläp, iň gowy futbol simulyatorydygyny öňe sürýär. Oýunyň esasy elementleri üýtgedildi we kämilleşdirildi. Oýunçylaryň dolandyrylyşyna we özüni alyp barşyna aýratyn üns berilýär. FIFA 10-da meýdançadaky yzlar, urgylar we oýunçy hereketleri şeýle bir tebigy görünýär welin, ekran wirtual stadiona däl-de, hakyky penjire öwrülýär.

| Ükle FIFA 10

Iň möhüm wezipeleriň täze ulgamy goragda oýnuň keşbini ep-esli üýtgetdi. Futbolçylar meýdançadaky ýagdaýy üns bilen seljerýärler we beýleki toparyň oýunçylary tarapyndan entek gurulmadyk pudaklary eýeleýärler. Hüjümde, diňe bir garşydaşyň maksadyna tarap hereket etmek üçin däl-de, eýsem ofsaýd pozisiýadan gaça durmak üçin muny etmäge synanyşýarlar. Döwrebap grafika bilen bilelikde bularyň hemmesi ýatdan çykmajak täsir galdyrýar. FIFA 10 size bütin ýyl dünýä çempionatyny gurnamaga we oňa şahsy gatnaşmaga mümkinçilik berer!

Russiýanyň çempionaty! Taryhda ilkinji gezek halaýan klublaryňyzyň oýunçylary üçin oýnap, içerki toparlaryň birini ýeňişe alyp bilersiňiz. FIFA 10-da Berezutskiý doganlar, Akinfeýew, Dani, Semak, Malafeýew, Anýukow we beýleki rus futbol ýyldyzlary meýdança çykarlar. Jemi oýunda Spartak (Moskwa), Zenit (Sankt-Peterburg), Amkar (Perm), Krilýa Sowetow (Samara) we Rubin (Kazan) ýaly 16 rus kluby wekilçilik edýär.

Iň ýokary derejede dribling! Dünýädäki ilkinji hakyky 360 dereje dribling ulgamy bilen, topa doly gözegçilik edip bilersiňiz. Dogry ussatlyk we ussatlyk bilen, gapdal driblingi ulanyp, berk duşmanyň goranyşy arkaly hereket edip bilersiňiz. Sürüji bilen garşydaşynyň arasyndaky çaknyşygyň netijesini çaklamak indi has kyn. Wakalar durmuşda bolşy ýaly çalt we köplenç garaşylmadyk ýagdaýda ösýär!

Duşuşyklara taýýarlyk. Çynlakaý garşydaşlar bilen söweşe girmezden ozal dogry türgenleşmeli. Täze türgenleşik meýdançasynda goragçylaryň we hüjümçileriň sanyny özbaşdak kesgitläp we dürli ýagdaýlary düzüp bilersiňiz.

Akylly futbolçylar. Wirtual oýunçylar has paýhasly we paýhasly boldular. Özlerine iberilmedik topy saklamaýarlar we takyk geçmegi kynlaşdyrýan biri-biriniň aýagynyň aşagyna girmeýärler. Emma duşman hüjüme geçende, öňüni almak üçin bilelikde işleýärler.

Şaý-sepler duralgasy. FIFA 10 topy haçan we nirede saklamalydygyny aňsatlaşdyrýar, şonuň üçin ony takyk takyklygy bilen has çalt we aňsat edip bilersiňiz.

Takyk geçirimler. Oýunçylaryň paslary iň ownuk jikme-jikliklere barlanýar. Takyk geçenden soň, topy alan oýunçy epizodyň ösüşi üçin has köp mümkinçilik alýar we olary ýerine ýetirmek üçin ýeterlik wagt alýar.

Dürli iş taşlaýyş. Futbolçylaryň eýeçiligindäki tehnikalaryň arsenaly ep-esli ösdi. FIFA 10-da wirtual oýny hakyky futbola has ýakynlaşdyryp, topy dürli usullar bilen urýarlar.

Geçip bolmaýan gorag. Kämilleşdirilen mehanika, haçlary petiklemek ukyby, ýokary uçýan toplaryň owadan saklanmagy - bularyň hemmesi garşydaşlary durmuşy kynlaşdyrýar we goragçylaryňyzyň özüni alyp barşyny has reallaşdyrýar.

Professional maksat goragy. FIFA 10-da derwezeçiler diňe bir tebigy hereket etmek bilen çäklenmän, topyň erkin uçuşyny kesmegiň iň peýdalydygyna has gowy düşünýärler. Mundan başga-da, derwezeçileriň arsenalynda derwezebanlaryň netijeliligini ýokarlandyrýan topy pökgini çyzmak ýaly täze usullar peýda boldy.

Tälimçi ýaly duýuň. Tälimçilik karýerasy düşünjesine elli gowrak möhüm üýtgeşme girizildi. Tälimçi hökmünde, toparyňyzyň güýçli we gowşak taraplaryna esaslanyp durmuşy üýtgedýän karar berýän adamsyňyz.

Hakyky geçirimler. Transfer şertnamalary köp faktorlara esaslanýar, şol sanda maliýe meseleleri, abraý, geljegi, beýleki oýunçylaryň gyzyklanmalary we beýleki klublar bilen bäsdeşlik.

Gözegçiligiňizdäki taktikalar. Toparlar meýdançada 26 dürli taktiki shema boýunça işleýärler, 14 parametr bellemek bilen öz islegiňize görä üýtgedip bilersiňiz. Özboluşly oýun stilini döretmäge hiç zat päsgel bermeýär!

Bilim güýçdir! Duşuşykdan öň garşydaş topar barada skaut hasabatyny alyp bilersiňiz, strategiýasyny seljerip we iň täsirli garşylyk taktikasyny saýlap bilersiňiz.

Amatly onlaýn oýun. Geçirilen birikme we çarçuwanyň pes derejesi meselesi çözüldi. Mundan başga-da, FIFA 10-yň tor re modeiminde aragatnaşyk mümkinçilikleri giňeldildi.

Mugt | Ükle FIFA 10 üçin Windows platforma.

FIFA 10 üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Games
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 13-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle FIFA 10

FIFA 10

FIFA 10 meşhurlyk ugrunda hiç wagt durmaýan meşhur FIFA futbol seriýasydyr. FIFA jemgyýetinde 250...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi