| Ükle ExpressVPN

| Ükle ExpressVPN

Platforma: iOS Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin iOS
 • | Ükle ExpressVPN
 • | Ükle ExpressVPN
 • | Ükle ExpressVPN
 • | Ükle ExpressVPN
 • | Ükle ExpressVPN
 • | Ükle ExpressVPN
 • | Ükle ExpressVPN
 • | Ükle ExpressVPN

| Ükle ExpressVPN

ExpressVPN, | Ükle ExpressVPNbirikmegiň tizligini çäklendirmezden, internet arkaly iberilýän ähli maglumatlar üçin ygtybarly goragy üpjün etmäge mümkinçilik berýän amatly we ygtybarly VPN müşderisidir.

| Ükle ExpressVPN

Ine, internete gireniňizde gizlinligi we maglumatlary goramagy üpjün edip boljak aňsat programma. 3G, 4G ýa-da Wi-Fi birikmesini ulanmagyňyzyň ähmiýeti ýok: programma şifrlenen tunel döreder, onuň üsti bilen ähli traffigiňiz gider, bu bolsa ony üçünji taraplaryň päsgel bermeginden gorar. IP adresiňizi bulaşdyrmak hem möhümdir. Express VPN” 160 ýerde we 94 ýurtda ýerleşýän islendik serwere diňe bir el degirmek arkaly birikmäge mümkinçilik berer. Zerur bolsa, çäklendirmesiz olaryň arasynda geçip bilersiňiz.

Programmanyň esasy wezipeleri we aýratynlyklary

 • Çalt ýüklemek we VPN serwerlerine birikmek.
 • Amerika, Angliýa, Europeewropa, Aziýa, Awstraliýa, Afrika we Eastakyn Gündogar ýaly dünýädäki serwer ýerleri.
 • Torda işjeňlik hasaba alynmaýar ýa-da ýazgylary ýatda saklaýar.
 • Öýjükli ulgamlarda 3G ýa-da 4G, hem-de Wi-Fi arkaly birikdirilende işlemek ukyby.
 • UDP, TCP, IKEv2 we IPsec protokollaryny ulanyp şifrlemek.

ExpressVPN-iň 7 gün mugtdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Ondan soň tölegli abuna ýazylmaly.

Mugt | Ükle ExpressVPN üçin iOS platforma.

ExpressVPN üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: iOS
 • Kategoriýa: Security and Privacy
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle ExpressVPN

ExpressVPN

ExpressVPN, birikmegiň tizligini çäklendirmezden, internet arkaly iberilýän ähli maglumatlar üçin...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi