| Ükle CorelDRAW Graphics Suite

| Ükle CorelDRAW Graphics Suite

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle CorelDRAW Graphics Suite
 • | Ükle CorelDRAW Graphics Suite
 • | Ükle CorelDRAW Graphics Suite
 • | Ükle CorelDRAW Graphics Suite

| Ükle CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW | Ükle CorelDRAW Graphics SuiteGraphics Suite, aýratynlykly grafiki dizaýn programma üpjünçiligi bukjasydyr. Kompozisiýasyna girizilen hünär gurallary, kompýuterde alamatlary, logotipleri, has çylşyrymly marketing materiallaryny we internet grafikalaryny döretmäge mümkinçilik berýär.

| Ükle CorelDRAW Graphics Suite

Toplum üç programmany öz içine alýar: Corel Photo-Paint, Connect and Draw, şeýle hem hünär derejesi boýunça wektor we raster grafikalary bilen işlemek üçin umumy gural bolup durýan goşmaça enjamlar toplumy. Programmanyň rus dilini goldaýan amatly özleşdirilýän interfeýsi bar.

Programma üpjünçiligi bukjasy, mahabat, moda pudagynda täze tendensiýalary döretmek üçin hünärmen suratkeşler we dizaýnerler tarapyndan ulanylýar. Şeýle hem, web dizaýnynyň esaslaryny öwrenip başlaýan ulanyjylara ýüzlener.

CorelDRAW Graphics Suite aýratynlyklary

CorelDro, düzülişleri döretmek, web sahypalaryny ösdürmek, suratlary we suratlary redaktirlemek boýunça taslamalaryň üstünde işlemekde aýrylmaz kömekçi. Islendik döredijilik meýilnamalaryny durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýän hünär gurallarynyň toplumyny we çäksiz mümkinçilikleri hödürleýär. Programmanyň esasy aýratynlyklary:

 • Gerekli gurallary netijeli tertipleşdirmek we ýerleşdirmek üçin Illustration, Page Layout ýaly öňünden gurlan iş ýerleri.
 • Doldurmalara we aýdyňlyga doly gözegçilik edýän doldurma moduly.
 • Dokerdäki şriftleri gözden geçiriň, olar bilen synag geçirmäge mümkinçilik berýär. Ösen nyşanlary özleşdirmek opsiýalary, saýlanan şriftler bilen baglanyşykly elementleri tapmagy aňsatlaşdyrýar.
 • Suratlar we suratlar bilen işlemek üçin goşmaça mümkinçilikleri açýan aýratyn effektler.
 • Obýektleri ýerleşdirmäge, biri-birine görä deňleşdirmäge mümkinçilik berýän çyzgy we ýerleşdiriş gurallary.
 • Doldurmalary paýlaşmaga, işleriňizi görkezmäge, pikir alyşmaga mümkinçilik berýän içerki mazmun merkezi.
 • Aziýa we Easternakyn Gündogar dilleri bilen işlemek mümkinçiligini açýan çylşyrymly şriftleri goldamak.
 • Goşmaça reňk palitrasyny döretmek üçin ýörite gurallar.
 • Wektor görnüşlerini emele getirmek, sahypa düzülişleri bilen işlemek üçin gurallar.
 • Web grafikasy bilen işlemek üçin gurallaryň ýygyndysy.
 • Gurlan gözleg guraly Corel CONNECT, materiallary görmek we gözlemek, görnüşleri we taslama boýunça toparlara bölmek.

Programma Windows XP, Vista, 7, 8, 10 bilen kompýuterde işleýär. CorelDRAW Graphics Suite hasaba alynmazdan we SMS almazdan web sahypamyzda göçürip alyp bilersiňiz.

Mugt | Ükle CorelDRAW Graphics Suite üçin Windows platforma.

CorelDRAW Graphics Suite üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Multimedia
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 13-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle SketchUp Make

SketchUp Make

Obýektleri üç ölçegli modellemek üçin mugt programma. Içerki dizaýnda, mebellerde we gurluşyk...
| Ükle
| Ükle AutoCAD

AutoCAD

Binalaryň, mehanizmleriň, bölekleriň we ş.m. çyzgylary döretmek üçin iň güýçli programma, dürli...
| Ükle
| Ükle GIMP

GIMP

Photoshop-yň mugt analogy - raster grafikasynyň redaktory, raster grafikasyny döretmek we gaýtadan...
| Ükle
| Ükle 3Ds Max

3Ds Max

Meşhur oýun oýnamak, grafika, filmler we wideolar üçin aýratyn effektlere baý 3D modelleme...
| Ükle
| Ükle Inkscape

Inkscape

Wektor grafikasyny redaktirlemek üçin mugt programma üpjünçiligi. Onuň kömegi bilen islendik...
| Ükle
| Ükle Sweet Home 3D

Sweet Home 3D

Öýi abatlamak ýa-da mebelleri täzeden tertiplemekçi bolýanlar üçin aýrylmaz programma. Programma...
| Ükle
| Ükle Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360

Autodesk Fusion 360” ösen 3D obýekt modellemek guralydyr. Diňe giň gurallar bilen däl, eýsem...
| Ükle
| Ükle MyPaint

MyPaint

MyPaint, öz suratlaryňyzy noldan çekip we dürli effektler bilen suratlary gaýtadan işläp boljak...
| Ükle
| Ükle PaintTool SAI

PaintTool SAI

Paint Tool SAI, Microsoft Windows gurşawynda grafika döretmek we kompýuterde çyzmak üçin döredilen...
| Ükle
| Ükle CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW Graphics Suite, aýratynlykly grafiki dizaýn programma üpjünçiligi bukjasydyr....
| Ükle
| Ükle SWF & FLV Player

SWF & FLV Player

SWF & FLV Player kiçi, ýöne güýçli wideo pleýer. SWF we FLV faýllaryny çarçuwada oýnamaga, yza...
| Ükle
| Ükle PixBuilder Studio

PixBuilder Studio

PixBuilder Studio Professional derejeli grafika redaktory. Suratlary redaktirlemek we gaýtadan...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi