| Ükle Cent Browser

| Ükle Cent Browser

Platforma: Windows Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin Windows
 • | Ükle Cent Browser
 • | Ükle Cent Browser
 • | Ükle Cent Browser
 • | Ükle Cent Browser
 • | Ükle Cent Browser

| Ükle Cent Browser

Cent | Ükle Cent BrowserBrowser, Google Chrome-yň ähli artykmaçlyklaryna we özüne mahsus aýratynlyklaryna eýe bolan Hrom esasly brauzerdir.

| Ükle Cent Browser

Cent” brauzerini ulanmak diýseň aňsat we goýmalaryňyzy dolandyrmagy aňsatlaşdyrýan birnäçe peýdaly aýratynlyklary bar. Elbetde, syçanjygyň amatly hereketlerini goldamak hakda gürleşýäris. Diňe öňünden gurlan yşaratlary ulanman, brauzer funksiýalaryna has amatly gözegçilik etmek üçin olary özüňiz düzüp bilersiňiz.

Mundan başga-da, brauzerde Super Drag” funksiýasy bar, onuň kömegi bilen maglumatlary çalt gözläp, gysga paneli göçürip, faýly çalt göçürip alyp, tekstiň islenýän bölegini saýlap, QR kody ýa-da başga-da birnäçe hereket döredip bilersiňiz. , syçanyň çep düwmesini basyp, gerekli tarapa süýräň.

Cent Browser-de bellikler üçin birnäçe ösen sazlamalar bar. Mysal üçin, goşa basmakda, sag basmakda tablisa ýapylmagyny bellemäge, şeýle hem bellikleri gizlemäge we syçanjygyň tigirini ulanyp olaryň arasynda geçmäge mümkinçilik berýär.

Programmanyň başga bir peýdaly aýratynlygy, aýlaw funksiýasy bolan tab paneli. Ondaky açyk goýmalaryň gysga ýollary, näçe web sahypasyny açsaňyzam düşnükli we okalýan görnüşde iň pes ululyga çenli azalmaz. Salgylaryň arasynda has çalt geçmek üçin, brauzer, Mozilla Firefox brauzerindäki şuňa meňzeş funksiýa meňzeş, syçanjygyň tigirleri bilen aýlamak funksiýasyny ýerine ýetirýär.

Bulardan başga-da, programmada kursory ondan daşlaşdyrsaňyz, amatly bellikler paneli bar, Opera brauzerindäki ýaly täze penjireleri açmazdan, käbir bellikler üçin aýratyn ulanylyp bilinýän inkognito re modeimi, gurnalan QR kod generatory, ýady optimizator we ýokary tizlikli aragatnaşyk we ulanyjy maglumatlarynyň howpsuzlygyny üpjün edýän başga-da birnäçe aýratynlyk.

Sahypamyzdan Cent brauzerini mugt göçürip alyp bilersiňiz. Munuň üçin ekranyň ýokarsyndaky düwmä basyň.

Mugt | Ükle Cent Browser üçin Windows platforma.

Cent Browser üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: Windows
 • Kategoriýa: Browsers
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 16-08-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Tor Browser

Tor Browser

Tor toruna birikmek üçin mugt web brauzeri, anonim we ygtybarly internete girmäge mümkinçilik...
| Ükle
| Ükle Maxthon

Maxthon

Bu amatly, çalt we işleýän web brauzeri. Webkit we Trident atly iki hereketlendirijini ulanýar,...
| Ükle
| Ükle UC Browser

UC Browser

Google chrome-da taryh nirede UC brauzeri, Windows kompýuterlerinde çalt we ygtybarly internet...
| Ükle
| Ükle Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

Windows üçin Mozilla Firefox”, köp sanly sazlamalar we giňeltmeler bilen açyk çeşme brauzeri bolup,...
| Ükle
| Ükle Opera Neon

Opera Neon

Opera Neon, Opera-dan özboluşly web brauzeri bolup, döredijiler geljekdäki brauzer baradaky...
| Ükle
| Ükle Internet Explorer

Internet Explorer

Internet Explorer iň soňky 11, çalt we ýokary hilli internetde gezelenç etmek üçin döredilen...
| Ükle
| Ükle Cent Browser

Cent Browser

Cent Browser, Google Chrome-yň ähli artykmaçlyklaryna we özüne mahsus aýratynlyklaryna eýe bolan...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi