| Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN

| Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN

Platforma: iOS Dil: IňlisFaýlyň ölçegi:
Mugt | Ükle üçin iOS
 • | Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN
 • | Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN
 • | Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN
 • | Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN
 • | Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN
 • | Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN
 • | Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN
 • | Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN
 • | Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN
 • | Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN

| Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN

Atlas | Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPNVPN, onlaýn anonimligiňizi goramagyň aňsat usulydyr. Barlygyňyzyň yzlaryny gizläň we ýerleşýän ýeriňizdäki maglumatlary diňe bir gezek basyp üýtgediň.

| Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN

Onlaýn gizlinligiňizi goramagyň we baýlyk sarp etmän gizlin galmagyň ýoluny gözleýän bolsaňyz, iOS üçin Atlas VPN-i synap görüň. Programmany mugt göçürip alyp bilersiňiz, esasy funksiýalaryň hemmesi mugt. Teklip edilýän aýratynlyklar ulanyjylaryň köpüsi üçin elbetde ýeterlikdir. Şeýlelikde, hyzmat harby derejeli şifrlemek bilen goralýan ýörite tunelleriň üsti bilen dünýäniň 37+ ýurdunda ýerleşýän 700-den gowrak çalt serwerlere girişi hödürleýär. Programma IKEv2 / IPsec we WireGuard protokollaryny goldaýar we işjeňlik taryhyny ýatda saklamaýar.

Beýleki ýurtlardaky serwerleriň üsti bilen traffigi gönükdirmek bilen, hyzmat ulanyjynyň hakyky ipini gizlemäge we ýerleşýän ýeri baradaky maglumatlary çalyşmaga kömek edýär. Bu, internetdäki senzuradan aýlanmaga we petiklenmegine garamazdan islendik sahypa girmäge kömek edýär. Ipli ip ulanyp, islendik ýerli hyzmatlar bilen paralel işläniňizde goragy yzygiderli işletmek we öçürmek zerurlygy bolmazlygy üçin, programma bölünen tuneli goldaýar.

Atlas VPN näme üçin siziň üçin peýdaly bolar:

 • 37-den gowrak ýurtda 700+ ygtybarly, çalt serwer;
 • güýçli harby derejeli şifrlemek;
 • IKEv2 / IPsec we WireGuard protokollaryny goldamak;
 • Çäklendirilmedik sanly enjamy bir hasaby birikdirip bilersiňiz;
 • hyzmat gündeligi saklamaýar;
 • goldaw hyzmaty bilen islendik wagt aragatnaşyk;
 • çylşyrymly sazlamalar ýok.

Mugt wersiýa çäklendirmeleri

Gynansagam, programmany diňe VPN zerurlygy ýok bolsa, programmany doly mugt ulanyp bilersiňiz. Gynansagam, baýraksyz ulanyjylar aýda bary-ýogy 2 GB trafik alýarlar we diňe 3 ýurtda serwerlere girýärler. Alsoöne gysga wagtyň içinde mugt hem baýrak alyp bilersiňiz: ýüz tutan her bir ulanyjy üçin hyzmat size 7 günlük abuna ýazylýar. Çagyrylan ulanyjylar hem göwnüne degmezler: Atlas VPN-e 3 günlük premium giriş alarlar.

Mugt | Ükle Atlas VPN: Secure & Fast VPN üçin iOS platforma.

Atlas VPN: Secure & Fast VPN üçin Aýratynlyklar

 • Platforma: iOS
 • Kategoriýa: | Ükle
 • Dil: Iňlis
 • Ygtyýarnama: Mugt
 • Iň soňky täzelenme: 03-04-2022
 • | Ükle: 1

Degişli programmalar

| Ükle Office 365

Office 365

Internet hyzmaty bilen birleşdirilen ösen programmalar toplumy. Microsoft Office-iň esasy...
| Ükle
| Ükle Windows Installer

Windows Installer

Programmalary (gurnaýjy) gurnamagy üpjün edýän Microsoft Windows kiçi ulgamy. Windows 2000-den bäri...
| Ükle
| Ükle CCleaner Portable

CCleaner Portable

Hatda täze bir kompýuter ulanyjysy, operasiýa ulgamynyň işleýşini haýalladýan we netijeliligini...
| Ükle
| Ükle SketchUp Make

SketchUp Make

Obýektleri üç ölçegli modellemek üçin mugt programma. Içerki dizaýnda, mebellerde we gurluşyk...
| Ükle
| Ükle WinRAR

WinRAR

Maglumatlary gysmak ýa-da tersine, açmak üçin WinRAR-y göçürip almaly. Bu programma goşmaça...
| Ükle
| Ükle Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird

E-poçtaňyzy we habar toparyňyzy aňsatlyk bilen dolandyrmak üçin Mozilla Thunderbird” -i göçürip...
| Ükle
| Ükle Action!

Action!

Hereket! Oýunlary we web ýaýlymlaryny aňsatlyk bilen ýazga almak hukugyny üpjün edýän köp sanly...
| Ükle
| Ükle Qt Creator

Qt Creator

Qt döredijisi, Trolltech (Nokia) tarapyndan işlenip düzülen Qt çarçuwasy bilen işlemek üçin...
| Ükle
| Ükle Notepad++

Notepad++

Notepad ++, dürli programma dillerini, sintaksis aýratynlaşdyrmagy we bellik belliklerini goldaýan...
| Ükle
| Ükle ArtMoney SE

ArtMoney SE

Kompýuter oýunlarynda parametrleri redaktirlemek üçin döredilen ýörite programma. Onuň kömegi bilen...
| Ükle
| Ükle Shadowsocks

Shadowsocks

Shadowsocks, UDP domenlerinde TCP-de müşderi-serwer aragatnaşygynyň çarçuwasy hökmünde işlenip...
| Ükle
| Ükle Desktops

Desktops

Birnäçe iş stolunda amatly işlemek üçin, iş stollaryny göçürip almagy maslahat berýäris. Programma...
| Ükle
| Ükle GNS3

GNS3

Çylşyrymly kompýuter torlaryny simulirlemek üçin programma. çylşyrymly topologiýa bilen torlaryň...
| Ükle
| Ükle Drawboard PDF

Drawboard PDF

Kesgitli platforma we açyk PDF faýl formaty häzirki wagtda resminamalar döredilende, her dürli...
| Ükle
| Ükle VideoPad Video Editor

VideoPad Video Editor

Wideo taslamasyny başarnykly redaktirlemek üçin VideoPad Video Redaktor” -y göçürip almaly....
| Ükle
| Ükle Far Manager

Far Manager

Uzak dolandyryjyny - ulanyjy we ulgam kataloglaryny, dürli görnüşli resminamalary dolandyrmak üçin...
| Ükle
| Ükle PCRADIO

PCRADIO

Bu programma, internetde ýaýlym berýän meşhur radio ýaýlymlaryny diňlemäge mümkinçilik berýän radio...
| Ükle
| Ükle NetBeans

NetBeans

NetBeans, Java, JavaFX, Python, PHP, JavaScript, C ++, Ada we başgalar üçin mugt integrirlenen...
| Ükle
| Ükle League of Legends

League of Legends

Strategiki elementleriň garyndylary bilen mugt (mugt oýnamak) onlaýn RPG. Saýlamak üçin birnäçe...
| Ükle
| Ükle MiniTool Partition Wizard Free

MiniTool Partition Wizard Free

Gaty disk bölümleri bilen işlemek üçin MiniTool Partition Wizard Mugt göçürip almaly. Dolandyryjy...
| Ükle
| Ükle Edit++

Edit++

++ Edit ++ Dürli programmirleme dillerini goldaýan çeşme kody redaktory. Goldanýan diller üçin...
| Ükle
| Ükle Counter-Strike

Counter-Strike

Counter-Strike” iň meşhur onlaýn atyş oýunlarynyň biridir. Onda, beýleki oýunçylar bilen bilelikde...
| Ükle
| Ükle Windscribe

Windscribe

Windscribe VPN, aýda 12 Gb traffigi hödürleýän kompýuterler we ykjam enjamlar üçin mugt VPN...
| Ükle
| Ükle Pixel Art

Pixel Art

Pixel Art” retro oýunlarynyň muşdaklarynyň hökman gowy görjek mugt redaktorydyr. Onda, häsiýet,...
| Ükle
| Ükle Photoscape

Photoscape

Photoscape grafiki faýllary görmek, redaktirlemek we dolandyrmak üçin köpugurly, köp wezipeli...
| Ükle
| Ükle VLC Media Player

VLC Media Player

Hatda seýrek formatlary hem oýnap bilýän gowy pleýer gerek bolsa, VLC Media Player-i göçürip almagy...
| Ükle
| Ükle Acronis Disk Director

Acronis Disk Director

Acronis Disk Director” gaty disk çeşmelerini dolandyrmak we maglumatlary goramak üçin güýçli...
| Ükle
| Ükle Kodi

Kodi

Stol kompýuteriňizi öý teatry hökmünde ulanmak isleýän bolsaňyz, Kodi” -ni göçürip almaly. Paýlaýyş...
| Ükle
| Ükle MediaGet

MediaGet

Filmler, aýdym-saz, kompýuter oýunlary we programmalar, elektron kitaplar ýaly media mazmunyny...
| Ükle
| Ükle Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework

Downloadro” hyzmaty, programmalary işe girizmek (resmi programmirleme dilleri bilen ýazylan),...
| Ükle

Mostüklemeleriň köpüsi