Mostüklemeleriň köpüsi

Programma üpjünçiligini göçürip alyň

| Ükle Kaspersky Password Manager

Kaspersky Password Manager

Bu programma, ähli parollaryňyzy ygtybarly we kodlanan ammarda saklamak arkaly ykjam enjamyňyzy hakerlerden goramaga kömek eder. Diňe size mälim bolan esasy paroly girizip, saklanan maglumatlaryňyza girip bilersiňiz. Saklanan parollar ähli enjamlaryňyzda awtomatiki usulda sinhronlanýar: PC, Mac, Android ýa-da iOS ykjam enjamlary. ...

| Ükle
| Ükle Microsoft Authenticator

Microsoft Authenticator

Bu programma, diňe Microsoft hasabyňyza girip biljekdigiňize göz ýetirmek üçin şahsyýet tassyklamasyny çalt geçmäge kömek eder. Microsoft Hasap programmasy bilen, indi SMS ýa-da tanamaklyk programmalary arkaly alnan howpsuzlyk kodlaryny girizmek zerurlygy ýok, indi haýyşy tassyklamak üçin düwmä basyp bilersiňiz. Hasabyňyz üçin iki...

| Ükle
| Ükle Anti Spy Mobile Free

Anti Spy Mobile Free

Anti Spy Mobile Free, Android enjamlaryny gözegçilikden ygtybarly goraýan programma. Gözegçilik we tordaky maglumatlaryň ogurlanmagy meselesi häzirki döwürde has aktuallaşýar. Tordaky hakerler diňe bir içalyçylyk edip bilmän, adamlary, hatda dostlary, öňki hyzmatdaşlary we başgalary hem ýakynlaşdyryp bilerler. Bu programma bu meseläni...

| Ükle
| Ükle Security Master

Security Master

Android ykjam enjamlaryndan zyýanly programma üpjünçiligini, gowşak ýerleri, mahabat programma üpjünçiligini we içaly programma üpjünçiligini ýüze çykarmak we ýok etmek üçin programma. Howpsuzlyk Master programmasy, gurnalan programmalary, gelýän habarlary, web sahypalaryny, şeýle hem enjamyň ýadyny we SD kartalaryny barlamak arkaly köp...

| Ükle
| Ükle IP Webcam

IP Webcam

Telefonyňyzy tor kamerasyna öwürýän programma. Commonhli umumy operasiýa ulgamlarynda görmegiň köp usullaryny goldaýar. VLC pleýer, brauzer ýa-da islendik gözegçilik programma üpjünçiligi arkaly göni wideo görüň. IP Web kamera, başga bir Android enjamynda wideo görmek üçin kiçijikCam Monitor we MJPG kamera programma üpjünçiligi, IP...

| Ükle
| Ükle AdBlock Plus

AdBlock Plus

fonda işleýän we şol bir atyň brauzer giňeltmesi ýaly süzgüçleriň sanawyny ulanyp mahabatlary bloklaýan programma. Android” platformasyndaky traffigi süzmek ulgamynyň çäklendirmeleri sebäpli, kömekçi kärhananyň işleýän ýerine dürli ssenariýalary bar: Dolandyryjy hukugy bolan enjamda, haýsy trafigiň gelýändigine garamazdan programma...

| Ükle
| Ükle Zoner AntiVirus Free

Zoner AntiVirus Free

Çagyryş we habary blokirlemek, ene-atanyň gözegçiligi we ogurlyga garşy Android enjamlary üçin güýçli antiwirus. Enjamyňyzyň ýadynda saklanýan maglumatlaryňyzy goraň, SMS buýruklaryny ulanyp enjamyňyzy dolandyryň. Programma tölegli belgilere SMS we MMS ibermegi awtomatiki usulda blokirläp biler, çykýan habarlary şifrläp biler, enjamyň...

| Ükle
| Ükle 1Password

1Password

1Password Girişleri we parollary bu programmada iň köp girilýän saýtlardan ýazdyryň we ekrana bir gezek basmak bilen giriň. 1Password programmasy girişleriňizi, parollaryňyzy we bank kartoçkalaryňyzy ygtybarly we ygtybarly saklar. Yourhli maglumatlaryňyz güýçli AES-256 şifrlemek we şifrlemek-soň MAC bilen goralar. Kümmetiňize girmek...

| Ükle
| Ükle Taiga Mobile Security

Taiga Mobile Security

Taiga ykjam howpsuzlygy Enjamyňyzy galp we içaly programma üpjünçiliginden, şahsy maglumatlaryň syzmagyndan, spamdan we enjam ogurlanan ýagdaýynda gorajak ilkinji rus ulgamy, ony tapmaga kömek eder. Taiga Mobile Security enjamyňyzda gurlan galp bank-müşderi programmalaryny, sosial ulgamlary ýa-da beýleki meşhur hyzmatlary tapar. Taiga...

| Ükle
| Ükle Avira Security Antivirus & VPN

Avira Security Antivirus & VPN

Avira Antivirus Security” enjamyňyzy zyýanly programma üpjünçiliginden we maglumatlary ogurlamakdan ygtybarly gorap bilýän programma. Avira Antivirus Security” programmasy, programmalar gurlanda we täzelenende awtomatiki usulda skanirlemäge, zyýanly programma üpjünçiligini tapmaga we blokirlemäge mümkinçilik berýär, şeýle hem ogurlyga...

| Ükle
| Ükle Psiphon Pro - The Internet Freedom VPN

Psiphon Pro - The Internet Freedom VPN

Psiphon Pro açyk çeşme programmasy bolup, halaýan sosial ulgamlaryňyza, habar saýtlaryna we sebitiňizde ýok beýleki hyzmatlara aňsatlyk bilen birikmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, programmanyň iň soňky wersiýasy, jemgyýetçilik ulgamlarynda işleýän wagtyňyz hem, gizlinligiňizi, şeýle hem ähli iberilen maglumatlary ygtybarly...

| Ükle
| Ükle F-Secure Freedome VPN

F-Secure Freedome VPN

Bu programma, tordaky şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmäge we gözegçilikden gaça durmaga kömek edýär. Bu programma bilen, şifrlenen, hususy tor birikmesini döredip we elýeterli ýurtlaryň sanawyndan saýlap, wirtual ýeriňizi sazlap bilersiňiz. Şeýle hem, F-Secure Freedome VPN” programmasy çäksiz geçirijilik ukybyna eýe,...

| Ükle
| Ükle Private Zone

Private Zone

Hususy zona-gulplama we suratlary gizlemek Android enjamyňyzda saklanýan maglumatlary hemmetaraplaýyn goramaga mümkinçilik berýän programma. Hususy zona programmasy, duýgur maglumatlaryňyzy gorap bilýän birnäçe gurallary öz içine alýar: - Akylly programma gulpy. Onuň kömegi bilen, üçünji taraplaryň enjamyňyzda gurlan islendik...

| Ükle
| Ükle Callzzz

Callzzz

Callzzz Bu programma arkaly, islän wagtyňyz belli bir telefon belgisi, şol sanda jaň edeniň sebiti, şäheri we salgysy, şeýle hem aragatnaşyk operatory barada maglumat alyp bilersiňiz. Callzzz näbelli nomerden kimiň jaň edendigini ýa-da size SMS iberendigini anyklamaga kömek eder. GDA ýurtlarynyň, Müsüriň, Kipriň, ABŞ-nyň we dünýäniň...

| Ükle
| Ükle Dr. Safety

Dr. Safety

Trend Micro Dr.Safety 2018 Android mobil enjamlarynda yzygiderli täzelenýän bulut esasly maglumatlary goramak bilen 100% zyýanly programma üpjünçiligini anyklaýan programma. Maksatnama Dr. Howpsuzlyk enjamyňyzdaky ähli gurnalan programmalary we faýllary skanirlemäge, haýsy programmalaryň şahsy maglumatlary ýygnaýandygyny we...

| Ükle
| Ükle AndroidLost Jumpstart

AndroidLost Jumpstart

Jübi enjamyňyz ýitirilen bolsa, AndroidLost Jumpstart” -y göçürip almagy maslahat berýäris. Bu programmany guranyňyzdan soň androidlost.com-a giriň. Hasap petiklenmese, ýitirilen telefony uzakdan dolandyrmak mümkinçiligi berler. Google-yň rugsadyndan soň birikmek mümkin. AndroidLost Jumpstart” programmasy, gadgety internet ýa-da SMS...

| Ükle
| Ükle CyberGhost

CyberGhost

Internetdäki işini has ygtybarly etmek ýa-da torda gizlin galmak isleýän her bir adam üçin aýrylmaz programma. CyberGhost programmasy bilen onlaýn gizlinligiňizi gorap bilersiňiz. IP adresiňizi üýtgetmäge we internet birikmäňizi ygtybarly şifrlemäge mümkinçilik berýär. Bu, şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyndan gorkman, köpçülige açyk...

| Ükle
| Ükle FunnyLocker

FunnyLocker

Diňe telefonyňyzy gulplamaga mümkinçilik bermän, dostlaryňyza bir hiläni oýnamaga mümkinçilik berýän programma. Bu programmanyň ýörite gulpy bar. Esasy interfeýs adamlary ünsden düşürjek adaty gulp ýaly görünýär. Dostuňyz hiç zada şübhelenmän ekranyňyzy açmaga synanyşar, ýöne birden peýda bolan gorkunç surat ýa-da animasiýa gorkuzar. *...

| Ükle
| Ükle McAfee Mobile Security

McAfee Mobile Security

Android telefonyňyzy ýa-da planşetiňizi wiruslardan we beýleki howplardan giňişleýin goramagy üpjün edýän programma üpjünçiligi toplumy. Bu gural, enjamyňyz ýitirilen ýa-da ogurlanan ýagdaýynda şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün edýär, maglumatlary ätiýaçlamaga we dikeltmäge, enjamyňyzy tapmaga we yzarlamaga, internete...

| Ükle
| Ükle ESET Mobile Security & Antivirus

ESET Mobile Security & Antivirus

ESET ykjam howpsuzlyk we antiwirus Android üçin täze akylly ESET Mobile Security & Antivirus, wiruslar, zyýanly programmalar we galp amallar barada aladalanman, aragatnaşyk, iş, söwda we güýmenje üçin interneti erkin ulanmaga mümkinçilik berýär. Esasy aýratynlyklary: islenmeýän jaňlary, SMS we MMS-i dolandyrýar; bank amallaryny...

| Ükle
| Ükle Registry Life

Registry Life

Registry Life” ulgam reýestrindäki ýalňyşlyklary düzetmek, defragmentlemek (diskdäki maglumatlary okamagy haýalladýan bölekleri ýok etmek) we gysmak arkaly operasiýa ulgamyny çaltlaşdyrmak üçin peýdalydyr. Hasaba alyş arassalaýjy aýratynlygy, Windows ulgam reýestrinde köp sanly dürli kategoriýany gözlär we düzeder. Beýleki şuňa meňzeş...

| Ükle
| Ükle Mini Clicker

Mini Clicker

Mini Clicker - bu programma ekranda berlen koordinatlarda syçanyň çep düwmesini basmagy simulasiýa edýär. Basmak awtomatiki usulda (taýmerde - belli bir wagtdan soň) we kompýuteriň COM portuna birikdirilen düwme pedaly bilen sinhron bolup biler. Mini Clicker” kitaplary skanirlemegiň adaty işini awtomatlaşdyrmak we ýönekeýleşdirmek üçin...

| Ükle
| Ükle Recuva

Recuva

Zerur ses, wideo faýllary, e-poçta ýa-da resminamalary ýitiren bolsaňyz, Recuva” -ny göçürip almaly. Amatly programma, ýalňyşlyk bilen ýok edilen ýa-da wirus hüjümi, ulgamdaky näsazlyklar sebäpli ýitirilen faýllary dikeltmäge mümkinçilik berýär. Windows üçin Recuva” gaty diskler, ýat kartalary, USB taýaklary we ykjam enjamlar bilen...

| Ükle
| Ükle FreeSpacer

FreeSpacer

FreeSpacer güýçli gereksiz faýl arassalaýjydyr. Düşünjeli interfeýs. Searchokary gözleg tizligi. Iň köp hapa tapyldy. Gereksiz faýllary / bukjalary tapmak üçin köp sanly maska. Wagtlaýyn faýllar bilen bukjalary arassalamak diňe bir Windows / Internet däl, eýsem 30 töweregi meşhur programma. Nädogry gysga ýollary gözläň. Ulgamy dikeltmek...

| Ükle
| Ükle Punto Switcher

Punto Switcher

Punto Switcher” tekstler bilen köp işlemeli adamlar üçin peýdaly guraldyr: ýazyň, düzediň, redaktirläň. Programma fonda klawiaturanyň ýerleşişine gözegçilik edýär, ony üýtgedýär we ulanyjy ýalňyşlyk bilen başga dilde ýazyp başlasa, ýazylan teksti düzedýär. Windows operasiýa ulgamlarynda dürli enjamlarda (kompýuterler, noutbuklar we ş.m.)...

| Ükle
| Ükle Realtek HD Audio Codec Driver

Realtek HD Audio Codec Driver

Realtek-den ses kartalary üçin sürüjiler we kodekler toplumy. Windows Vista, Windows7, Windows8 / 8.1 we Windows10 bilen gabat gelýär. Realtek HD Audio Codec Driver” aşakdaky çip modelleri bilen sesi goldaýar: ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC861, ALC861VD, ALC660, ALC260, ALC262, ALC268, ALC269, ALC275 we ş.m. häzirki zaman...

| Ükle
| Ükle AnyReader

AnyReader

Saklanan enjamy zaýalanan ýa-da okamak kyn bolan maglumatlardan tygşytlamaly ýagdaýyňyzda kömek etjek gaty peýdaly programma. Onuň kömegi bilen maglumatlary adaty usulda göçürmegiňiziň öňüni alýan erbet pudaklary, çyzgylary ýa-da beýleki kynçylyklary bolan metbugatdan faýllary alyp bilersiňiz. AnyReader” ädimme-ädim jadygöý arkaly...

| Ükle
| Ükle Video Rotator

Video Rotator

Wideo Rotator, wideolary 90 ýa-da 180 dereje aýlamaga ýa-da keseligine / dikligine öwürmäge mümkinçilik berýän programma. AVI, MPG, FLV, MP4, WMV, MOV, 3GP we käbir beýleki formatlardaky wideo faýllary goldaýar. Wideo Rotator wideo faýllaryny partiýa re iniminde gaýtadan işlemäge ukyply. Diýmek, programma zerur bolan islendik wideo...

| Ükle
| Ükle REAPER

REAPER

REAPER aýdym-saz önümçilik programma üpjünçiligi. Programma giň funksiýa eýe bolup, ses we midi materiallaryny döretmek, ýazga almak, redaktirlemek we garyşdyrmak üçin ösen, hünärli iş gurşawydyr. Şol bir wagtyň özünde paýlaýyş toplumynyň kiçi göwrümleri bar. Çäklendirilmedik ses / midi sazlary. Trackollaryň ähliumumy görnüşi. Bir...

| Ükle
| Ükle TerSoft Flash Player

TerSoft Flash Player

Iň meşhur SWF pleýerleriniň biri bolan TerSoft Flash Player, indi FLV wideo formatyny we YouTube wideo akymyny goldaýar. Programmanyň öňki wersiýasy çykandan bäri ep-esli wagt geçdi, köp seslenme aldyk: taslamamyz bilen gyzyklanýan adamlardan maslahat we teklipler. Dördünji wersiýasynda, programmamyzyň esasy artykmaçlygy - durnuklylygy...

| Ükle
| Ükle Ace Stream Media

Ace Stream Media

Ace Stream Media”, BitTorrent protokolyna esaslanýan P2P tehnologiýasyny ulanyp, ses we wideo faýllaryny oýnamak üçin multimediýa programma üpjünçiligi bukjasydyr. Kompýuteriňize ullakan faýllary göçürip almazdan onlaýn torrent baglanyşyklary bolan saýtlarda multimediýa mazmunyny ajaýyp hilli oýnamaga we paýlaşmaga mümkinçilik berýär....

| Ükle
| Ükle Altarsoft Video Capture

Altarsoft Video Capture

Altarsoft Video Capture wideo ýazgy programma üpjünçiligi. Web kameradan, ekrandan, faýldan, internet akymyndan, suratlar toplumyndan wideo ýazga almaga mümkinçilik berýär. Wideo aşakdaky faýl görnüşlerine ýazdyrylyp bilner: avi, asf, wmv. Enjamdan ýazga alanyňyzda wideo enjamynyň görnüşini, wideo ululygyny, gysyş süzgüçini, ses...

| Ükle
| Ükle Aegisub

Aegisub

Aegisub”, işleýän, ulanmaga aňsat subtitr redaktory. Karaoke sazlaryny döredip biler, ähli subtitr formatlaryny goldaýar we harp barlaýjy we içerki terjime redaktory ýaly birnäçe peýdaly aýratynlyklara eýe. Subtitrleri wideo bilen döredip, redaktirläp, terjime edip we sinhronlap bilýän amatly gural. Programma, stil we effektleri ulanyp...

| Ükle
| Ükle Nero Video 2018

Nero Video 2018

Nero Video 2018, ýönekeý öý wideolaryny sungat eserlerine öwürmäge mümkinçilik berýän ösen wideo redaktirleme gurallary bilen döredijiligiňizi açmaga mümkinçilik berýän programma. Bu doly HD wideo redaktirleme çözgüdi, Nero Vision Xtra-nyň ähli aýratynlyklaryny we Blu-ray disk oýnamak we Nero Creative CollectionPacks ýaly Premium...

| Ükle
| Ükle mp3DirectCut

mp3DirectCut

mp3DirectCut, aňsat ulanylýan MP3 ses faýl redaktory bolup, ses böleklerini göni dekompressiýa ýa-da öwrülmezden kesmäge, göçürmäge we goýmaga mümkinçilik berýär. Bu programma amatly we içgin interfeýsi bar we ses faýllaryny aňsatlyk bilen redaktirlemäge mümkinçilik berýär. mp3DirectCut size umumy ses derejesini deňleşdirmäge, ony...

| Ükle
| Ükle Alcohol 52%

Alcohol 52%

Alkogol 52% kompýuteriňizde CD ýa-da DVD diskiň göçürmesini çalt döretmäge we birnäçe gezek basmak bilen zerur faýllara hemişelik girmäge kömek etjek programma. Alkogol 52% bilen oýun, film, programma üpjünçiligi we ş.m. disk şekilleriniň ýygyndysyny döredip we tertipläp bilersiňiz. Alkogol 52% bir wagtyň özünde 6 wirtual disk goşmaga...

| Ükle
| Ükle SpeedTest Master

SpeedTest Master

SpeedTest Master”, internet birikmäňizi barlaýan we diňe bir kran bilen birikmegiň tizligi barada takyk maglumatlary berjek mugt programma. Ilki bilen, programmany ulanmagyň iň aňsatlygyny bellemelidiris. Diňe bir düwmä basmak bilen, dünýädäki köp serwer arkaly internet birikmäňizi barlarsyňyz. Programma ping, häzirki birikdiriş...

| Ükle
| Ükle VideoStudio Pro 2018

VideoStudio Pro 2018

VideoStudio Pro 2018” wizual we ses effektleri we DVD awtorlary bilen doly wideo döretmäge kömek etmek üçin döredilen professional wideo redaktorydyr. Arassa we oňat gurluşly interfeýs bar - bu görnüşli programmalar üçin diýseň möhüm aýratynlyk. Redaktora köp sanly funksiýa we gural berilýär, şonuň üçin onuň mümkinçilikleri bilen doly...

| Ükle
| Ükle Ashampoo Burning Studio Free

Ashampoo Burning Studio Free

Ashampoo Burning Studio Free” dürli görnüşli diskleri ýakmak üçin mugt programma. Şeýle hem, diskleri göçürip biler. Diskleriň köp görnüşi bilen işleýär. Ashampoo Burning Studio” arkaly yzygiderli maglumat faýllaryny we bukjalaryny, ses disklerini (MP3 we Audio CD) we wideo diskleri (VCD, S-VCD, DVD) ýakyp bilersiňiz. Mundan başga-da,...

| Ükle
| Ükle VkAudioSaver

VkAudioSaver

VkAudioSaver, VKontakte sazyny diňlemek we göçürip almak üçin mugt programma. Ses ýazgylaryny gözlemäge we diňlemäge, albomlary redaktirlemäge we pleýist sanawlaryndan tutuşlygyna bir gezek basmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem köpçülige açyk sahypalardan, toparlardan, belli bir VKontakte ulanyjysyndan, hatda aýdym-sazlary öz içine alýan...

| Ükle
| Ükle Bitdefender VPN

Bitdefender VPN

Bitdefender VPN, şahsy maglumatlaryňyzy üçünji taraplar tarapyndan saklanmagyndan gorajak we köpçülige açyk Wi-Fi torlaryna birikdirilende-de gizlin galmagyňyzy üpjün edýän programma. Ine, meşhur antivirus öndürijisinden VPN hyzmatynyň resmi mobil programmasy. Iň soňky şifrlemek algoritmleriniň ulanylmagy we dünýäniň başga bir böleginde...

| Ükle
| Ükle Hotspot Shield VPN

Hotspot Shield VPN

Sebitiňizde elýeterli bolmadyk sahypalara giriň we internetde işleýän wagtyňyz bu programmanyň kömegi bilen şahsy maglumatlaryňyzyň ygtybarly goralmagyny üpjün ediň. Hotspot Shield VPN” internetde gezmegi has ygtybarly eder we gizlin maglumatlaryňyzy ogurlykdan ygtybarly gorar. Bu programma bilen, IP adresiňizi gizlemek funksiýasy...

| Ükle
| Ükle Windscribe VPN

Windscribe VPN

Windscribe VPN, smartfonyňyzdan ýa-da planşetiňizden birikdirilende onlaýn ýagdaýda gizlin galmaga kömek edýär. Programmany ulanmak mugt, ýöne käbir çäklendirmeler bilen. Mysal üçin, aýda 10 GB trafik mugt elýeterlidir. Tölegli we mugt wersiýalardaky aýratynlyklaryň doly sanawyny aşakda tapyp bilersiňiz. ulanmak aňsat, bir gezek...

| Ükle
| Ükle Browsec VPN

Browsec VPN

Browsec VPN içerki VPN hyzmatynyň resmi ykjam programmasydyr. Onlaýn gizlinligiňizi goramaga we halaýan sahypalaryňyza, sebitiňizde bolmasa-da girmäge kömek ediň. Browsec VPN programmasy köplenç köpçülige açyk Wi-Fi torlarynda işlemeli adamlar üçin peýdaly bolar. Bu hakerleriň we ISP-leriň brauzer taryhyňyzy yzarlamagynyň öňüni alar we...

| Ükle
| Ükle Shuttle VPN

Shuttle VPN

Shuttle VPN, internete gireniňizde ygtybarly gizlinlige mätäç adamlar üçin mugt programma. Ulgamda anonimligi üpjün etmäge we goşmaça çykdajysyz we birikme tizligine pes täsir etmezden, geçiş trafigini howpsuz saklamaga kömek eder. Mugt, ýöne ýokary tizlikli VPN zerur bolanlar üçin ajaýyp programma. Onuň kömegi bilen, dünýäniň 20-den...

| Ükle
| Ükle Check Point Capsule VPN

Check Point Capsule VPN

Check Point Capsule VPN - bu programma, ygtybarly VPN tuneli döretmek arkaly kompýuteriňizden korporatiw çeşmelere uzak aralyklary birikdirmäge mümkinçilik berýär. Check Point Capsule VPN ähli möhüm korporatiw maglumatlary ygtybarly kanaldan geçirmek üçin niýetlenendir. Ulanyjynyň gatyşmagyny talap etmeýän güýçli şifrlemek sebäpli, RDP,...

| Ükle
| Ükle OnionFruit Connect

OnionFruit Connect

OnionFruit Connect” ulanyjylara iň az tagalla we islendik brauzerden näbelli Tor toruna birikmäge mümkinçilik berýän mugt kömekçi enjamdyr. Programmany ulanmak aňsat we ulanyjylara birikmä doly gözegçilik edýär. Proksi hökmünde hereket edýär, beýleki programmalaryň hemmesine diýen ýaly tora birikmäge mümkinçilik berýär. Tor toruna...

| Ükle
| Ükle TorGuard

TorGuard

TorGuard, internetde gizlinligi üpjün etjek programma. Üçünji tarap ulgamlarynyň we yzarlaýjylarynyň web sahypalaryna girenlerinde ulanyjy maglumatlaryny ýygnamagynyň öňüni alýar. Beýleki VPN programmalarynyň köpüsinde bolşy ýaly, bu programmany ulanmak üçin hasap açmaly. Ilki başlanyňyzda, hyzmatyň ähli artykmaçlyklaryny almak üçin...

| Ükle