Mostüklemeleriň köpüsi

Programma üpjünçiligini göçürip alyň

| Ükle Govorilka

Govorilka

Bu girizilen islendik teksti okap bilýän programma. Islendik dilde tekst okap biler. Saýlamak üçin erkek we aýal ses bar. Okalýan teksti Govorilka * .WAV ýa-da * .MP3 faýly görnüşinde ýazdyryp biler. Okamagyň tizligini sazlap, sesiňiziň sesini üýtgedip bilersiňiz. Okaýarkaňyz, Goworilka awtomatiki usulda teksti aýlaýar we yzarlap...

| Ükle
| Ükle LibreOffice Windows

LibreOffice Windows

Peýdasyz gurama Resminamalar gaznasy” LibreOffice-i resmi web sahypasyndan mugt göçürip alyp bolýar, ösdürýär we goldaýar. Programma üpjünçiligi önümi şahsyýetleriň we guramalaryň goldawy bilen döredildi, şonuň üçin açyk çeşme hökmünde paýlanýar. Ulanyjylar şahsy, bilim, täjirçilik däl maksatly kompýuter ofis toplumyny göçürip alyp...

| Ükle
| Ükle ICE Book Reader Professional

ICE Book Reader Professional

Elektron kitaplary okamak üçin amaly programma. Elektron kitap okaýjynyň edip biljek zatlarynyň hemmesini edip biler. TXT, RTF, HTML, ePub, MS Word, PALM kitaplary (.PDB we .PRC), PSION kitaplary (.TCR), Microsoft Reader kitaplary (.LIT), Microsoft HELP faýllary (.CHM) we FictionBook faýllaryna (ähli wersiýalaryna) düşünýär. ).. Aýlanyş...

| Ükle
| Ükle Adobe Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC

PDF formatda resminamalar bilen işlemek üçin mugt programma talap edilýär. PDF faýllaryny görmek, çap etmek we gözden geçirmek üçin ajaýyp aýratynlyklary bar. Adobe Acrobat Reader DC” gurnama wagtynda brauzere ýörite bir plugin salýar, bu goşmaça ädimleri talap etmezden göni internet brauzerinde internetden PDF faýllaryny açmaga...

| Ükle
| Ükle Finetune

Finetune

Finetune, öz aýdym-saz kolleksiýaňyzy hiç hili tagallasyz dogry tertipleşdirmäge kömek etjek programma. Programma hemme zady özbaşdak edýär, ýöne zerur bolsa bellikleri el bilen düzedip bilersiňiz. Programma bilen işe başlamak üçin ony ähli sazyňyzy öz içine alýan bukjada goýmaly. MP3, AAC, ALAC, FLAC, APE, MPC, Vorbis, WavPack we has...

| Ükle
| Ükle Secure Data Eraser

Secure Data Eraser

Ygtybarly maglumat öçüriji, gaty diskden ýa-da aýrylýan mediýadan maglumatlary ygtybarly ýok etmek üçin döredilen programma. Habar beriş serişdelerinden faýllary düýbünden pozýar, dikeldilmeginiň sähelçe mümkinçiligini aradan aýyrýar. Ygtybarly maglumat öçüriji, maglumatlary pozmagyň üç usulyny üpjün edýär. Birinji tertip görkezilen...

| Ükle
| Ükle Folder Vault

Folder Vault

Papka Vault, möhüm maglumatlaryňyzy gulplamaga, gizlemäge we şifrlemäge kömek etjek ygtybarly programma. Fileshli faýllaryňyzy goramak üçin ýekeje baş parol ulanýar. Bu programma bilen ähli bukjalary ýa-da aýratyn faýllary şifrläp we gizläp bilersiňiz. Faýllaryňyzy ilkinji gezek açanyňyzda we indiki gezek girizeniňizde ýekeje baş parol...

| Ükle
| Ükle PSD Home Library

PSD Home Library

PSD öý kitaphanasy öý kitaphanasyndaky kitap katalogy, ýöne kiçi telekeçilik kitaphanalarynda, neşirýatlarda, mekdep (çagalar) kitaphanalarynda hem peýdaly bolup biler. Onuň kömegi bilen gysgaça düşündiriş girizip katalog düzüp bilersiňiz: diňe eseriň ady. Bu programma bilen işlemek üçin ýeterlik bolar. Youöne isleseňiz, kitap hakda has...

| Ükle
| Ükle X-Fonter

X-Fonter

X-Fonter güýçli we ulanmak aňsat şrift dolandyryjysy. Ulgamda gurnalan şriftleriň doly sanawyny almaga, olary görmäge we deňeşdirmäge, şeýle hem gurnamaga we aýyrmaga kömek eder. Dolandyryjynyň, hersi öz wezipesini ýerine ýetirýän panellere bölünen ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar. Bu programma, TrueType, OpenType, Postcript görnüşi 1,...

| Ükle
| Ükle KCleaner Lite

KCleaner Lite

KCleaner Lite, her baýt peýdasyz maglumatlary tapýan we aýyrýan täsirli we çalt gaty disk arassalaýjy gural. KCleaner, fonda işleýän, awtomatiki barlamaga we arassalamaga mümkinçilik berýär, şeýle hem ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny goramak üçin öçürilen faýllary dikeltmegi mümkin etmeýär. Awtomatiki re modeime goşmaça, KCleaner...

| Ükle
| Ükle Active@ ISO Burner

Active@ ISO Burner

ISO şekillerini CD / DVD / Blu-ray disklerine ýakmak üçin döredilen programma. Bu onuň esasy we ýeke-täk wezipesidir. Ulanmak amatly we ulanmak aňsat, üstesine mugt we çäklendirmesiz işleýär. Aslynda, şekili ýazga almak üçin ony saýlaň we bir düwmä basyň. Şeýle-de bolsa, programma düzüp boljak birnäçe wariant hödürleýär. Mysal üçin,...

| Ükle
| Ükle RCleaner

RCleaner

RCleaner RCleaner, ulgam işleýşinde toplanan galyndylaryň Windows registrini arassalamak üçin ýönekeý we amatly çözgütdir. RCleaner, reýestrdäki gereksiz ýazgylary çalt we netijeli tapmaga we aýyrmaga, kompýuteriňiziň işleýşini we durnuklylygyny ýokarlandyrmaga kömek eder. RCleaner bilen ähli reýestri skanirlemek üçin diňe birnäçe sekunt...

| Ükle
| Ükle Guitar Pro

Guitar Pro

Gitara Pro, gitara tablisasyny we aýdym-saz ballaryny döretmek, redaktirlemek we diňlemek üçin döredilen saz redaktory. Programmada gurlan MIDI redaktory, akord gurluşykçysy, pleýer, metronom we gitaraçylar üçin peýdaly gurallar bar (we diňe däl). Windows üçin Guitar Pro tarapyndan işlenip düzüldi. Webde işleýänler, Gitara Pro-ny...

| Ükle
| Ükle ProgDVB

ProgDVB

ProgDVB - bu programma kompýuteriňizde 4000-den gowrak teleýaýlym görmäge mümkinçilik berýär. Sputnik, kabel, analog we onlaýn telewizor bilen işläp biler. Mundan başga-da, bu programma internet radiostansiýalaryny diňlemäge mümkinçilik berýär. ProgDVB DVB, ISDB-T we ATSC enjamlarynyň köpüsini goldaýar we bir ekranda birnäçe kanal...

| Ükle
| Ükle CrocoTime

CrocoTime

CrocoTime işgärleriň iş wagtyna gözegçilik etmek üçin ulgamdyr. Dürli programmalaryň we sahypalaryň ulanylyş wagtyna gözegçilik edýär. Programmalar kategoriýalara bölünýär we kategoriýa ulanylyşynyň öndürijidigini ýa-da ýokdugyny kesgitleýär. Şundan ugur alyp, umumy öndürijilik we öndürijilik wagty hasaplanýar. Mundan başga-da, ulgam iş...

| Ükle
| Ükle Universal Document Converter

Universal Document Converter

Univershliumumy resminama öwrüji, islendik tekst resminamalaryny PDF, JPEG, TIFF, GIF, PNG we başga-da birnäçe grafiki formatlara öwrüp boljak güýçli guraldyr. Universal Document Converter wirtual çap etmek prinsipinde işleýär we islendik programma bilen diýen ýaly işläp bilýär. Bu programmanyň kömegi bilen resminamalary saýlanan...

| Ükle
| Ükle ACDSee Photo Studio Professional

ACDSee Photo Studio Professional

ACDSee Pro sanly suratlary we suratlary kataloglaşdyrmak, görmek we redaktirlemek üçin hünär programmasydyr.  Onda esasy üns iş prosesinde öndürijiligi ýokarlandyrmakdyr. ACDSee Pro baý gurallar toplumyny hödürleýär: suratlary gaýtadan işlemek we redaktirlemek üçin,  köp grafiki formatlary goldaýar,  işiňizi...

| Ükle
| Ükle ImageUSB

ImageUSB

USB fleş disk şekillerini döretmek üçin kiçi göçme programma. BIN, IMG ýa-da ISO görnüşinde şekil döretmäge mümkinçilik berýär. Taýýar surat gaty diskde saklanýar, başga mediýa açyp bolýar. Programma, ýazylan maglumatlaryň dogrulygyny barlamak wezipesine eýedir. Analoglardan tapawutlylykda, şekil döredilende boş ýeri äsgermezlik edýär,...

| Ükle
| Ükle Banshee

Banshee

Banshee Açyk çeşme aýdym-saz we wideo pleýer. Banshee, Android, iPhone, iPod, iPad, Rio Karma, Creative Zen (MTP-ni goldaýan ähli enjamlar), dürli USB ses pleýerleri ýaly dürli göçme enjamlar bilen aýdym-sazlary we wideolary oýnap, import edip we sinhronlap we ses CD-lerini ýakyp biler. IPod” -da saklanýan aýdym-sazlary sinhronlaşdyrman...

| Ükle
| Ükle Moleskin Free Disk

Moleskin Free Disk

Moleskin mugt diski Dublikat faýllary tapmak üçin programma. Faýl atlary gabat gelmese-de, kompýuteriňizde dürli ýerlerde (gaty diskler, CD, DVD we ş.m.) birmeňzeş faýllary tapmaga kömek eder. 1.1 wersiýasynda aşakdaky üýtgeşmeler bar: - gözleg netijelerini amatly redaktirlemek: zerur dublikat faýllary pozmak, göçürmek, göçürmek. -...

| Ükle
| Ükle PhoneTrans Pro

PhoneTrans Pro

PhoneTrans Pro” kompýuterden mazmuny iPhone”, iPod” we iPad” -a geçirmek üçin döredilen programma. Mundan başga-da, iTunes kitaphanasyna faýl eksport etmek üçin ulanylyp bilner. Bu programmany ulanyp, aýdym-sazlary, pleýist sanawlaryny, wideolary, podkastlary, kitaplary, jaň seslerini, ses ýatlamalaryny we beýleki faýllary ykjam...

| Ükle
| Ükle Lime torrent

Lime torrent

Hek torrenti - bu programma torrent müşderisi bolup, onuň esasy aýratynlygy içgin interfeýs we köp sanly meşhur ses we wideo formatlaryny oýnamak ukybydyr. Lime häzirki zaman, ýönekeý we gysga interfeýsi bar, ony islendik kompýuter bilimi ulanyjy çalt bilip biler. Lime torrenti media oýnamak üçin VLC pleýer kitaphanalaryny ulanýar,...

| Ükle
| Ükle USBDeview

USBDeview

USBDeview, kompýutere birikdirilen ähli USB enjamlarynyň sanawyny görkezýän kiçijik we ulanmak aňsat. Her USBDeview enjamy jikme-jik tehniki maglumatlary berýär. USBDeview arkaly adyny / düşündirişini, görnüşini, seriýa belgisini, ilkinji birikmäniň senesini we wagtyny, öndürijini we enjam belgisini we başga-da köp zatlary bilip...

| Ükle
| Ükle PixBuilder Studio

PixBuilder Studio

PixBuilder Studio Professional derejeli grafika redaktory. Suratlary redaktirlemek we gaýtadan işlemek, şeýle hem başdan başlap suratlar döretmek üçin zerur zatlar bar. Gurallara çalt we aňsat girmek üçin wagtlaýyn gural gurallary bilen arassa interfeýsi bar. Redaktor ýönekeý süýräp we düşürip suratlary açmaga mümkinçilik berýän...

| Ükle
| Ükle FormCalc

FormCalc

FormCalc dil kalkulýatorydyr. C-e gaty meňzeş programma dili üçin gurlan kompilýatorly kalkulýator. Dil diňe san görnüşiniň üýtgeýjileri bilen işleýär. 2 + 2 * 2 ýaly iň ýönekeý sözlerden çylşyrymly programmalara baha bermäge mümkinçilik berýär. Dinamiki bölünen sene / wagt, köp ölçegli massiwler bilen işlemek. Ulanyjy kesgitlenen...

| Ükle
| Ükle MakeMKV

MakeMKV

Blu-Reý, DVD, ISO we HD-ni MKV formatyna aňsat we çalt öwürmek isleseňiz, MakeMKV-ni göçürip almagy maslahat berýäris. Programma gündelik işleri çözmäge mümkinçilik berýär we hatda gorag astyndaky sürüjiler bilenem işleýär. Talap edilýän zat, bar bolan diski salmak, mazmunyň sanawynyň peýda bolmagyna garaşmak. Soňra öwürmek isleýän...

| Ükle
| Ükle RunAsDate

RunAsDate

Islendik programmany ulgamyň içinde üýtgetmän üýtgedilen senesi we wagty bilen işletmäge mümkinçilik berýän kömekçi enjam. RunAsDate” häzirki sene we wagty programma başlanyňyzda zerur bolanlar bilen çalyşýar. Şol bir wagtyň özünde, dürli seneler we wagtlar bilen bir wagtda birnäçe programmany işletmäge mümkinçilik berýär. Üýtgedilen...

| Ükle
| Ükle Cent Browser

Cent Browser

Cent Browser, Google Chrome-yň ähli artykmaçlyklaryna we özüne mahsus aýratynlyklaryna eýe bolan Hrom esasly brauzerdir. Cent” brauzerini ulanmak diýseň aňsat we goýmalaryňyzy dolandyrmagy aňsatlaşdyrýan birnäçe peýdaly aýratynlyklary bar. Elbetde, syçanjygyň amatly hereketlerini goldamak hakda gürleşýäris. Diňe öňünden gurlan...

| Ükle
| Ükle Arlion Photo Debut

Arlion Photo Debut

Arlion Photo Debut Suratlary partiýa gaýtadan işlemek üçin mugt programma. Iň az mukdarda sazlaýjy bilen aýdyň interfeýsi bar. Amatly deslapky syn we ýokary tizlik. Arlion Photo Debut aýratynlyklary: suratyň adyny üýtgetmek; suw belliklerini goşmak; ýazgylary goşmak; süzgüçleri ulanmak; ölçegini üýtgetmek; öwrülýär; çapmak; öwürmek;...

| Ükle
| Ükle DOS LIVE CD LITE

DOS LIVE CD LITE

DOS LIVE CD LITE meşhur boot diskiň täze wersiýasy. 1.2-nji wersiýasy DOS-ny häzirki zaman operasiýa ulgamyna öwürýän hemme zady öz içine alýar. DOS-yň çynlakaý görnüşini döretmek üçin hiç kim üçünji tarap öndürijileriniň ähli ösüşlerini ýygnamaga synanyşmady. Köp işler edildi. 6 aý bäri ýerli ulgam bilen usb enjamlary, DOS NAVIGATOR we...

| Ükle
| Ükle Active Directory Explorer

Active Directory Explorer

Active Directory” (AD) görmek we redaktirlemek üçin ösen gural. Işjeň katalog (Işjeň kataloglar, AD) Windows NT maşgalasynyň operasiýa ulgamlary üçin Microsoft katalog hyzmatynyň LDAP bilen utgaşdyrylmagy. Işjeň katalog dolandyryjylara yzygiderli ulanyjy tejribesini üpjün etmek, Topar syýasaty ýa-da ulgam merkezi konfigurasiýa...

| Ükle
| Ükle Pixlr Starter

Pixlr Starter

Professional suratlary gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýän programma gerek bolsa, Pixlr Starter” -i göçürip almagy maslahat berýäris. Bu programmany ulanmak amatly, mega-funksiýaly we çarçuwany esere öwürýär. Şeýle programma üpjünçiligi, tomaşaçylary özüne çekýän surat ýazgylaryny paýlaşmak adaty bolan Instagram ýa-da başga bir sosial...

| Ükle
| Ükle M3 Data Recovery Free

M3 Data Recovery Free

M3 Maglumatlary dikeltmek mugt, gaty disk böleklerini we aýrylýan mediany dikeltmek üçin ýörite döredilen professional programma. Simpleönekeý we içgin interfeýsiň kömegi bilen hatda tejribesiz ulanyjylar hem maglumatlary dikeltmek üçin ulanyp bilerler. Programmanyň esasy penjiresinde dikeldiljek disk ýa-da aýrylýan media, faýl ulgamyny...

| Ükle
| Ükle MyChat

MyChat

MyChat MyChat, ýerli, korporatiw we şäher torlary üçin müşderi-serwer söhbetidir. serwerdäki ulanyjylaryň ygtybarly ygtyýarnamasy; gurlan faýl FTP serweri; plugin goldawy, SDK açyň; ulanyjy barada jikme-jik maglumat - uly korporatiw torda örän amatly; işjeň kataloga integrasiýa ukyby; söhbet hyzmatlaryna giriş hukuklaryny jikme-jik...

| Ükle
| Ükle ScreenshotMaker

ScreenshotMaker

ScreenshotMaker, ekranyň ekran suratlaryny, işjeň penjire ýa-da ekran böleklerini döretmek, soňra bolsa ulanyjy tarapyndan saýlanan kataloga .png, .jpg, .gif ýa-da .bmp formatlarynda saklamak üçin programma. PrintScrn” tarapyndan gyzgyn düwmeler bilen işleýär (saýlanyp bilner). Auto Screenshot” funksiýasy bar - belli bir wagtdan ýa-da...

| Ükle
| Ükle Warsow

Warsow

Warsow, 3D oýun oýnaýan 3D adam. QFusion oýun dwigatelinde höwesjeňler topary tarapyndan işlenip düzülen, öz gezeginde id Tech 2 hereketlendirijisiniň üýtgedilen görnüşi. Oýunyň deslapky kody doly açyk, ýöne çeşmeler eýeçilik edýär. Warsow köp oýunçy oýunlary üçin ýörite döredilipdi, ýöne ýekeje oýunçy re iniminde botlar bilen oýnamak...

| Ükle
| Ükle Medieval Online

Medieval Online

Orta asyr onlaýn onlaýn orta asyrlarda döredilen täze onlaýn oýun - patyşalyklar we patyşalar dünýäsi, şöhratly rysarlar we güýçli jadygöýler, adalat we duşmançylyk, hormat we dönüklik. Orta asyr onlaýn ulgamynda söweşijiler ýa-da jadygöýler toparyny ýygnamak, beýleki oýunlar bilen söweşlere gatnaşmak mümkinçiligini alarsyňyz;...

| Ükle
| Ükle Zello

Zello

Zello, kompýuteriňizi hakyky gepleşiklere öwürýän we ses hilini ýitirmän uzakdan dostlaryňyz ýa-da nätanyş adamlar bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän programma. Bu programma bilen bir wagtyň özünde 300-e çenli adamyň biri-biri bilen aragatnaşyk gurup bilýän köp sanly açyk kanallaryň birine birikdirip bilersiňiz. Täze adamlar...

| Ükle
| Ükle Free Pascal

Free Pascal

Mugt Paskal, Paskal programmirleme dili üçin mugt düzüjidir. Bu düzüjiniň möhüm aýratynlygy, mysal üçin GNU Paskaldan tapawutlylykda, diliň umumy söwda şiwelerine ünsi jemleýär: Paskal we Delfi. Mugt Paskal, dürli şiwelerde we diliň ýerine ýetirilişinde utgaşyklygy üpjün edýän birnäçe re inimde jemlemegi goldaýar. TP Turbo Paskal...

| Ükle
| Ükle DriverPack Solution Online

DriverPack Solution Online

DriverPack Solution Online, draýwerleri awtomatiki gurmak we täzelemek üçin döredilen amatly programma. Windows-y täzeden guranyňyzdan ýa-da kompýuteriňiziň konfigurasiýasyny täzeläniňizden soň köp wagt tygşytlap biler. Programma haýsy draýwerleri gurmalydygyny we haýsysyny täzelemelidigini özbaşdak kesgitleýär. DriverPack Solution...

| Ükle
| Ükle Clash of Clans

Clash of Clans

Clash of Clans” häzirki wagtda kompýuterlerde dünýäde köpleriň halaýan oýny. Öz klanyňyzyň başlygy boluň, ony ösdüriň we epiki söweşlerde beýleki oýunçylaryň klanlaryna garşy göreşiň. Dürli synplar bar: wagşy Wikingsden partlaýjy mage çenli. Öz klanyňyzy dörediň ýa-da başga bir oýunçynyň urugyna goşulyň; Klan söweşleri üçin klan söweşi...

| Ükle
| Ükle UEFA Euro 2008

UEFA Euro 2008

UEFA Euroewro 2008 diýseň tolgundyryjy tomaşa. Janköýerler uly ýaryşa dynç alyş hökmünde garaşýarlar, sebäbi bu ak gyzgyn höwesleriň, ýeňişleriň we lapykeçlikleriň wagty! Indi oýnamagyň wagty hem geldi. UEFA EURO 2008 bilen 52 milli ýygyndydan haýsydyr birini ýeňişe alyp barmak mümkinçiligiňiz bar. Awstriýada we Şweýsariýada geçiriljek...

| Ükle
| Ükle Tunatic

Tunatic

Tunatic kiçi, mugt aýdym-saz kesgitleýiş programmasydyr. Mysal üçin, radioda çalynýan aýdymyň adyny we aýdymçysyny tapmaly ýa-da gaty diskiňizde ýa-da pleýeriňizde ýatan ady aýdylmadyk ýoly tanamaly ýagdaýyňyzda kömek eder. Tunatik işlemek üçin mikrofony talap edýär. Bir sazy tanamak üçin ses çeşmesini mikrofona getiriň we programmany...

| Ükle
| Ükle PC Equalizer

PC Equalizer

Ekwalaýzer APO parametriki ekwalaýzer üçin ykjam we aňsat GUI. Adatça C: \ Program Files \ Equalizer APO \ config \ config.txt -de ýerleşýän sazlamalar faýl redaktory (config.txt) hökmünde işleýär. 10-dan 20 zolak; Channelshli kanallar üçin goldaw; Sag we çep kanallara gözegçilik (Stereo, Mono, Swap, Invert, Balance we ş.m.); Stereo...

| Ükle
| Ükle DreamChess

DreamChess

DreamChess” açyk çeşmeli oýun, gaty owadan 3D küşt oýny. Oýun, Dtreamer hereketlendirijisine esaslanýan gaty güýçli kompýuter garşydaşyny üpjün edýär. Ses effektleri we fon sazy; Hereketleriň sanawy; Göçürmegi ýatyr; Oýun tygşytlamak; We başga-da köp zat....

| Ükle
| Ükle SWF & FLV Player

SWF & FLV Player

SWF & FLV Player kiçi, ýöne güýçli wideo pleýer. SWF we FLV faýllaryny çarçuwada oýnamaga, yza öwürmäge we oýnamaga, pleýist sanawlaryny döretmäge we dolandyrmaga we Flash wideolaryny göni web sahypalarynda saklamaga mümkinçilik berýär. SWF & FLV Player PRO has köp wezipeli: oýnaýan Flash” filmini nireden göçürip alýandygyna...

| Ükle
| Ükle Kaspersky Security Cloud

Kaspersky Security Cloud

Kaspersky Security Cloud, kompýuteriňizi dürli daşarky howplardan goramak derejesini ýokarlandyrjak gurallar toplumydyr. Bu programma üpjünçiligi birnäçe skaner usullaryny hödürleýär. Doly skaner, ähli ulgam faýllaryny barlaýan iň uzyn re modeimdir. Çalt gözlemek diňe operasiýa ulgamynyň ýükleýiş pudagyny barlaýar. Saýlanan skaner,...

| Ükle
| Ükle Meridian

Meridian

Meridian Meridian, Vkontakte-den aýdym diňlemäge mümkinçilik berýän owadan we amatly aýdym-saz pleýeridir, sahypany göni kompýuteriňiziň iş stolundan görmezden. Meridian size öz sazyňyzy diňlemäge, dostlaryňyzy we toparlaryňyzy diňlemäge we aýdym gözlemäge mümkinçilik berýär. Meridian bilen ses ýazgylaryňyzy diňläp, täzesini gözläp...

| Ükle